กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ต่อการเกิดดินและการดำเนินชีวิต สามารถออกแบบการใช้ควบคู่กับการดูแลอนุรักษ์ดินได้

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

มาตรฐาน ว 1.2

อธิบายประโยชน์ของพืชและสัตว์ในท้องถิ่นเลือกใช้วัสดุและสิ่งของต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย (ว1.2ป.2/1)

มาตรฐาน ว 3.1

เลือกใช้วัสดุและสิ่งของต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย(ว3.1ป.2/2)

มาตรฐาน ว 6.1

สำรวจและจำแนกประเภทของดินโดยใช้สมบัติทางกายภาพเป็นเกณฑ์ และนำความรู้   ไปใช้ประโยชน์  (ว6.1ป.2/1)

มาตรฐาน ว 8.1

-ตั้งคำถามเกี่ยวกับดินและเรื่อง ที่จะศึกษา ตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ(ว8.1ป.2/3)

-วางแผนการสังเกต สำรวจตรวจสอบ  ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับดิน โดยใช้ความคิดของตนเอง ของกลุ่ม และของครู(ว8.1ป.2/3)

-ใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่เหมาะสมในการสำรวจดิน(ว8.1ป.2/3)

-ตั้งคำถามใหม่จากผลการสำรวจตรวจสอบ(ว8.1ป.2/5)

-แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มและรวบรวมเป็นความรู้(ว8.1ป.2/6)

-บันทึกและอธิบายผลการสังเกต สำรวจ  ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา โดยเขียนภาพ แผนภาพหรือคำอธิบาย(ว8.1ป.2/7)

-นำเสนอผลงานด้วยวาจาให้ผู้อื่น  เข้าใจกระบวนการและผล ของงาน(ว8.1ป.2/8)

มาตรฐาน ว1.1

-ทดลองและอธิบาย น้ำ แสง เป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืช (ว1.1ป.2/1) 

-อธิบายอาหาร น้ำ อากาศ เป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์   (ว1.1ป.2/2) 

-อธิบายปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ พืช และสัตว์(ว1.1ป.2/5) 

มาตรฐาน 7.1

 สืบค้นและอภิปรายความสำคัญของดวงอาทิตย์ที่มีผลต่อดิน พืช มนุษย์และสิ่งต่างๆ (ว7.1ป.2/1)

มารฐาน ว2.2

-สำรวจทรัพยากรธรรมชาติ(ดิน) และอภิปรายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ(ดิน)ในท้องถิ่น (ว2.2ป.3/1)

-ระบุการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ(ดิน) ที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น(ว2.2ป.3/2)

-อภิปรายและนำเสนอการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ(ดิน) อย่างประหยัด คุ้มค่า และมีส่วนร่วม           ในการปฏิบัติ(ว2.2ป.3/3)

มาตรฐาน ว8.1

-นำเสนอและจัดแสดงผลงานด้วยการแลกเปลี่ยนผ่านการเล่า การอธิบาย และการเขียนแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ(ว8.1 ป. 2/8)

 

สังคม

มาตรฐาน ส1.1

ชื่นชมการทำความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว และในโรงเรียน ตามหลักศาสนา(ส1.1 ป2/5)

มาตรฐาน ส 1.2

ปฏิบัติตน อย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตน  นับถือตามที่กำหนดได้ถูกต้อง(ส1.2 ป2/1)

มาตรฐาน ส 5.2

-อธิบายความ สำคัญและคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม (ส 5.2 ป. 2/1)

-แยกแยะและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไปและที่ใช้แล้วหมดไปได้อย่างคุ้มค่า(ส 5.2 ป. 2/3)

-อธิบายความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์(ส 5.2 ป. 2/3)

-มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน(ส 5.2 ป. 2/4)

-อธิบายเกี่ยวกับมลพิษและการก่อให้เกิดมลพิษทางดินโดยมนุษย์ (ส 5.2 ป. 3/3)

มาตรฐาน ส 2.1

- ปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กติกา  กฎ  ระเบียบ และ หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในชีวิต ประจำวัน(ส2.1ป.2/1)

- ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย(ส2.1ป.2/2)
- แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ(ส2.1ป.2/3)

- เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น  (ส2.1ป.2/4)

 

ประวัติศาสตร์

มาตรฐาน ส 4.1

-ใช้คำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต(ส4.1ป.2/1)

ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเอง โดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ส4.1 ป2/2)

