กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เข้าใจสามารถออกแบบและเขียนการ์ตูนช่องเพื่อถ่ายทอดแนวทาง วิธีการสร้างสุขภาวะ และเผยแพร่ให้ผู้อื่นเข้าใจได้

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

มาตรฐาน ว 8.1

-  ใช้กระบวนการการทางวิทยาศาสตร์ ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา ตามความสนใจ (ว 8.1 ป.2/1)

- วางแผนการศึกษาค้นคว้า สำรวจ ตรวจสอบ โดยใช้ความคิดของตนเอง ของกลุ่ม และผู้รู้ (ว 8.1ป.2/2)

- ใช้เครื่องมือ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการศึกษาค้นคว้า ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล บันทึกหรือสรุปผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสม (ว 8.1 ป.2/3)

- จัดกลุ่มข้อมูลเปรียบเทียบและนำเสนอผลการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่ม รวบรวม และสรุปความรู้ได้เกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ (ว 8.1 ป.2/4-6)

มาตรฐาน ว 1.2

เข้าใจและสามารถอธิบายประโยชน์ของพืชและสัตว์ในชุมชนและนำมาใช้ในการเขียนการ์ตูนได้ (ว 1.2 ป.2/1)

มาตรฐาน ว 3.1

เข้าใจและสามารถเลือกใช้วัสดุและสิ่งของต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนการ์ตูนได้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย (ว 3.1ป.2/2)

มาตรฐาน ว8.1

-ตั้งคำถามเกี่ยวกับการเขียนการ์ตูนและเรื่องที่จะเขียนได้ตามความสนใจ (ว 8.1 ป.2/1)

-วางแผนการสังเกต สำรวจ ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการ์ตูนโดยใช้ความคิดของตนเองและของสมาชิกในกลุ่ม (ว 8.1 ป.2/2)

-ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมในการสร้างสรรค์งานเขียนการ์ตูน การศึกษาค้นคว้าข้อมูล รวมทั้งการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับที่มาและรูปแบบของการ์ตูน (ว 8.1 ป.2/3)

-จัดกลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับประเด็น / เรื่องที่นำมาใช้ในการเขียนการ์ตูนและนำเสนอผลเพื่อการนำไปใช้ได้ (ว 8.1 ป.2/4)

-ตั้งคำถามใหม่เกี่ยวกับประเด็น / เรื่องที่จะนำมาใช้ในการเขียนการ์ตูน (ว 8.1 ป.2/5)

-แสดงความคิดเห็นรวบรวมประเด็นที่จะใช้ในการเขียนการ์ตูนเพื่อนำไปใช้ในการเขียนได้ (ว 8.1 ป.2/6)

-บันทึกประเด็นที่จะเขียนการ์ตูนและรูปแบบการเขียนผ่านแผนภาพ (ว 8.1 ป.2/7)

-นำเสนอแลกเปลี่ยนประเด็นที่จะนำไปใช้ในการเขียนการ์ตูนให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้และเข้าใจได้(ว 8.1 ป.2/8)

 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ส 1.1

ชื่นชมเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่นระหว่างการทำงานร่วมกัน (ส 1.1 ป. 2/5)

มาตรฐาน ส 2.1

- ยอมรับในความคิด และความเชื่อของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนเองในการเลือกและกำหนดสิ่งที่อยากเรียนรู้(ส 2.1 ป. 2/3)

- เคารพและให้เกียรติในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นในการเลือกและตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้(ส 2.1 ป. 2/4)

- ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวันรวมทั้งการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น (ส 2.1ป.2/1)

- ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย(ส 2.1ป.2/2)

- แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกต่างกันระหว่างการเรียนรู้การทำกิจกรรมโดยปราศจากอคติ(ส 2.1ป.2/3)

มาตรฐาน ส 2.2

เข้าใจและอธิบายความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวและในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและนำไปใช้ในการเขียนการ์ตูนได้ (ส 2.2ป.2/1)

-เข้าใจและสามารถระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกของชุมชนในการมีส่วนร่วมต่างๆในการอยู่ร่วมและดูแลชุมชน และนำมาใช้ในการเขียนการ์ตูนได้ (ส 2.2ป.3/1)

มาตรฐาน ส3.1

เข้าใจและสามารถระบุทรัพยากรที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันสามารถจัดการทรัพยากรในการเขียนการ์ตูนได้อย่างเหมาะสม (ส3.1ป.2/1)

