กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี และทรงทอดพระเนตรการเรียนการสอน และนิทรรศการผลงานของนักเรียน
 

 

Tags