กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
50
:: 02/02/61 | SCG ::“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนวัดสามผาน

CONNEXT ED NEWS - วันนี้มีตัวอย่างการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์) 

โรงเรียนวัดสามผาน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ฝึกทักษะการตั้งคำถามให้เด็กคิด หาเหตุผล มากกว่าที่จะสอนแบบท่องจำ ซึ่งเด็กนักเรียนในทุกระดับชั้นจะมีกิจกรรมนั่งล้อมวงเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสะท้อนความคิด ทบทวนสิ่งต่างๆในชั้นเรียน ฝึกคิดว่ากิจกรรมต่างๆที่ทำในแต่ละวันเชื่อมโยงกับสาระวิชาใดบ้าง ต้องใช้ความรู้ และคุณธรรมใดบ้างจึงทำให้งานนั้นสำเร็จและทำได้ยั่งยืน โครงการนี้สนับสนุนให้เด็ก กล้าคิด กล้าตอบ เกิดความเข้าใจร่วมกัน เป็นการพัฒนาให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียน โดยเอสซีจีสนับสนุนทั้งงบประมาณด้านการพัฒนาครู และมี School Partner เข้ามาเป็นคู่คิด คู่พัฒนาให้แก่โรงเรียนอีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารต่างๆของโครงการสานพลังประชารัฐ connext ed ได้ที่ facebook CONNEXT ED และทางเว็บไซต์ http://www.pracharathschool.go.th/ 

 

Tags

connexted,สานพลังประชารัฐ,โครงการสานพลังประชารัฐ,สาระการเรียนรู้