กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การเตรียมตัวสู่อนาคตที่สดใส เป็นการให้บุคคลได้รู้จักมองเหตุการณ์ข้างหน้า หรือภาพในอนาคตซึ่งเป็นเป้าหมายที่ตนตั้งไว้จะช่วยให้เห็นช่องทาง และเตรียมตัวให้พร้อมที่จะก้าวไปสู่อนาคตที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และประสบความสำเร็จ โดยการตัดสินใจเลือกอาชีพเป็นความสำเร็จของชีวิต ความเหมาะสมของคุณสมบัติตนกับคุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้บุคคลประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ หากไม่สามารถปรับคุณสมบัติให้เหมาะสมกับอาชีพให้เลือกอาชีพใหม่ที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของเรา

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงเหตุการณ์ในอนาคต คาดคะเนอนาคตของตนเองได้

2. เพื่อให้ผู้เรียนระบุอาชีพที่สนใจ ระบุคุณสมบัติที่ตนเองต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับอาชีพที่สนใจได้

3. เพื่อให้ผู้เรียนประเมินผลการปรับตนเอง และตัดสินใจเลือกอาชีพที่สนใจ หรือเลือกอาชีพใหม่จากการประเมินการปรับตนเอ

สาระการเรียนรู้

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นตอนการกิจกรรมแนะแนว   (แบ่งออกเป็น 2 ครั้ง  ครั้งละ 50 นาที) 

ครั้งที่ 1

1. ขั้นนำเข้าสู่กิจกรรม

1.1 ครูและผู้เรียนร่วมกันสนทนาทวทวนถึงเนื้อหาที่เรียนเมื่อครั้งที่แล้ว เป็นการทบทวนความเข้าใจของผู้เรียน และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เนื้อหาใหม่

1.2 ครูให้ผู้เรียนดูภาพบ้านเมืองในอดีตแล้วเปรียบเทียบกับปัจจุบัน และร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

1.3 ครูให้ผู้เรียนลองจิตนาการถึงแนวโน้มของบ้านเมืองในอนาคตที่เราอาศัยอยู่จะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเวลา 5 ปี และ 10 ปี ข้างหน้า

1.4 ครูสุ่มถามผู้เรียนถึงภาพแนวโน้มของบ้านเมืองในอนาคตที่เราอาศัยอยู่จะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเวลา 5 ปี และ 10 ปี ข้างหน้า ในมุมมองของผู้เรียน

1.5 ครูสรุปสิ่งที่ผู้เรียนนำเสนอและเชื่อมโยงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองกับชีวิตของมนุษย์ที่ต้องพัฒนา เปลี่ยนแปลง และเกิดสิ่งใดที่ไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงให้สามารถดำรงชีวิตให้ได้ภายใต้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป มีการคาดการณ์ว่าในปี 2025 ร้อยละ 60 ของแรงงานจะประกอบอาชีพที่ไม่มีในปัจจุบัน เด็กๆจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งด้านการดำเนินชีวิต ทักษะทางสังคม ซึ่งเป็นทักษะที่หุ่นยนต์ไม่สามารถทำแทนได้ เด็กๆต้องมีทักษะมนการเรียนรู้อยู่ตลอดชีวิตเพื่อให้เท่าทันโลก เพราะองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาทั่วโลก

 

2. ขั้นดำเนินการจัดกิจกรรม 

2.1 ครูแจกใบงาน บันทึกภาพอนาคตของฉัน ให้ผู้เรียนทุกคน และให้ผู้เรียนจิตนาการถึงภาพอนาคตของตนเองในอีก 10 ปีข้างหน้า ในด้านครอบครัว การดำเนินชีวิต ความมั่นคงและสุขภาพว่าเป็นอย่างไร แล้วบันทึกลงในใบงาน (สามารถบันทึกได้ทุกวิธีการ เช่น เขียนความเรียง วาดภาพ เป็นต้น)

2.2 เมื่อผู้เรียนทำใบงานเสร็จแล้ว ให้แบ่งกลุ่มตามความใกล้เคียงของภาพอนาคตที่บันทึกไว้

2.3 ครูให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนข้อมูลภาพในอนาคตของตนเอง และให้กลุ่มช่วยกันคัดเลือกภาพในอนาคตที่เป็นตัวแทนกลุ่ม

2.4 ครูให้ผู้เรียนระดมความคิดในการทำท่าทางประกอบของภาพในอนาคตที่กลุ่มได้เลือกเป็นตัวแทนกลุ่ม มานำเสนอหน้านั่นเรียนให้เพื่อนๆร่วมกันทาย

