กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เข้าใจสามารถเลือกวัตถุดิบrเพื่อประกอบอาหารที่มีคุณค่าทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

มาตรฐาน ว 8.1

- วางแผนการศึกษาค้นคว้า สำรวจ ตรวจสอบ โดยใช้ความคิดของตนเอง ของกลุ่ม และผู้รู้ (ว 8.1ป.2/2)

- ใช้เครื่องมือ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการศึกษาค้นคว้า ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล บันทึก หรือสรุปผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสม(ว 8.1 ป.2/3)

-จัดกลุ่มข้อมูลเปรียบเทียบและนำเสนอผลการตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มรวบรวม และสรุปความรู้ได้ (ว 8.1 ป.2/4-6)

มาตรฐาน ว 1.1

-สามารถอธิบาย อาหารเป็นปัจจัยในการเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านต่างๆของมนุษย์ (ว 1.1ป.2/5)

-เข้าใจและวิเคราะห์สารอาหารแล้วอธิบายความจำเป็นที่ร่างกายต้องการสารอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย (ว 1.1ป.6/3)

-วิเคราะห์สารอาหารจาก

อาหารขยะ และอภิปรายเกี่ยวกับสารอาหารและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 1.1ป.6/3)

มาตรฐาน ว 8.1

- จัดกลุ่มข้อมูลของอาหารและสารอาหารแต่ละชนิดแล้วเปรียบเทียบความต้องการของร่างกาย(ว 8.1ป.2/4)

- ใช้กระบวนการการทางวิทยาศาสตร์ ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา ตามความสนใจ (ว 8.1 ป.2/1)

มาตรฐาน ว 1.2

-สามารถอธิบายและระบุชนิดและแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่นำมาทำอาหาร อาหาร มาแปรรูป ที่พบในท้องถิ่น (ว 1.2 ป.2/1)

-สำรวจและอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพที่มีผลต่อการบริโภคของมนุษย์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(ว 1.2 ม.3/5)

-อภิปรายผลของเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ต่อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร (ว 1.2 ม.3/6)

มาตรฐาน ว 3.1

- สามารถระบุชนิดและเปรียบเทียบคุณค่าของวัตถุดิบชนิดต่างๆที่นำมาทำอาหารเมนูต่างๆได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด(ว 3.1 ป. 2/1)

- สามารถเลือกใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นในการทำอาหารเมนูต่างๆได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น (ว 3.1 ป. 2/1)

มาตรฐาน ว 8.1

- เข้าใจและสามารถจัดกลุ่มข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างวัตถุดิบพื้นถิ่นที่ทำไว้กินในครัวเรือน เลือกซื้อตามท้องตลาดชนิดต่างๆที่นำมาทำอาหารและประยุกต์ใช้กับตนเองอย่างเหมาะสม (ว 8.1 ป.2/4)

- เข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุมีผล รวบรวมความรู้เกี่ยวกับอาหารชนิดต่าง ๆ นำมาประยุกต์กับเมนูอื่นๆได้ (ว8.1 ป.2/6)

- เข้าใจและสามารถนำเสนอกระบวนการและอธิบายการทำอาหารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (ว 8.1 ป.2/8)

มาตรฐาน ว 3.1

เข้าใจและสามารถระบุชนิด เปรียบเทียบคุณค่าของวัตถุดิบที่นำมาทำอาหาร และสามารถเลือกใช้วัตถุดิบนั้นได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า ปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด (ว 3.1 ป. 2/1-2)

มาตรฐาน ว 8.1

-สามารถตั้งคำถามใหม่เกี่ยวกับอาหารและนำมาประยุกต์ใช้ได้ (ว 8.1 ป. 2/5)

- เข้าใจสามารถนำเสนอและอธิบายผลงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างมีเหตุผลตรงตามวัตถุประสงค์และกระบวนการการสร้างสรรค์ผลงาน (ว 8.1 ป.2/8)

มาตรฐาน ว 8.1 

- ใช้กระบวนการการทางวิทยาศาสตร์ ตั้งคำถามและหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ในปัจจุบันและอนาคต ผ่านการทำชิ้นงานแผนภาพความคิดและการแสดงแล้วนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจสิ่งที่ตนเองศึกษา(ว8.1 ป.2/1)

