กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

 

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 
     “พลังคุณครู…..พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง”
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพคุณครู จากโรงเรียนในโครงการ 12 โรงเรียน จำนวน 60 คน โดยการแนะนำเครื่องมือเพื่อไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  และปลุกเร้าพลังความพร้อมในการสอนของครูเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสู่การเปลี่ยนไปของโลกและสังคมในอนาคต
       วันที่ 1 มิถุนายน 2562 - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาอนาคตการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูนักออกแบบประสบการณ์” ตามแนวทาง Constructionism ให้กับคุณครู โดยวิทยากรจากโรงเรียนดรุณสิกขาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
ใน Workshop นี้ เน้นการสร้างประสบการณ์เชิงบวกเกี่ยวกับการเรียนรู้ให้กับคุณครู ผ่านกิจกรรมในรูปแบบที่นักเรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดกว้างให้นักเรียนคิดอย่างหลากหลาย ครูและนักเรียนมีบทบาทร่วมกัน นำเรื่องรอบๆตัวมาสร้างการเรียนรู้ และนำความรู้มาสร้างเป็นชิ้นงาน นอกจากนี้ ยังได้ฝึก Reflection ตกผลึกการเรียนรู้ สะท้อนมุมมองระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกันและวิทยากร เพื่อเติมเต็มให้กัน เพื่อให้คุณครูนำสิ่งที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนส่งเสริมบรรยากาศในห้องเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเกิดความคิดใหม่ๆ ผ่านกิจกรรมที่ทำร่วมกันทั้งในและนอกห้องเรียน

วันที่ 2 มิถุนายน 2562
 ปลุกพลัง สร้างกำลังใจคุณครู ด้วยวิทยากร ครูลูกแก้ว หรือ คุณ วริศรา บำรุงเวช จากสถาบัน The Drama Academy ผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทัศนคติและแรงบันดาลใจ โดยได้ออกแบบการอบรมร่วมกับ School Partner เพื่อจัดการอบรมให้เหมาะกับความต้องการของครูโดยถ่ายถอดผ่านเนื้อหาที่เร้าใจ และกิจกรรมที่สนุกสนาน เพื่อให้ครูได้เห็นพลังของตนเอง ปรับวิธีคิด และทัศนคติความเป็นครู ที่จะส่งผ่านไปถึงนักเรียน เช่น “การก้าวข้าม Comfort zone แนวคิด “ผิดแล้วไม่เป็นไร” ซึ่งกระตุ้นให้คุณครูไม่กังวลที่จะแสดงความเห็น มั่นใจที่จะแชร์ประสบการณ์ให้ผู้อื่น รวมทั้งการให้กำลังใจนักเรียนเมื่อตอบผิดขณะการสอนในห้องเรียน นอกจากนี้ ครูลูกแก้วยังได้ให้ฝึกคิดเกี่ยวกับ  
Mindset - ก้าวข้ามข้อจำกัด ความไม่เชื่อมั่นในตัวเอง ไม่เชื่อมั่นนักเรียน
Value - คุณค่าในชีวิตคืออะไร ต้องการให้คนอื่นพูดถึงเราอย่างไร โดยเฉพาะในวันที่เราไม่อยู่แล้ว
Begin with the end in mind -การตั้งเป้าหมายให้กับตัวเอง เป้าหมายในการทำงาน Massive action ก้าวไปไม่หยุดยั้ง และมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายให้สำเร็จ
Celebrate การขอบคุณตัวเอง การถ่ายทอดความสุขจากการทำงาน การสร้าง Self-Esteem
 ซึ่งช่วงเวลาที่มีค่าดังกล่าวนี้ ได้กระตุ้นให้ครูได้ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นครู ส่งเสริมการทำงานอย่างมีแบบแผน เพิ่มพลังและกำลังใจในการทำงานเพื่อส่งผ่านไปถึงนักเรียน ให้ห้องเรียนมีความสุข และสามารถดึงศักยภาพของนักเรียนได้อย่างเต็มที่ต่อไป

ปิดท้ายด้วยกิจกรรมจาก School Partner เพื่อส่งเสริมการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการศึกษา  การเรียนการสอน และเทคนิคการสอนต่างๆ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้โซเชียลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และรวมถึงกิจกรรมสันทนาการเพื่อทลายกำแพงระหว่างเพื่อนร่วมอาชีพ ส่งเสริมให้มีการแบ่งปันความรู้กันอย่างแพร่หลายในหมู่วิชาชีพครูต่อไป

 

Tags