2.5 ครูสรุปความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของภาพในอนาคต ซึ่งแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ซึ่งภาพในอนาคตมักจะสะท้อนความเป็นอยู่ของเราได้ เช่น สะท้อนอาชีพ การศึกษา การใช้ชีวิต ครอบครัว เป็นต้น

2.6 ครูให้การบ้านผู้เรียนให้ไปทบทวนตนเองเรื่องแผนการดำเนินชีวิต ทักษะ ความสนใจ ความถนัด ความฝัน และความคาดหวังของครอบครัว ในการประกอบอาชีพ แล้วตอบคำถามในใบงาน อาชีพที่ฉันสนใจ แล้วนำเสนอในการเรียนครั้งหน้า

ครั้งที่ 2

2.7 ครูสอบถามกับผู้เรียนว่าจากที่มอบหมายใ ห้นักเรียนไปทบทวนตนเองเรื่องแผนการดำเนินชีวิต ทักษะ ความสนใจ ความถนัด ความฝัน และความคาดหวังของครอบครัว ในการประกอบอาชีพ แล้วตอบคำถามในใบงาน อาชีพที่ฉันสนใจ แล้วนำเสนอในการเรียนครั้งหน้า

2.8ครูสรุปสิ่งที่ผู้เรียนนำเสนอและอธิบายเชื่อมโยงความสำคัญของเรื่องแผนการดำเนินชีวิต ทักษะ ความสนใจ ความถนัด ความฝัน และความคาดหวังของครอบครัว ในการประกอบอาชีพ ซึ่งแต่ละอาชีพมีการกำหนดคุณลักษณะต่าง ๆ มีการกำหนดความสามารถที่จำเพราะ และรูปแบบแผนการศึกษาที่จำเป็นเอาไว้แตกต่างกัน ดังนั้นผู้เรียนทุกคนต้องความจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาตนเองให้เจอ รู้ว่าตนเองเหมาะสมกับอะไร ไม่เหมาะสมกับอะไร ที่สำคัญไปว่านั้นคือผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ก้าวให้ทันองค์ความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นรอบตัว พัฒนาตนเองทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ

2.9 ครูให้ผู้เรียนทบทวนชุดความรู้ในใบงานบันทึกภาพอนาคตของฉัน และใบงานอาชีพที่ฉันสนใจ แล้วตัดสินใจเลือก 1 อาชีพที่ตนเองสนใจมากที่สุด

2.10 ครูแจกใบงาน ปรับตัวหรือเลือกใหม่ ให้ผู้เรียนทุกคน แล้วให้ผู้เรียนตอบคำถามลงในใบงาน 10 นาที

2.11 ครูให้ผู้เรียนกลุ่มตามอาชีพที่คล้ายกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจากใบงานส่วน ใช้เวลา 5 นาที

 

3. ขั้นสรุปการจัดกิจกรรม

ผู้เรียนและครูช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมและในใบงานทั้ง 3 ใบ และครูเชื่อมโยงให้ผู้เรียนตระหนักถึงการความฝัน ความสามารถ ความเป็นไปได้ และการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการวัดผลการเรียนรู้
- การใช้คำถามกระตุ้นการแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน
- การนำเสนอผลการทำใบงานบันทึกภาพอนาคตของฉัน ใบงานอาชีพที่ฉันสนใจ ใบงานปรับตัวหรือเลือกใหม่ 

เกณฑ์การวัดผล

ผ่าน

-  ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น
-  ผู้เรียนนำเสนอผลการทำใบงานบันทึกภาพอนาคตของฉัน ใบงานอาชีพที่ฉันสนใจ ใบงานปรับตัวหรือเลือกใหม่

ไม่ผ่าน

- ผู้เรียนไม่ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น
- ผู้เรียนไม่สามารถนำเสนอผลการทำใบงานบันทึกภาพอนาคตของฉัน ใบงานอาชีพที่ฉันสนใจ ใบงานปรับตัวหรือเลือกใหม่

 

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

-  ใบงานบันทึกภาพอนาคตของฉัน (ดูในเอกสารประกอบ) 

   -  ใบงานอาชีพที่ฉันสนใจ (ดูในเอกสารประกอบ) 

   -  ใบงานปรับตัวหรือเลือกใหม่ (ดูในเอกสารประกอบ) 


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก ทรูปลูกปัญญา