กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ทั้งทรงทอดพระเนตรการเรียนการสอน และนิทรรศการผลงานของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมฯ จะเน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝึกทักษะการปฏิบัติให้กับนักเรียน
 


โดยในระหว่างทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ นักเรียนได้นำเสนอผลงานและโครงงานด้านพลังงานต่าง ๆ ซึ่งมีการนำวัสดุสิ่งของมาประกอบทำแบบจำลองต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังงานทางน้ำ พลังงานทางลม รวมถึงทักษะดีไซน์ประกอบชุดเลโก้เป็นรถแข่งและหุ่นยนต์ มีการนำระบบซอฟต์แวร์มาควบคุมเพื่อแข่งขันกัน

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้นักเรียนยังได้นำเสนอเกี่ยวกับโครงงานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม การนำเศษผ้ามาประกอบเป็นหุ่นเชิดพร้อมพากย์เสียง นำเที่ยวชมย่านเยาวราช ซึ่งพระองค์ได้ตรัสชมว่าการเรียนการสอนศิลปวัฒนธรรมไม่ได้จบแค่การเรียน แต่ประยุกต์ทักษะดีไซน์มานำเสนอให้เกิดความน่าสนใจ รวมถึงชื่นชมห้อง Fabrication Lab ให้นักเรียนออกแบบดีไซน์ในรูปแบบต่าง ๆ และนำระบบ 3D ปรินท์เตอร์ขึ้นรูปเป็นรถยนต์ รถแข่ง ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6
 


"การเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมฯ จะเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยการลงมือปฏิบัติ พร้อมนำชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ยังสถานที่รอบ ๆ มหาวิทยาลัย เช่น ท้องฟ้าจำลอง พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลอง 5  หออัครศิลปิน เป็นการบูรณาการการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีความสามารถกล้าคิดกล้าทำและสามารถถ่ายทอดสิ่งเรียนรู้ได้ โดยปัจจุบันได้มีการเปิดการเรียนการสอนมา 6 ปี มีนักเรียนกว่า 300 คน และมีแผนที่จะขยายเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา โดยคาดว่าปีการศึกษา 2561 จะเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

Tags