มาตรฐาน ส 4.2

อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน(ส4.2 ป2/2)

มาตรฐาน ส4.2

-สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบันที่เกี่ยวกับใช้ประโยชน์จากดิน(ส 4.2ป.2/1)

-อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง(เกี่ยวกับดินและการนำไปใช้) ที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน(ส 4.2ป.2/2

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มาตรฐาน ง 1.1

-บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว (ง 1.1 ป.2/1)

-ใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด(ง 1.1 ป.2/2)

-ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย(ง 1.1 ป.2/3)

มาตรฐาน ง2.1

-บอกประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน (ง2.1ป.2/1)

-สร้างของเล่นของใช้อย่างง่ายโดยกำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล  ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  ๒  มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล(ง2.1ป.2/2)

- นำความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์  เครื่องมือที่ถูกวิธีไปประยุกต์ใช้ในการสร้างของเล่น ของใช้จากดินอย่างง่าย (ง2.1ป.2/3)

-มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย ๑  ลักษณะในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ(ง2.1ป.2/4)

 

สุขศึกษาและพลศึกษา

มาตรฐาน พ5.1

ปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทางน้ำและทางบกระหว่างการเรียนรู้และการทำกิจกรรม(พ5.1ป.2/2)

มาตรฐาน  พ 4.1

-บอกลักษณะของการมีสุขภาพดี(พ4.1ป.2/1)

- เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์(พ4.1ป.2/2)

-ระบุของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ(พ4.1ป.2/3)

-อธิบายอาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย การบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น(พ4.1ป.2/4)

- ปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อมีอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ) (พ4.1ป.2/5)

มาตรฐาน พ5.1

ปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทางน้ำ  และทางบก(พ5.1ป.2/2)

มาตรฐาน  พ 2.1

-ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเอง ของกลุ่มและสมาชิกในครอบครัว(พ2.1ป.2/1)

-บอกความสำคัญของเพื่อนและการทำงานการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น(พ2.1ป.2/2)

-ระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศเคารพต่อผู้อื่น(พ2.1ป.2/3)

มาตรฐาน พ5.1

ปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทางน้ำ  และทางบก(พ5.1ป.2/2)

 

ศิลปะ

มาตรฐาน ศ 1.1

สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง (ศ1.1ป.2/3)

วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้าน(ศ1.1ป.2/4)

มาตรฐาน ศ 1.2

บอกความสำคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน (ศ1.2 ป.2/1)

อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่นโดยเน้นถึงวิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้(ศ1.2 ป.2/2)

มาตรฐาน ศ 1.1

บรรยายรูปร่าง รูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ศ1.1 ป.2/1)

ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง(ศ1.1 ป.2/1)

สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง(ศ1.1 ป.2/1)

 

หน้าที่พลเมือง

จุดเน้นที่ 1

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทที่ดีต่อผู้อื่น(จุดเน้นที่ 1.1 ป.2)

เห็นประโยชน์ของการแต่งกาย ด้วยผ้าไทย (จุดเน้นที่ 1.2 ป.2)

จุดเน้นที่ 3

ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน(จุดเน้นที่ 3.1 ป.2)

ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียน และโรงเรียน(จุดเน้นที่ 3.2 ป.2)

จุดเน้นที่ 4

ยอมรับความเหมือนและความแตกต่าง ของตนเองและผู้อื่น(จุดเน้นที่ 4.1 ป.2)

จุดเน้นที่ 5

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง

 

 

 

 

 

 

สาระการเรียนรู้

สร้างฉันทะ/วางแผนการเรียนรู้

- สร้างแรงบันดาลใจ

- เรื่องที่อยากเรียนรู้

- เลือกหัวข้อหน่วยการเรียนรู้

- สิ่งที่รู้แล้ว

- สิ่งที่อยากเรียนรู้

- ปฏิทินการเรียนรู้

- Mind Mappingก่อนเรียน

 

ในดินมีอะไร (คำถามใหญ่เพื่อให้นักเรียนตอบได้ด้วยตนเองว่าดินคืออะไร (ทดลอง ทดสอบ ค้นคว้า )

- ที่มาของดิน

- ประเภทของดิน

- สมบัติของดิน

- องค์ประกอบที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (สัตว์ รา จุลินทรีย์ อากาศ น้ำ แร่ธาตุ

 

คุณภาพของดิน

- การตรวจคุณภาพดิน

- การปรุงดินปลูกพืช

- การดูแลดินให้มีคุณภาพดี

 