- จัดกลุ่มข้อมูลเปรียบเทียบและนำเสนอผลการศึกษาเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มรวบรวม และสรุปความรู้จากสิ่งที่อยากเรียนรู้พร้อมทั้งระบุสิ่งที่ดีแล้วและสิ่งที่ควรปรับปรุงในการเรียนรู้ได้   (ว8.1 ป.2/4-6)

- บันทึกและอธิบายผลการศึกษาค้นคว้า การตรวจสอบ โดยสรุปเป็นMind Mapping หรือคำอธิบาย แล้วนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านรูปแบบหรือวิธีการที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม  (ว8.1 ป.2/7-8)

 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ส 1.1

ชื่นชมเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่นระหว่างการทำงานร่วมกัน (ส 1.1 ป. 2/5)

มาตรฐาน ส 1.2

ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง (ส 1.2 ป. 2/1)

มาตรฐาน ส 1.1

- ชื่นชม เห็นคุณค่าของสรรพสิ่งและบอกคุณค่าทางโภชนาการของอาหารและสารอาหารที่จำเป็นอย่างเหมาะสม(ส 1.1 ป.2/5)

-ชื่นชม เห็นคุณค่าและบอกแบบอย่างของการเป็นผู้บริโภคและผู้ผลิตอาหารปลอดภัยที่เหมาะสม (ส 1.1 ป.2/3)

มาตรฐาน ส 2.1

-   เคารพความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติของผู้อื่น รวมทั้งมีความอดทนอดทน มุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบในการทำงาน การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้(ส 2.1 ป.2/3)

มาตรฐาน ส 1.1

ชื่นชมเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่นระหว่างการทำงานร่วมกัน (ส 1.1 ป. 2/5)

มาตรฐาน ส 1.2

ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง(ส 1.2 ป. 2/1)

มาตรฐาน ส 2.1

-   เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตแต่ละพื้นถิ่น รวมทั้งเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และฐานทรัพยากรในแต่ละพื้นถิ่นที่ควรค่าต่อการดูแลให้อยู่ในภาวะที่สมดุลอย่างยั่งยืน  (ส 2.1 ป. 2/3)

มาตรฐาน ส 3.1

- อธิบายได้ว่าทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด มีผลต่อการผลิตและบริโภค (ส 3.1 ป. 3/3)

-อธิบายบทบาทของผู้ผลิต อาหารประเภทต่างๆที่มีความรับผิดชอบ (ส 3.1 ป. 6/1)

มาตรฐาน ส 5.2

แยกแยะและสามารถใช้ทรัพยากร วัตถุดิบในการทำอาหารที่มีอยู่อย่างจำกัดทั้งที่ใช้แล้วหมดไป หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในการเรียนรู้และการประกอบอาหาร หรือในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม (ส 5.2 ป. 2/2)

-เข้าใจและสามารถอธิบายความแตกต่างของการบริโภคของทำเองและอาหารสะดวกซื้อชนิดต่างๆ (ส 5.2 ป. 3/4)

มาตรฐาน ส 1.1

ชื่นชม เห็นคุณค่าและบอกประโยชน์ที่ได้จากการรับประทานอาหารที่ทำเองและอาหารเลือกซื้ออื่นๆที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม(ส 1.1 ป.2/3)

มาตรฐาน ส 3.1

ระบุสินค้าที่เป็นวัตถุดิบที่นำมาทำมาประกอบอาหารร่วมกับผลิตภัณฑ์จากกบที่เลี้ยงเองนำมาใช้ประกอบอาหารอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด (ส3.1 ป. 2/1)

-ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการเพื่อการบริโภคในชีวิตประจำวัน (ส 3.1 ป.4/1)

- บอกสิทธิขั้นพื้นฐานและรักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะของผู้บริโภคที่ดี (ส3.1 ป.4/2)

- เข้าใจและสามารถอธิบายบทบาทของผู้บริโภคอย่างรู้เท่าทัน(ส3.1 ป.6/2)