มาตรฐาน ส 5.3

-เข้าใจและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม สามารถนำมาใช้เป็นประเด็น หรือหัวข้อในการเขียนการ์ตูนได้(ส5.3 ป. 2/1)

-มีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ชุมชนผ่านการลงมือทำและการสร้างสรรค์งานเขียนการ์ตูนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น(ส5.3 ป. 2/4)

มาตรฐาน ส2.1

-ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวันรวมทั้งการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น (ส 2.1ป.2/1)

-ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย(ส 2.1ป.2/2)

-แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกต่างกันระหว่างการเรียนรู้ การทำกิจกรรมโดยปราศจากอคติ(ส 2.1ป.2/3)

มาตรฐาน ส 1.2

ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง (ส 1.2 ป. 2/1)

 

หน้าที่พลเมือง

จุดเน้นที่1

มารยาทไทยพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะ มีกริยาสุภาพอ่อนหวาน

แสดงออกถึงความเคารพ ช่วยเหลือเพื่อน คุณครู หรือบุคคลอื่น ๆ ในโรงเรียน

จุดเน้นที่ 2

เข้าใจและสามารถใช้หลักปรัชญาเศรษฐพอเพียงในการจัดสรรทรัพยากรในการสร้างสรรค์ผลงานและเขียนการ์ตูนได้

จุดเน้นที่ 3

ปฏิบัติตนตามข้อตกลงรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อกลุ่ม ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน

จุดเน้นที่ 4

ยอมรับความเหมือน ความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น

ยกตัวอย่างความขัดแย้งในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และเสนอวิธีแก้ไขผ่านการเขียนการ์ตูนอย่างสร้างสรรค์

จุดเน้นที่ 5

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง สามารถกำกับตนเองในการเรียนรู้และในชีวิตประจำวันได้

 

ประวัติศาสตร์

มาตรฐาน ส 4.1

เข้าใจและสามารถใช้คำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตเกี่ยวกับการ์ตูนได้ (ส 4.1ป.2/1)

เข้าใจและสามารถลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วนำมาใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ได้(ส 4.1ป.2/2)

ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมการอ่านรวมทั้งพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสื่อจากอดีตถึงปัจจุบัน และอนาคต (ส 4.1 ป. 3/1)

มาตรฐาน 4.2

เข้าใจและสามารถอธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนและนำมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนการ์ตูนได้(ส 4.2ป.2/2)

เข้าใจและสามารถอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อวิถีชีวิตและการบริโภคการ์ตูนของคนในชุมชน (ส 4.2 ป. 2/1-2)

 

สุขศึกษาและพลานามัย

มาตรฐาน พ 1.1

เข้าใจและสามารถอธิบายธรรมชาติของมนุษย์ และนำมาใช้ในการเขียนการ์ตูนเพื่อการพัฒนาตนเองในทางที่ดี (พ1.1 ป.2/3)

มาตรฐาน พ2.1

-ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว และนำไปใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนการ์ตูนได้ (พ 2.1ป.2/1)

-เข้าใจและบอกความสัมพันธ์ของเพื่อนและนำไปใช้ในการเขียนการ์ตูนได้(พ 2.1ป.2/2)

-เข้าใจและสามารถอธิบายการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว กลุ่มเพื่อนผ่านการสร้างสรรค์งานเขียนการ์ตูน (พ 2.1ป.3/2)

-ให้เกียรติและเห็นความสำคัญของเพื่อนต่อกระบวนการเรียน การทำงาน รวมทั้งการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันได้(พ 2.1 ป. 3/2)

 

ศิลปะ

มาตรฐาน ศ 1.1

นำสิ่งที่ได้ดู ได้ฟัง ได้เห็นสร้างงานศิลปะโดยการวาดภาพตัวการ์ตูนและบรรยายถึงสิ่งที่มองเห็นและเรื่องราวเนื้อหาของสิ่งที่ต้องการนำเสนอ (ศ 1.1 ป. 2/7)

-สามารถสร้างสรรค์ผลงานตัวการ์ตูนที่ชอบและนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (ศ1.1 ป.3/6)

-สร้างสรรค์งานเขียนการ์ตูนโดยใช้เส้น สี รูปร่างได้อย่างเหมาะสม(ศ1.1ป.2/3)

