กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

ไทยยูเนี่ยน  กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายครูโรงเรียนประชารัฐ

จัดค่าย  “Teacher Training For Camp Design การจัดค่ายแบบมืออาชีพ”

ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม  2562

             บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของการจัดอบรมในช่วงปิดภาคเรียนเสมือนเป็นการติดอาวุธให้กับคุณครูเพื่อนำไปใช้กับนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน เมื่อลงพื้นที่ทำงานร่วมกับโรงเรียน พบว่า โรงเรียนจะต้องมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบของค่ายกิจกรรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกชั้นเรียน ที่เน้นหลักการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้การเรียนรู้สอดคล้องกับศักยภาพ ความสนใจ และวัยของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม หลายโรงเรียนจำเป็นต้องว่าจ้างกลุ่มวิทยากรมาจัดกิจกรรม  ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เกินความจำเป็น และกิจกรรมอาจไม่เหมาะสมกับพื้นฐานของนักเรียน การจัดกิจกรรมจึงไม่เกิดประโยชน์สูงสุด

                บริษัทฯ เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดค่ายแบบมืออาชีพ (Teacher Training for camp Design)” โดยร่วมมือกับสถาบันนานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น ได้รับความสนใจจากคุณครูทั้งหมด 30 ท่าน จากโรงเรียนในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยหลักสูตรการอบรมในครั้งนี้ เน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับองค์ความรู้ กระบวนการจัดกิจกรรมแบบ Active learning และประสบการณ์ในการจำลองการจัดกิจกรรมระหว่างการอบรม  

                บริษัทฯ จึงตั้งใจจัดกิจกรรมนี้เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดค่ายกิจกรรมแบบมืออาชีพ เพื่อที่จะได้จัดกิจกรรมในรูปแบบค่ายให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างความร่วมมือจัดค่ายกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร รูปแบบกิจกรรมและสร้างเครือข่ายโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงกัน

 

 

Tags