กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0
ประชุม CONNEXT ED

 

ประชุม CONNEXT ED

 

4 กันยายน 2560 – คณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) รวมตัวครั้งสำคัญทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เพื่อเปิดเวทีอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนอย่างเปิดกว้าง เพื่อนำไปสู่การขยายผลการลงพื้นที่ปฏิบัติการจริงของเหล่าบรรดาผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) จากภาคเอกชน ภายใต้โครงการ CONNEXT ED (คอนเน็กซ์ อี-ดี ) ที่เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนประชารัฐ” 

โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ / ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ / ดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แลผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาสังคม อาทิ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุด โรงเรียนสัตยาไส / คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ดร.วิทิต รัชชตาตะนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาประทีป พร้อมด้วย 12 CEOs จากภาคเอกชน ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ CONNEXT ED ( คอนเน็กซ์-อีดี ) ได้แก่ 

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
2. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 
3. บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด 
4. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
5. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 
6. กลุ่มมิตรผล 
7. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
8. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
9. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - เอสซีจี 
10. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 
11. บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยมีเป้าหมายเดียวกัน นั่นก็คือ การยกระดับการจัดการศึกษาไทยเพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนไทยทุกคน สามารถเข้าถึงแหล่งสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างทัดเทียมตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาศักยภาพคน สู่การลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

Tags

สานพลังประชารัฐ,ด้านการศึกษา,พัฒนาผู้นำ,รวมตัว,ภาครัฐ,ภาคเอกชน,ภาคประชาสังคม,แลกเปลี่ยนเเรียนรู้,connexted,โรงเรียนประชารัฐ