การเจริญเติบโตของพืช

- ทดลองปลูกพืช/คู่ขนาน

- ทดลองปรุงดิน/คู่ขนาน

 

สภาพภูมิศาสตร์ของดินกับวิถีการดำเนินชีวิต

- เครื่องมือเครื่องใช้   - อาชีพ

- อาหาร        

- สิ่งก่อสร้าง

 

ถอดบทเรียน

-สรุปองค์ความรู้หลังเรียน

-ประเมินตนเอง(สิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่อยากพัฒนา)

-นิทรรศการน้ำพริกกับผัก

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

ชง

- นักเรียนดูภาพและคลิปสั้นๆเกี่ยวกับ “คนกินกิน ดินกินได้” “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากคลิปวีดีโอ” นักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิปวีดีโอ ผ่านเครื่องมือคิด Round Robin

- นักเรียนสำรวจแหล่งดินเหนียวในโรงเรียน ขุดดินเหนียวและเตรียมดินสำหรับการนำไปใช้ในการทำงานปั้น (กรอง ตากแดด เคล้าผสมดิน)

-นักเรียนเขียนตั้งคำถามเกี่ยวกับดินเหนียว

เชื่อม

นักเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนคำถามและคำตอบเกี่ยวกับดินเหนียวและนำเสนอในวงใหญ่ผ่านเครื่องมือ Blackboard Share

ชง

ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “ดินมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเราอย่างไร” นักเรียนแลกเปลี่ยนผ่านเครื่องมือWeb เชื่อมโยงความสัมพันธ์

เชื่อม

นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอความสัมพันธ์ของดินกับการดำเนินชีวิต

ชง

ครูให้โจทย์”งานปั้น” โดยใช้ดินที่เตรียมไว้ออกแบบสร้างสรรค์งานปั้นเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของดินและการดำเนินชีวิต

เชื่อม

นักเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มวางแผนออกแบบชิ้นงาน โดยการร่างเค้าโครงลงในกระดาษ และนำเสนอแลกเปลี่ยน เพื่อนๆช่วยต่อเติม

ใช้

นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือสร้างสรรค์ชิ้นงานตามที่ออกแบบไว้ นำเสนอและพัฒนาปรับปรุงงานให้สมบูรณ์

ชง

ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 

     - นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้ มีกระบวนการเรียนรู้อย่างไร

     - นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้

     - ความรู้ความเข้าใจใหม่ในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง

     - นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร

     - นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

     - จะดีกว่านี้ถ้า...

เชื่อม

นักเรียนเขียนสรุปบทเรียนรายสัปดาห์

การวัดผลและประเมินผล

Core Knowledge

สภาพภูมิศาสตร์ของดินต่อวิถีการดำเนินชีวิต

- อาชีพ

- เครื่องมือเครื่องใช้

- สิ่งก่อสร้าง

- อาหาร

Core Subject

การประกอบการ เศรษฐศาสตร์ การเงิน :

ร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อกำหนดเป้าหมาย วางแผนการเรียนรู้และปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร:เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ การดูแลดิน มีการวางแผนการเรียนรู้ การทำงาน การทดลองหรือสำรวจดินที่ไม่ทำลายหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเป็นพลเมือง: มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเคารพ รับฟังความคิดเห็นที่มีความหลากหลาย มีความรับผิดชอบต่อผู้อื่น

 สุขภาพ: เข้าใจเห็นความสัมพันธ์ของภูมิศาสตร์ต่อดินรู้เท่าทันผลกระทบจากการสารเคมีต่อดิน และสามารถดูแลป้องกันอันตรายหรือผลกระทบจากการใช้และดูแลดินไม่ถูกวิธีระหว่างการเรียนรู้และการทำกิจกรรม เกิดเจตจำนงที่ดีต่อการดูแลอนุรักษ์ดิน การเรียนรู้ การใช้ชีวิต

 

ทักษะ

-         ทักษะชีวิต

-         ทักษะการคิดสร้างสรรค์

-         ทักษะการอยู่ร่วมกัน

-         ทักษะการจัดการข้อมูล

-         ทักษะการสื่อสาร

-         ทักษะICT

 

 

คุณลักษณะ

- เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ

- มีความพายาม มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม

- มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

 

- บรรยากาศภายในห้องเรียน

- ทุ่งนาหลังโรงเรียน


 


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา