กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

 

 

                โครงการสานพลังประชารัฐ” ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ คือ 1 ใน 2 โครงการภายใต้โครงการประชารัฐที่เป็นมิติใหม่ของ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ให้มีสัมฤทธิผลและมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

Tags

การศึกษาพื้นฐาน,พัฒนาผู้นำ,ประชารัฐ