กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
35
:: 08/02/61 | PTT ::“การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม”

CONNEXT ED NEWS – คุณธรรมจริยธรรมเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคน จะประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ดีอย่างไร ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

กลุ่ม ปตท. ร่วมกับศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อต้นดือนมกราคม โดยได้รับเกียรติจาก คุณปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เสวนาในหัวข้อ ”บทบาทของครูในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม” เพื่อถ่ายทอดหลักการและกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สร้างความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้อย่างครบวงจร ซึ่งปัจจุบันกลุ่ม ปตท. ได้ มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ให้กับครูผู้สอนในหลายด้าน อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ภาษาอังกฤษ, การพัฒนาความเป็น Leadership ของผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณธรรมจริยธรรม และเพื่อสร้างทั้งคนเก่งและคนดีให้กับบ้านเมือง กลุ่ม ปตท. จะนำองค์ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาเสริมสร้างผลักดันโรงเรียนประชารัฐให้สามารถเดินหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารต่างๆของโครงการสานพลังประชารัฐ connext ed ได้ที่ facebook CONNEXT ED และทางเว็บไซต์ http://www.pracharathschool.go.th/

Tags