กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

ธนาคารไทยพาณิชย์จัด Workshop สำหรับคุณครูในโครงการ CONNEXT ED ในหัวข้อ “Learning Space Learning Vision” ให้ทุกพื้นที่ในโรงเรียน คือ พื้นที่ของการเรียนรู้

ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล และสถาบันอาศรมศิลป์ จัด workshop หัวข้อ “Learning Space Learning Vision” ให้กับคุณครูในโครงการ CONNEXT ED เพื่อจุดประกายให้คุณครูเห็นถึงความสำคัญของการออกแบบและสร้างพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) สำหรับนักเรียน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูแกนนำ 50 โรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ผู้บริหารในพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ในจังหวัดศรีสะเกษ กว่า 300 คน รวมทั้ง School Partner ของธนาคารไทยพาณิชย์กว่า 30 คนเข้าร่วมในกระบวนการเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจริง จัด Workshop ทั้งหมด 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 จัดที่โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก รุ่นที่ 2 จัดที่โรงเรียนบ้านอาวอย และรุ่นที่ 3 จัดที่โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นวิทยากร ได้แก่ รศ.ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ พร้อมทีมคณาจารย์จากสถาบันฯ และคุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล

สิ่งที่สำคัญของการออกแบบ และสร้างพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) คือ การใช้พื้นที่ทุกส่วนในโรงเรียนให้มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน โดยมองหาโอกาสในการออกแบบและสร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ (Learning Vision) และกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน อาทิ จัดให้มีอุปกรณ์สืบค้นข้อมูลจัดวางในพื้นที่ที่ใช้งานได้สะดวก จะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง เป็นต้น กระบวนการดังกล่าวจะเป็นการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) การสืบค้น การแก้ปัญหาต่าง ๆ  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกัน (Collaboration) นักเรียนมีโอกาสที่จะฝึกการใช้ทักษะการสื่อสาร (Communication) ระหว่างเพื่อนนักเรียน และคุณครูในรูปแบบต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี การทำ Learning Space จึงเป็นการเปิดพื้นที่ให้คุณครูสามารถออกแบบ และจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้หลากหลายมากขึ้น

ภายหลังการทำ Workshop ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูแต่ละโรงเรียนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และได้กลับไปทำ Learning Space ที่โรงเรียนของตนเองทันที โดยใช้ทรัพยากรที่สามารถหาได้ในโรงเรียน และออกแบบเพื่อสร้างและปรับพื้นที่ใหม่จากที่มีอยู่เดิม โดยใช้เวลาเพียง 2-3 ชั่วโมง สามารถสร้าง Learning Space ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ในทุกพื้นที่และตลอดเวลา ในส่วนของ SP ของธนาคารฯ ได้นำความรู้เรื่อง Learning Space ที่ได้รับมาพัฒนาปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เอื้อต่อประสิทธิภาพการทำงานต่อไป

*****************************************************

 

Tags