กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0
:: 29/01/61 | TRUE ::““ศูนย์การเรียนรู้ Learning Center”

CONNEXT ED NEWS - ไปชมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน Learning Center แห่งแรก ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์) 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน learning center แห่งนี้ นอกจากจะคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมทางด้านกายภาพแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทุกส่วนงานที่จะมาร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนให้ศูนย์การเรียนรู้ฯแห่งนี้ ให้พร้อมสำหรับการดำเนินงานในทุกขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงศักยภาพครบในทุกมิติ

ศูนย์การเรียนรู้ฯแห่งนี้ ถือเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายในรูปแบบกิจกรรมต่างๆได้แก่ “Active Learning” ฝึกพัฒนาด้านการอ่าน-ออกเสียงภาษาอังกฤษ และ“SICAR Model” สื่อการสอนและชุดหุ่นยนต์ (Robotics Genius) เพื่อเกิดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงศาสตร์สาขาต่างๆ รวมถึงด้านวิชาชีพ ผ่าน “Problem-Based Learning” ด้วยการสังเกตและศึกษาบริบทรอบตัว โดยใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นหัวข้อการเรียนรู้ เช่น โรงเรียนและชุมชนได้ร่วมกันหารือและทำวิจัยให้เกษตรกรชาวสวนมะยงชิด เมื่อได้ผลดีจึงนำมาต่อยอดถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านั้นให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่อไป

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน Learning Center จึงเป็นศูนย์กลางและสถานที่แหล่งรวมสาระความรู้เปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้ สู่เป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนอย่างเต็มศักยภาพ

สามารถติดตามข่าวสารต่างๆของโครงการสานพลังประชารัฐ connext ed ได้ที่ facebook CONNEXT ED และทางเว็บไซต์ http://www.pracharathschool.go.th/ 

Tags

connexted,สานพลังประชารัฐ,โครงการสานพลังประชารัฐ,ศูนย์การเรียนรู้