-   เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ประโยชน์ และโทษจากการรับประทานอาหาร รวมทั้งการนำวัตถุดิบง่ายๆที่หาได้ในพื้นถิ่นมาทำอาหารได้อย่างรู้คุณค่า (ส 3.1 ป. 2/4)

- เข้าใจและอธิบายได้ว่าทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด มีผลต่อการผลิตและบริโภค(ส 3.1 ป. 3/3)

-อธิบายบทบาทของผู้ผลิต อาหารประเภทต่างๆที่มีความรับผิดชอบ (ส 3.1 ป. 6/1)

 

หน้าที่พลเมือง

จุดเน้นที่1

-   มารยาทไทยพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะ มีกริยาสุภาพอ่อนหวาน

(จุดเน้นที่1 1.1 ป.2/1)

-   แสดงออกถึงความเคารพ ช่วยเหลือเพื่อน คุณครู หรือบุคคลอื่นๆ ในโรงเรียน

(จุดเน้นที่1 1.1 ป.2/2)

- มีมารยาทในการปฏิบัติตน และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น

- มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น

จุดเน้นที่ 3

เคารพกฎ กติกา และข้อตกลงระหว่างการเรียนรู้และชีวิตประจำวัน

จุดเน้นที่ 4

-เคารพและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

-เรียนรู้และปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

จุดเน้นที่2

ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงาน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความขยันอดทน รู้จักพึ่งพาตนเองในการทำอาหารจากวัตถุดิบพื้นถิ่น และมีความสามัคคีเมื่อทำงานกลุ่ม (จุดเน้นที่2ป.2/5)

จุดเน้นที่3

-   ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและหน้าที่ของตนเอง เช่น การแต่งกาย หรือการดูแลพื้นที่ของตนเองหลังจากทำงานเสร็จเรียบร้อย

(จุดเน้นที่3 3.1 ป.2/6)

รู้หน้าที่ของตนเอง เป็นผู้นำและสมาชิกที่ดี มีรับผิดชอบต่อการทำงาน (จุดเน้นที่3 3.2ป.2/7)

จุดเน้นที่2

ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงาน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความขยันอดทน รู้จักพึ่งพาตนเองในการทำอาหาร การเรียนรู้และมีความสามัคคีเมื่อทำงานกลุ่ม

(จุดเน้นที่2ป.2/5)

จุดเน้นที่3

ปฏิบัติตามข้อตกลงและหน้าที่ของตนเอง เช่น การแต่งกาย หรือการดูแลพื้นที่ของตนเองหลังจากทำงานเสร็จเรียบร้อย

(จุดเน้นที่3 3.1 ป.2/6)

รู้หน้าที่ของตนเอง เป็นผู้นำและสมาชิกที่ดี มีรับผิดชอบต่อการทำงาน

(จุดเน้นที่3 3.2ป.2/7)

 

ประวัติศาสตร์

มาตรฐาน ส 2.1

- ยอมรับในความคิด และความเชื่อของของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนเองในการเลือกและกำหนดสิ่งที่อยากเรียนรู้ (ส 2.1 ป. 2/3)

- เคารพและให้เกียรติในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นในการเลือกและตัดสินใจ (ส 2.1 ป. 2/4)

มาตรฐาน ส 4.1

- สามารถศึกษาค้นคว้าสืบค้นชนิดของพืชผัก อาหารพื้นถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย (ส 4.1ป.5/1)

- เข้าใจและสามารถระบุเวลา เหตุการณ์ เห็นความสัมพันธ์ของเวลา  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงของอาหาร (ส 4.1ป.2/1)

- เข้าใจและสามารถลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย และสามารถวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลได้(ส 4.1ป.2/2)

มาตรฐาน ส 4.1

- สามารถศึกษาค้นคว้าสืบค้นแหล่งที่มาของอาหารโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย (ส 4.1ป.5/1)

- เข้าใจและสามารถระบุช่วงเวลา เหตุการณ์ เห็นความสัมพันธ์ของเวลา  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงของอาหารและเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลต่อการบริโภค(ส 4.1ป.2/1)

มาตรฐาน ส 4.2

เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการของแหล่งที่มา การได้มาของอาหารที่คนในปัจจุบันและคนในอดีตรับประทาน (ส 4.2 ป. 3/3)