-วาดภาพการ์ตูนเพื่อสื่อเรื่องราวของตนเองครอบครัว และชุมชน (ศ1.1ป.2/6)

ใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานการ์ตูนได้อย่างเหมาะสม(ศ 1.1 ป.2/4)

-สามารถสร้างสรรค์ผลงานและออกแบบภาพประกอบการ์ตูน นิทาน เพื่อตกแต่งผลงานพร้อมทั้งนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้(ศ1.1 ป.2/1-7)

มาตรฐาน ศ 3.1

-แสดงการเคลื่อนไหว บทบาทสมมุติเพื่อสะท้อนอารมณ์และนำไปใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนการ์ตูน (ศ 3.1ป.2/2)

-แสดงท่าทางเพื่อสื่อความหมายแทนคำพูดและนำไปใช้ในการเขียนการ์ตูน

(ศ 3.1ป.2/3)

-แสดงท่าทางประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์ สามารถนำท่าทางไปใช้ในการเขียนการ์ตูนได้(ศ 3.1ป.2/4)

มาตรฐาน ศ 2.1

สามารถร้องเพลงประกอบการแสดงสรุปการเรียนรู้ พร้อมทั้งเคลื่อนไหวท่าทางได้เหมาะสมสอดคล้องกับเพลงที่ร้อง (ศ2.1 ป.3/5)

มาตรฐาน ศ 3.1

มีมารยาทในการเป็นผู้ชมและผู้แสดงที่เหมาะสม(ศ 3.1 ป.2/5)

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มาตรฐาน ง 1.1

ทำงานได้ด้วยตนเอง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและมีความระมัดระวังรอบคอบในการทำงาน(ง 1.1 ป. 2/3)

-เข้าใจและสามารถมารถบอกประโยชน์ของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นรวมทั้งนำไปใช้ในการเขียนการ์ตูนได้(ง1.1 ป.2/1)

-ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในการทำงานเขียนการ์ตูนได้อย่างเหมาะสมกับงาน (ง1.1ป.2/2)

-ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้อย่างปลอดภัย (ง 1.1ป.2/3)

มาตรฐาน ง 2.1

-มีความคิดสร้างสรรค์สามารถนำสิ่งที่ได้ดูได้ฟัง และได้เห็นไปถ่ายทอดเป็นชิ้นงานภาพวาดการ์ตูน  รวมทั้งวางแผนล่วงหน้าในการเรียนได้(ง 2.1 ป.2/4)

-บอกประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถสื่อถึงคุณค่านั้นผ่านการเขียนการ์ตูนได้อย่างสร้างสรรค์  (ง 2.1ป. 2/1)

-มีความคิดจินตนาการสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์และนำไปเขียนเป็นการ์ตูนเพื่อสื่อสารได้อย่างเหมาะสม (ง2.1ป. 2/4)

มาตรฐาน ง 3.1

ค้นหาข้อมูล นำเสนอข้อมูล และนำไปใช้ในการเขียนการ์ตูนอย่างเป็นระบบ (ง3.1ป.3/1)

มาตรฐาน ง 2.1

มีความคิดสร้างสรรค์สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (ง 2.1 ป.2/4)

 

สาระการเรียนรู้

สร้างฉันทะ/สร้างแรงบันดาลใจ

- เรื่องที่อยากเรียนรู้

- เลือกหัวข้อหน่วยการเรียนรู้

- สิ่งที่รู้แล้ว  

- สิ่งที่อยากเรียนรู้

- ปฏิทินการเรียนรู้

- สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน

ที่มาของการ์ตูน

-การ์ตูนไทย

-การ์ตูนมังงะ

-การ์ตูนคอมมิค

-การ์ตูนจีน

รูปแบบการ์ตูน

- การวาดล้อเลียน (สังคม การเมือง บุคคล ฯลฯ)

