กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

SCG - โครงการสานพลังอนาคตการศึกษาไทย (CONNEXT ED)

          เอสซีจียกระดับการศึกษาไทยระดับประถมและมัธยม ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 2 ในโครงการสานพลังอนาคตการศึกษาไทย (CONNEXT ED) โดยร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) พัฒนาผู้อำนวยการและครู รวม 400 ท่าน จาก 20 โรงเรียน ให้สามารถสร้างการเรียนรู้ให้เด็กนักเรียน ทำให้เด็กเป็น “เด็กเก่งและมีคุณธรรม”
          เอสซีจี ร่วมมือกับสถาบัน NIDA โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา และทีมงาน เป็นวิทยากรพัฒนาครูในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง” เพื่อเสริมสร้างทักษะคุณครูให้สามารถเขียนแผนการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กเกิดกระบวนการคิด มีเหตุผล มีคุณธรรมในการทำกิจกรรมร่วมกัน กล้าคิด กล้าแสดงออก ฝึกการใช้ชีวิตแบบพอประมาณ ผ่านโครงการที่ เอสซีจี ให้การสนับสนุน นอกจากนี้คุณครูจะได้รับการพัฒนาทักษะ Facilitator สามารถตั้งคำถามกระตุ้นให้เด็กคิดเอง ค้นคว้าหาคำตอบเองผ่านกิจกรรมต่างๆ ทำให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้
หลังจากที่คุณครูทั้ง 20 โรงเรียนได้เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จะนำไปประยุกต์ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กผ่านโครงการต่างๆ ที่ เอสซีจีให้การสนับสนุนตลอดปีการศึกษา 2562 โดยมีพนักงานของเอสซีจี ที่มีจิตอาสา หรือ School Partner เป็นคู่คิด คู่พัฒนา ร่วมกับคุณครูอีกด้วย
          โครงการสานพลังอนาคตการศึกษาไทย (CONNEXT ED) เป็นโครงการที่ เอสซีจี ร่วมกับภาคเอกชนรวม 13 บริษัท เพื่อยกระดับการศึกษาไทยโดย เอสซีจี ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนเพื่อนำไปสร้างโครงการพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้ โดย เอสซีจี ดูแล 40 โรงเรียนรอบโรงงานในรุ่นที่ 1 และ 20 โรงรียน ในรุ่นที่ 2 ตามลำดับ เช่นที่จังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา ลำปาง กาญจนบุรี ราชบุรี ระยอง จันทบุรี เป็นต้น เพื่อสร้างเด็กให้เป็นเด็กเก่งและเด็กดีมีคุณธรรม ตามอุดมการณ์ของ เอสซีจี ที่เชื่อมั่นในคุณค่าของคน

 

 

Tags