มาตรฐาน ส 4.2

เข้าใจและสามารถอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อวิถีชีวิตและการบริโภคของคนในชุมชน (ส 4.2 ป. 2/1-2)

มาตรฐาน ส 4.3

เข้าใจ เห็นคุณค่าและสามารถยกตัวอย่างและอธิบายภูมิปัญญาในการประกอบอาหารจากวัตถุดิบพื้นถิ่น (ส 4.3 ป. 2/2)

มาตรฐาน ส 4.1

-ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

วัฒนธรรมของอาหารไทยและสากลรวมทั้งพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงการบริโภคที่เกิดขึ้นจากอดีตถึงปัจจุบัน และอนาคต (ส 4.1 ป. 3/1)

มาตรฐาน ส 4.2

เข้าใจและสามารถอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อวิถีชีวิตและการบริโภคของคนในชุมชน (ส 4.2 ป. 2/1-2)

มาตรฐาน ส 4.1

-ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

วัฒนธรรมของอาหารไทยและสากลรวมทั้งพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงการบริโภคที่เกิดขึ้นจากอดีตถึงปัจจุบัน และอนาคต (ส 4.1 ป. 3/1)

มาตรฐาน ส 4.2

เข้าใจและสามารถอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อวิถีชีวิตและการบริโภคของคนในชุมชน

 (ส 4.2 ป. 2/1-2)

 

สุขศึกษาและพลานามัย

มาตรฐาน พ  2.1

- ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อสมาชิกในกลุ่มและเพื่อนร่วมชั้นในการเลือกหัวข้อและวางแผนการเรียนรู้ได้ (พ 2.1 ป. 2/1)

- ให้เกียรติและบอกความสำคัญของเพื่อนต่อกระบวนการเลือก การวางแผน รวมทั้งการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันได้(พ 2.1 ป. 2/2)

มาตรฐาน พ 2.1

-เข้าใจ เห็นคุณค่าของตนเองและ

ผู้อื่น มีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย มีทักษะในการดำเนินชีวิต (พ 2.1 ป. 2/3)

มาตรฐาน พ 3.1

เข้าใจและสามารถใช้อุปกรณ์ และระมัดระวังการใช้งานอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อตนเองและผู้อื่นระหว่างการทำกิจกรรม และปรุงอาหาร(พ 3.1 ป.2/2)

มาตรฐาน พ 5.1

- สามารถปฏิบัติตนในการป้องกันและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุระหว่างทำอาหารและการทำกิจกรรมอื่นๆได้อย่างเหมาะสม(พ 5.1 ป. 2/1)

มาตรฐาน พ 2.1

-เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง และผู้อื่น มีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย มีทักษะในการดำเนินชีวิต (พ 2.1 ป. 2/3)

-วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากแหล่งที่มาและชนิดวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารและภาวะโภชนาการของอาหารจากแหล่งที่มาต่างๆ (พ 2.1 ม. 1/2)

มาตรฐาน พ 4.1

เข้าใจและสามารถระบุรสชาติ  รสสัมผัสของอาหารชนิดต่างๆรวมทั้งคุณค่าที่มีต่อสุขภาพได้ (พ 4.1 ป.2/3)

มาตรฐาน พ 5.1

สามารถปฏิบัติตนในการป้องกันและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุระหว่างการเรียนรู้และการร่วมกิจกรรมการประกอบอาหารได้อย่างเหมาะสม (พ 5.1 ป. 2/1)

มาตรฐาน พ 1.1

-สามารถอธิบายธรรมชาติของร่างกายที่ต้องการสารอาหารที่มีประโยชน์ (พ. 1.1 ป. 2/3)

-เข้าใจและอธิบายความสำคัญของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายที่มีผลต่อการเจริญเติบโต (พ 1.1 ป.5/1)

-เข้าใจและอธิบายประโยชน์ของอาหารที่มีผลต่อร่างกาย  ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย ให้ทำงานเป็นปกติ(พ. 1.1 ป. 5/2)

มาตรฐาน พ 4.1

-สามารถอธิบายอาการและวิธีการป้องกันการเจ็บป่วยผ่านการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์(พ. 4.1 ป. 2/4)

-วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเลือกซื้อและเลือกบริโภคอาหาร (พ. 4.1 ป. 4/3)

-วิเคราะห์สื่อโฆษณาในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีเหตุผล(พ. 4.1 ป. 5/3)

มาตรฐาน พ2.1

- ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อสมาชิกในกลุ่มและเพื่อนร่วมชั้นในการวางแผนสรุปการเรียนรู้ (พ 2.1 ป. 2/1)

- ให้เกียรติและเห็นความสำคัญของเพื่อนต่อกระบวนการเรียน การทำงาน รวมทั้งการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันได้(พ 2.1 ป. 3/2)

 

ศิลปศึกษา

มาตรฐาน ศ 1.1

นำสิ่งที่ได้ดู ได้ฟัง    ได้เห็นสร้างงานศิลปะโดยการวาดภาพและบรรยายถึงสิ่งที่มองเห็นและเรื่องราวเนื้อหาของภาพได้(ศ 1.1 ป. 2/7)

-สามารถสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพอาหารที่ชอบและนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (ศ1.1 ป.3/6)

มาตรฐาน ศ1.1

-เข้าใจและสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านการวาดภาพตกแต่งผลงาน เขียนบรรยายและทำการ์ตูนช่องเพื่อสรุปเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้(ศ 1.1ป.2/3)

-สามารถออกแบบตกแต่งผลงาน จานอาหารเพื่อถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก เกี่ยวกับแหล่งทีมาและชนิดของอาหาร (ศ1.1 ป. 3/6)

-มีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพวาดระบายสีเกี่ยวกับแหล่งที่มา ของอาหาร (ศ 1.1ป.2/4)

มาตรฐาน ศ1.1

-มีทักษะขั้นพื้นฐานในการใช้เครื่องมือ และเลือกอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะ(ศ 1.1ป.2/4)

-เข้าใจและสามารถวาดภาพเพื่อสื่อเรื่องราวเกี่ยวกับการประกอบอาหารแล้วสามารถนำเสนอผลงานของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (ศ 1.1 ป.2/6)

มาตรฐาน ศ1.1

-มีทักษะขั้นพื้นฐานในการใช้เครื่องมือ และเลือกอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะ(ศ 1.1ป.2/4)

-เข้าใจและสามารถวาดภาพเพื่อสื่อเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตและการทำอาหารและวัฒนธรรมการกินหรือการถนอมอาหาร แล้วสามารถนำเสนอผลงานของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านTimeline ได้ (ศ 1.1 ป.2/6)

มาตรฐาน ศ 1.1

ใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ได้อย่างเหมาะสม(ศ 1.1 ป.2/4)

-สามารถสร้างสรรค์ผลงานและออกแบบภาพประกอบการ์ตูน นิทานเพื่อตกแต่งผลงานพร้อมทั้งนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้(ศ1.1 ป.2/1-7)

มาตรฐาน ศ 2.1

สามารถร้องเพลงประกอบการแสดงสรุปการเรียนรู้ พร้อมทั้งเคลื่อนไหวท่าทางได้เหมาะสมสอดคล้องกับเพลงที่ร้อง  (ศ2.1 ป.3/5)

มาตรฐาน ศ 3.1

มีมารยาทในการเป็นผู้ชมและผู้แสดงที่เหมาะสม(ศ 3.1 ป.2/5)

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มาตรฐาน ง 1.1

ทำงานได้ด้วยตนเอง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและมีความระมัดระวังรอบคอบในการทำงาน(ง 1.1 ป. 2/3)

มาตรฐาน ง 2.1

มีความคิดสร้างสรรค์สามารถนำสิ่งที่ได้ดูได้ฟัง และได้เห็นไปถ่ายทอดเป็นชิ้นงานภาพวาด รวมทั้งวางแผนล่วงหน้าในการเรียนได้(ง 2.1 ป.2/4)

มาตรฐาน ง 1.1

-ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือใน

การประกอบอาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับงานและประหยัด (ง 1.1 ป.2/2)