- การวาดประกอบเรื่องสั้น /เรื่องยาว

     - ตัวเรา

     - โรงเรียน

     - ชุมชน

     - สังคม    โลก

     - การจัดการทรัพยากร

     - สุขภาวะ

- การวาดเพื่อสร้างเรื่องขบขัน

- การวาดเพื่อสร้างภาพยนตร์การ์ตูน

แนวทางการวาด

- การเตรียม

- การกำหนดโจทย์

- การวางช่อง

- การวางเค้าโครง

- การตัดเส้น

- การแต่งต้นฉบับ

เทคนิคการเขียน

- การเปิดเรื่อง

- การเปลี่ยนฉาก

- การวาดฉากส่งตัวละคร

- การใส่ช่องคำพูด

- การกำหนดมุมมอง

- การวาดฉาก พื้นหลังภาพ

สรุปองค์ความรู้

-วิเคราะห์สรุปสิ่งที่อยากเรียนรู้

-วิเคราะห์สิ่งที่ดีแล้ว สิ่งที่อยากพัฒนา

- ถอดบทเรียน

-นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

ชง

ครูชวนนักเรียนอ่านนิทานหมอช้างสร้างสุข “เรื่องต้องการสื่อสารอะไร”

เชื่อม

เชื่อมตนเอง: นักเรียนเขียนสรุปความเข้าใจนิทานที่อ่านลงในสมุดบันทึก

เชื่อมกันและกัน: นักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากนิทานผ่านเครื่องมือ Black Board Share

ใช้: นักเรียนสรุปความเข้าใจ”สุขภาพวะ และแนวทางการสร้างสุขภาวะ” ผ่านชิ้นงานที่หลากหลาย (เลือกตามความสนใจ)

Homeschool : นักเรียนแลกเปลี่ยน สอบถาม “แนวทางการสร้างสุขภาวะ”กับผู้ปกครอง

ชง

นักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม Homeschool

เชื่อม

เชื่อมตนเอง: นักเรียนออกแบบแนวทางการสร้างสุขภาวะ “เขียน Storyboard”

เชื่อมกันและกัน: นักเรียนแลกเปลี่ยนแนวทางการสร้างสุขภาวะและต่อเติมกันและกัน (ก่อนนำไปเขียนการ์ตูนช่อง)

ใช้

ครูให้โจทย์

“ให้นักเรียนออกแบบแนวทาง วิธีการสร้างสุขภาวะให้สามารถนำไปใช้ได้จริง ผ่านการเขียนการ์ตูนช่องให้น่าสนใจอย่างไร

ใช้

นักเรียนเขียนการ์ตูนช่อง “แนวทาง / วิธีการสร้างสุขภาวะ”ของตนเองตามที่ออกแบบและวางแผนไว้

ชง

 ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด

     - นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้ มีกระบวนการเรียนรู้  

       อย่างไร

     - นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้

     - ความรู้ความเข้าใจใหม่ในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง

     - นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร

     - นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

     - จะดีกว่านี้ถ้า...

เชื่อม

เชื่อมตนเอง : นักเรียนคิดใคร่ครวญกับคำถามแต่ละคำถาม

เชื่อมกันและกัน : นักเรียนพูดแลกเปลี่ยนประเด็นคำถามแต่ละประเด็นผ่านเครื่องมือ Round Robin

ใช้

นักเรียนเขียนสรุปบทเรียนรายสัปดาห์ โดยใช้รูปแบบ ตามความสนใจ เช่น การเขียนบรรยาย เขียนการ์ตูน Mind Mapping ฯลฯ

การวัดผลและประเมินผล

Core Knowledge

สุขภาวะ

- สุขภาวะทางกาย

- สุขภาวะทางจิตใจ

- สุขภาวะทางปัญญา

Core subject

การประกอบการ เศรษฐศาสตร์ การเงิน : ร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อกำหนดเป้าหมาย วางแผนการเรียนรู้และปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร:วางแผนการทำงานเป็นระบบ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า กับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่

ความเป็นพลเมือง: รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง

- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่น ๆ  มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเองและสิ่งอื่น

สุขภาพ:รู้เท่าทันและรู้จักป้องกันรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากสิ่งต่าง ๆ  เกิดเจตจำนงที่ดีต่อการใช้ชีวิต การเรียนรู้

ทักษะ

-ทักษะชีวิต

-ทักษะการสื่อสาร

-ทักษะการจัดการข้อมูล

-ทักษะการอยู่ร่วมกัน

-ทักษะการคิดสร้างสรรค์

-ทักษะICT

คุณลักษณะ

- เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ

- เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การออกแบบการเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย

- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม

- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่น 

- การปรับตัว

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

- บรรยากาศภายในชั้นเรียน

- หนังสือนิทาน หมอช้างสร้างสุข

-คลิบสุขภาวะ(สสส.)


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา