กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

 

โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน” (CONNEXT ED) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ(E5) โดยที่ผ่านมา คณะทำงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จในการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างคุณค่าให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน

CONNEXT ED คือ โครงการคัดเลือกผู้นำรุ่นใหม่ของภาคเอกชน ที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถและมีอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นในการเข้าร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาพื้นฐานของประเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 12 องค์กรเอกชน เพื่อเป็นอีกพลังในการช่วยขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาโดย สนับสนุนส่งบุคลากรภายในสังกัดที่เป็นผู้นำคนรุ่นใหม่รวม 1,000 คน มาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนโครงการประชารัฐ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ 10 ด้าน โดยลงพื้นที่ปฏิบัติจริง ให้การสนับสนุน ร่วมวางแผนบริหารจัดการร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน 3,342 แห่งทั่วประเทศในระยะแรก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จในการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของประเทศ

"เสียงสะท้อน"......เพราะการศึกษาไทยเป็นเรื่องของเราทุกคน (โครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED) 12 องค์กรเอกชน ที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ CONNEXT ED มีดังต่อไปนี้

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

3. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

5. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

6. บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

7. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

8. บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

9. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

10. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

11. บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

12. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นอกจาก 12 เอกชนผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ CONNEXT ED มีความยินดี ที่จะเรียนเชิญองค์กรเอกชนรายอื่นๆ เข้าร่วมเป็น School Sponsors รวมทั้งนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นผู้ช่วย School Partners อีกจำนวนมาก เพื่อขยายผลสู่ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ ให้ได้รับโอกาสในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเท่าเทียมต่อไป

 

Tags

เสียงตอบรับ,โรงเรียนประชารัฐ