-สามารถทำงานด้วยตนเอง

ช่วยเหลือและมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น อย่างเหมาะสมและปลอดภัย(ง 1.1 ป.2/3)

มาตรฐาน ง3.1

-ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทและแหล่งที่มาของอาหาร อย่างมีขั้นตอนและสามารถนำเสนอข้อมูลข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ (ง3.1ป.3/1)

-ทำงานอย่างมีขั้นตอนตามกระบวนการทำงานประกอบอาหารด้วยความสะอาด ความรอบคอบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ง 1.1 ป. 3/3)

มาตรฐาน ง3.1

-ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ การเลือกซื้อ เลือกกินอาหารอย่างมีขั้นตอนและสามารถนำเสนอข้อมูลข้อมูลในลักษณะของชาร์ตความรู้ได้อย่างเหมาะสม(ง3.1ป.3/1)

-ทำงานอย่างมีขั้นตอนตามกระบวนการทำงานประกอบอาหารด้วยความสะอาด ความรอบคอบและปลอดภัย  (ง 1.1 ป. 3/3)

มาตรฐาน ง1.1

ทำงานได้ด้วยตนเอง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและมีความระมัดระวังรอบคอบในการทำงาน (ง 1.1 ป. 2/3)

มาตรฐาน ง 2.1

มีความคิดสร้างสรรค์สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (ง 2.1 ป.2/4)

 

 

สาระการเรียนรู้

สร้างฉันทะ/สร้างแรงบันดาลใจ

- เรื่องที่อยากเรียนรู้

- เลือกหัวข้อหน่วยการเรียนรู้

- สิ่งที่รู้แล้ว  

สิ่งที่อยากเรียนรู้

- ปฏิทินการเรียนรู้

- สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน

-ความสำคัญของอาหาร

- แหล่งที่มาของอาหาร

- อาหารหลัก 5 หมู่/สารอาหาร

ประเภทของอาหาร

- อาหารคาว

- อาหารหวาน

- อาหารว่าง

รสชาติ

-เปรี้ยว

-หวาน

-เค็ม

-ขม

รสสัมผัส

-นุ่ม

-แข็ง

-เผ็ด/ร้อน

ประโยชน์และคุณค่าของอาหาร

- อาหารพื้นถิ่น

- อาหารนานาชาติ

- คุณค่าทางโภชการ

- การเลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหาร

- อันตรายจากการรับประทานอาหาร

    -สารตกค้าง

    -สารปนเปื้อน

สรุปองค์ความรู้

- วิเคราะห์สรุปสิ่งที่อยากเรียนรู้

- วิเคราะห์สิ่งที่ดีแล้ว สิ่งที่ควรปรับปรุง

- ถอดบทเรียน

( Mind Mappingหรือ การ์ตูนช่อง)

-นำเสนอการสิ่งที่ได้เรียนรู้

 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

ชง

ครูชวนนักเรียนดูคลิปการทำอาหาร

-การเก็บรักษาเนื้อในการทำอาหารhttps://www.youtube.com/watch?v=l6qkwAXsUNo  

-การเลือกวัตถุดิบในการทำอาหาร (ข้าวโพด)https://www.youtube.com/watch?v=8Cw54otXe8g

(ถั่วงอก) https://www.youtube.com/watch?v=zSlsmjc4Idg

- ครูถาม “นักเรียนเห็นอะไร คิดย่างไรกับสิ่งที่เห็นในคลิป”  “จะสามารถนำสิ่งใดไปปรับใช้กับตนเองในการปรับปรุงพัฒนาสูตรอาหารใหม่ได้บ้าง ทำอย่างไร

เชื่อม

เชื่อมตนเอง

-ครูถาม ”นักเรียนได้เรียนรู้อะไรใหม่ อะไรคือสิ่งที่จะสามารถนำไปปรับใช้กับตนเองได้บ้าง ทำอย่างไร”นักเรียนเขียนสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่เห็น ความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังการดูคลิป ผ่านเครื่องมือPlace mat

เชื่อมกันและกัน

นักเรียนแบ่งกลุ่ม และละกลุ่มคิดกับคำถาม สะท้อนแลกเปลี่ยนในกลุ่มเล็ก และเขียนสรุปผ่านPlace mat แล้วนำเสนอแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในวงใหญ่

ชง

นักเรียนจะมีกระบวนการในการพัฒนาปรับปรุงสูตรอาหารของตนเองอย่างไร โดยยังใช้วัตถุดิบและกระบวนการปรุงตามแบบที่เลือกไว้

เชื่อม

เชื่อมตนเอง

-นักเรียนสรุปและแลกเปลี่ยนวิถีการกินแต่ละพื้นถิ่นกับเพื่อน เลือกกระบวนการปรุงอาหาร และช่วยกันคิดค้นและพัฒนาสูตรให้ดีขึ้น

-นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนสูตรอาหาร ขั้นตอน วิธีการปรุง เตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบ ผ่านการเขียนบันทึก(ครั้งที่ 2)

เชื่อมกันและกัน

นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอสูตรอาหาร เพื่อนร่วมสะท้อนแลกเปลี่ยนและให้คำแนะนำเพิ่มเติม

ใช้

นักเรียนแต่ละกลุ่มทำอาหารสูตรใหม่รอบที่สองตามที่ออกแบบไว้ตามขั้นตอน

เชื่อมกันและกัน

- นักเรียนแต่ละกลุ่มชิมรสชาติของอาหารกันและกัน สะท้อนและแลกเปลี่ยนสี กลิ่น รสชาติ รสสัมผัส รูปลักษณ์ของอาหารเพื่อการพัฒนาต่อ

ช้

นักเรียนปรับปรุงสูตรและลงมือทำอาหารของตนเองอีกครั้ง (ถ้ายังไม่สำเร็จ นัดหมายการทำซ้ำอีกครั้ง)แล้วสรุปผลผ่านการเขียนชาร์ตความรู้

ชง

 ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด

     - นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้ มีกระบวนการเรียนรู้  

       อย่างไร

     - นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้

     - ความรู้ความเข้าใจใหม่ในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง

     - นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร

     - นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

     - จะดีกว่านี้ถ้า...

เชื่อมตนเอง

นักเรียนเขียนสรุปบทเรียนรายสัปดาห์ โดยใช้รูปแบบ ตามความสนใจ เช่น การเขียนบรรยาย เขียนการ์ตูน Mind Mapping ฯลฯ

-Home school ทำข้าวเหนียวหมูปิ้งกับผู้ปกครอง “ทำกินร่วมกัน”

การวัดผลและประเมินผล

Core Knowledge

- การเลือกและเตรียมวัตถุดิบในการปรุงอาหาร

- ภูมิปัญญาพื้นในในการทำอยู่ทำกิน

- วิถีการทำกินในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

Core subject

การประกอบการ เศรษฐศาสตร์ การเงิน :

ร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อกำหนดเป้าหมาย วางแผนการเรียนรู้และปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร:วางแผนการทำงานเป็นระบบ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า กับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่

ความเป็นพลเมือง: รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง

- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ  มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเองและสิ่งอื่น

สุขภาพ:รู้เท่าทันและรู้จักป้องกันรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากสิ่งต่างๆ  เกิดเจตจำนงที่ดีต่อการใช้ชีวิต การเรียนรู้

ทักษะ

-ทักษะชีวิต

-ทักษะการสื่อสาร

-ทักษะการจัดการข้อมูล

-ทักษะการอยู่ร่วมกัน

-ทักษะการคิดสร้างสรรค์

-ทักษะICT

คุณลักษณะ

- เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ

- เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การออกแบบการเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย

- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม

- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่น 

- การปรับตัว

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

- บรรยากาศภายในชั้นเรียน

-คลิป https://www.youtube.com/watch?v=l6qkwAXsUNo 

-(ข้าวโพด) https://www.youtube.com/watch?v=8Cw54otXe8g

- (ถั่วงอก) https://www.youtube.com/watch?v=zSlsmjc4Idg

-คลิปวีดีโอ อาหารปลอดภัย

-วัตถุดิบในการทำอาหาร

(ปลาดุก ปลาตะเพียน เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว จิ้งหรีด กบ ผักพื้นบ้านเช่น ปลีกล้วย หยวกกล้วย   ข้าวสาร)


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา