กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

มาตรฐาน ว 8.1

-ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามความสนใจ(ว8.1 ป3/1)

- วางแผนการสำรวจ หรือเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าโดยใช้ความคิดเห็นของตนเอง และของกลุ่ม(ว8.1 ป. 3/2)

-จัดกลุ่มข้อมูลของเรื่องที่ต้องการศึกษาเรียนรู้และนำเสนอผล (ว8.1 ป. 3/4)

-ตั้งคำถามใหม่จากผลการสำรวจตรวจสอบสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับขยะ(ว8.1ป.3/5)

มาตรฐาน ว2.1

-สำรวจสิงแวดล้อมในท้องถิ่นของตนและอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบจากขยะและการกำจัดขยะในชุมชน (ว2.1ป.3/1)

มาตรฐาน  ว2.2

-สำรวจทรัพยากรและอภิปรายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นโดยไม่ก่อให้เกิดขยะและมีการจัดการที่ปลอดภัย(ว2.2ป.3/1)

-ระบุการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ก่อให้เกิดปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น (ว2.2ป.3/2)

-อภิปรายและนำเสนอการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ(ว2.2ป.3/3)

มาตรฐาน ว 3.2

อธิบายประโยชน์และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ(ขยะประเภทต่างๆ)

มาตรฐาน ว 8.1

-ตั้งคำถามเกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆและเรื่องที่จะศึกษาตามความสนใจ(ว8.1 ป3/1)

- วางแผนการสำรวจ หรือเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าโดยใช้ความคิดเห็นของตนเอง และของกลุ่ม(ว8.1 ป. 3/2)

-เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบและบันทึกข้อมูล (ว8.1 ป. 3/3)

-จัดกลุ่มข้อมูลของเรื่องที่ต้องการศึกษาเรียนรู้และนำเสนอผล (ว8.1 ป. 3/4)

-ตั้งคำถาใหม่จากผลการสำรวจตรวจสอบสิ่งที่อยากเรียนรู้(ว8.1ป.3/5)

-แสดงความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม นำไปสู่การสร้างความรู้(ว8.1 ป. 3/6)

-บันทึกและอธิบายผลการสังเกตสำรวจการลงมือทำตามความเป็นจริง มีแผนภาพประกอบคำอธิบาย(ว8.1 ป. 3/7)

-นำเสนอและจัดแสดงผลงานด้วยการแลกเปลี่ยนผ่านการเล่า การอธิบายและการเขียนแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ(ว8.1 ป. 3/8)

มาตรฐาน ว 8.1

-ตั้งคำถามเกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆและเรื่องที่จะศึกษาตามความสนใจ(ว8.1 ป3/1)

- วางแผนการสำรวจ หรือเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าโดยใช้ความคิดเห็นของตนเอง และของกลุ่ม(ว8.1 ป. 3/2)

-เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบและบันทึกข้อมูล (ว8.1 ป. 3/3)

-จัดกลุ่มข้อมูลของเรื่องที่ต้องการศึกษาเรียนรู้และนำเสนอผล (ว8.1 ป. 3/4)

-ตั้งคำถาใหม่จากผลการสำรวจตรวจสอบสิ่งที่อยากเรียนรู้(ว8.1ป.3/5)

-แสดงความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม นำไปสู่การสร้างความรู้(ว8.1 ป. 3/6)

-บันทึกและอธิบายผลการสังเกตสำรวจการลงมือทำตามความเป็นจริง มีแผนภาพประกอบคำอธิบาย(ว8.1 ป. 3/7)

-นำเสนอและจัดแสดงผลงานด้วยการแลกเปลี่ยนผ่านการเล่า การอธิบายและการเขียนแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ(ว8.1 ป. 3/8)

มาตรฐาน ว8.1

-นำเสนอและจัดแสดงผลงานด้วยการแลกเปลี่ยนผ่านการเล่า การอธิบายและการเขียนแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ(ว8.1 ป. 3/8)

 

สังคม

มาตรฐาน ส 2.2

ระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียนและในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามกระบวนการประชาธิปไตย(ส2.2 ป3/1)

มาตรฐาน ส 2.1

-ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของกลุ่มของชุมชน(ส2.1ป.4/1)

-ปฏิบัติตนในการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี(ส2.1ป.4/2)

-เข้าใจและสามารถอธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต(ส2.1ป.4/4)

-เข้าใจและสามารถเสนอวิธีการที่จะอยู่และทำงานร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจำวัน(ส2.1ป.4/5)

มาตรฐาน ส 2.2

-ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองและของสมาชิกในกลุ่มในชุมชนต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆตามกระบวนการประชาธิปไตย(ส2./ป.3/1)

มาตรฐาน ส 3.1

-เข้าใจและสามารถจำแนกความต้องการและความจำเป็นในการใช้สินค้าและบริการในการดำรงชีวิตที่ไม่ก่อให้เกิดการเพิ่มขยะ(ส3.1ป.3/1)

มาตรฐาน ส 5.1

เข้าใจและสามารถบอกความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชนที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการวิถีการใช้ชีวิตที่ก่อให้เกิดขยะ(ส5.1ป.3/3)

มาตรฐาน ส 5.2

-เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมในชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน(ส5.2 ป.3/1)

-เข้าใจและสามารถอธิบายการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์และการประกอบอาชีพที่ไม่ก่อให้เกิดขยะ(ส5.2 ป.3/2)

-อธิบายเกี่ยวกับมลพิษที่มีผลจากขยะประเภทต่างๆและการก่อให้เกิดมลพิษ และขยะโดยมนุษย์ (ส5.2 ป.3/3)

-ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์(ส5.2 ป.3/5)

-มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในจังหวัดโดยการจัดการขยะอย่างปลอดภัย(ส 5.2 ป. 4/3)

มาตรฐาน ส 5.1

เข้าใจและสามารถบอกความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชนที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการวิถีการใช้ชีวิตที่ก่อให้เกิดขยะภายนอกที่ส่งผลมาจากขยะภายใน(ส5.1ป.3/3)

มาตรฐาน ส 5.2

-เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมในชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่ส่งผลมาจากการเกิดขยะภายในของมนุษย์(ส5.2 ป.3/1)

-เข้าใจและสามารถอธิบายการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์และการประกอบอาชีพที่ไม่ก่อให้เกิดขยะ(ส5.2 ป.3/2)

-อธิบายเกี่ยวกับมลพิษที่มีผลจากขยะประเภทต่างๆและการก่อให้เกิดมลพิษ และขยะโดยมนุษย์ (ส5.2 ป.3/3)

-ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์(ส5.2 ป.3/5)

-มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในจังหวัดโดยการจัดการขยะอย่างปลอดภัย(ส 5.2 ป. 4/3)

มาตรฐาน ส 2.1

-ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของกลุ่มของชุมชน(ส2.1ป.4/1)

-ปฏิบัติตนในการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี(ส2.1ป.4/2)

-เข้าใจและสามารถเสนอวิธีการที่จะอยู่และทำงานร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจำวัน(ส2.1ป.4/5)

มาตรฐาน ส 2.2

-ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองและของสมาชิกในกลุ่มในชุมชนต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆตามกระบวนการประชาธิปไตย(ส2./ป.3/1)

 

ประวัติศาสตร์

มาตรฐาน ส 4.1

- เข้าใจและสามารถเทียบศักราช บอกวันเดือนปีและสามารถนับช่วงเวลาตามปฏิทินเพื่อใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (ส4.1 ป3/1)

- แสดงลำดับ เหตุการณ์สำคัญตามช่วงเวลาของโรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหล่งที่มาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะเรียนรู้ได้(ส4.1 ป3/2)

มาตรฐาน ส 4.2

-ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน(ส4.2ป.3/1)

-เข้าใจและสามารถสรุปลักษณะที่สำคัญของขนบธรรมเนียมและประเพณีวัฒนธรรมรวมทั้งวิถีชีวิตของคนในชุมชน(ส4.2ป.3/2)

-เข้าใจและสามารถเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองและชุมชนอื่น(ส4.2ป.3/3)

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มาตรฐาน ง 1.1

- ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน(ง1.1 ป3/2)

-ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ไม่สร้างขยะ รอบคอบและอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อม(ง1.1 ป3/3)

มาตรฐาน ง 2.1

-เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์(ง2.1 ป3/2)

มาตรฐาน ง 2.1

-เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และไม่ก่อให้เกิดขยะ(ง2.1 ป3/2)

-มีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ (ง2.1 ป3/3)

มาตรฐาน ง 3.1

ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจและเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์ (ง3.1ป.5/1)

มาตรฐาน ง 2.1

-เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์(ง2.1 ป3/2)

-มีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ (ง2.1 ป3/3)

- มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาสิ่งที่เรียนรู้ หรือสิ่งที่ต้องการแก้ไข(ง 2.1 ป.5/4)

มาตรฐาน ง 3.1

ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจและเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์ (ง3.1ป.5/1)

มาตรฐาน ง 1.1

- ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน(ง1.1 ป3/2)

-ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาดรอบคอบและอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อม(ง1.1 ป3/3)

มาตรฐาน ง 2.1

-เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ และไม่ก่อให้เกิดขยะเพิ่ม(ง2.1 ป3/2)

 

สุขศึกษาและพลศึกษา

มาตรฐาน พ 4.1

-เข้าใจและสามารถอธิบายวิธีการป้องกันการเกิดโรคจากขยะภายในตน(พ 4.1ป. 3/1)

มาตรฐาน พ 5.1

ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุระหว่างการทำกิจกรรมในบ้าน โรงเรียน และการเดินทาง(พ5.1ป.3/1)

 

ศิลปะ

มาตรฐาน ศ 1.1

-วาดภาพระบายสีชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์(ศ1.1ป2/4)

มาตรฐาน ศ 1.1

-วาดภาพระบายสีเกี่ยวกับขยะและสิ่งที่เรียนรู้ได้(ศ 1.1ป.3/4)

-มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานศิลปะ(ศ1.1ป.3/5)

-วาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี

มาตรฐาน ศ 1.1

-วาดภาพระบายสีเกี่ยวกับขยะและสิ่งที่เรียนรู้ได้(ศ 1.1ป.3/4)

-มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานศิลปะ(ศ1.1ป.3/5)

-วาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก จากเหตุการณ์ชีวิตจริงโดยใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี(ศ1.1ป.3/6)

มาตรฐาน ศ 1.1

-วาดภาพระบายสีเกี่ยวกับขยะและสิ่งที่เรียนรู้ได้(ศ 1.1ป.3/4)

-มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานศิลปะ(ศ1.1ป.3/5)

 

หน้าที่พลเมือง

จุดเน้นที่ 3

-ปฏิบัติตามกฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและในโรงเรียน

(จุดเน้นที่3.1 ป.3)

-ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ และ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องเรียน และโรงเรียน(จุดเน้นที่3.2 ป.3)

จุดเน้นที่ 4

ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ(จุดเน้นที่ 4.1 ป. 3)

จุดเน้นที่ 5

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง (จุดเน้นที่ 5 ป. 3)

สาระการเรียนรู้

สร้างฉันทะ/วางแผนการเรียนรู้

- สร้างแรงบันดาลใจ

- เรื่องที่อยากเรียนรู้

- เลือกหัวข้อหน่วยการเรียนรู้

- สิ่งที่รู้แล้ว

- สิ่งที่อยากเรียนรู้

- ปฏิทินการเรียนรู้

- Mind Mappingก่อนเรียน

ประเภทของขยะภายนอก

-ขยะอินทรี (ขยะอาหาร ใบไม้ กิ่งไม้ ผลผลิตทางการเกษตร)

-ขยะพลาสติก

-ขยะอันตราย

-ขยะพิษ

ผลกระทบของขยะภายนอก

- มนุษย์

- สัตว์ต่างๆ

-สิ่งแวดล้อม

การจัดการขยะภายนอก

-รวบรวม คัดแยกหมวดหมู่ ศึกษาผลกระทบ วิเคราะห์หาแนวทางการจัดการขยะ(กำจัด ใช้ใหม่ ลด เลิกใช้)

ประเภทของขยะภายใน

-ความโกรธ

-ความมักง่าย

-ความอิจฉา

-ความรู้ผิด

-ความเข้าใจผิด

- ทัศนคติลบ ฯลฯ

ผลกระทบของขยะภายนอก

- ตนเอง

- ผู้อื่น

- สังคม สิ่งแวดล้อม

การจัดการขยะภายนอก

-รวบรวม คัดแยกหมวดหมู่ ศึกษาผลกระทบ วิเคราะห์หาแนวทางการจัดการขยะ

ถอดบทเรียน

-สรุปองค์ความรู้หลังเรียน

-ประเมินตนเอง(สิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่อยากพัฒนา)

-นิทรรศการน้ำพริกกับผัก

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

ชง

ครูตั้งคำถาม “นักเรียนจะลดขยะกล่องนมอย่างไร”
เชื่อม

เชื่อมตนเอง : นักเรียนคิดใคร่ครวญต่อข้อมูล

เชื่อมกันและกัน : นักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับวิธีลดขยะกล่องนมที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในโรงเรียน
ใช้
นักเรียนแบบกลุ่มออกแบบวางแผนการนำขยะกล่องนมมา DIY และนำขยะที่เหลือมาทำ Eco brick

ชง

ครูตั้งคำถาม “นักเรียนเกิดปัญหาอะไรบ้างในการเตรียมกล่องนม”
เชื่อมตนเอง : นักเรียนคิดใคร่ครวญต่อคำถาม

เชื่อมกันและกัน : นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เตรียมมา พร้อมอธิบายขั้นตอนของการทำชิ้นงานร่วมกัน

ใช้

นักเรียนช่วยกันทำเปเปอร์มาเช่จากกระดาษที่ใช้งานแล้ว
ชง

ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเกิดปัญหาอะไรบ้างระหว่างการทำงาน และมีวิธีการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร”

เชื่อม
เชื่อมตนเอง : นักเรียนคิดใคร่ครวญต่อคำถาม

เชื่อมกันและกัน : นักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

ชง

ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด โดยใช้คำถาม

      - นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้

      - มีกระบวนการเรียนรู้อย่างไร

      - เรื่องที่เรียนเกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างไร

      - จะดีกว่านี้ถ้า...

เชื่อม
เชื่อมตนเอง : นักเรียนเขียนสรุปบทเรียนรายสัปดาห์ (เลือกรูปแบบตามความสนใจ)
เชื่อมกันและกัน: นักเรียนนำเสนอชิ้นงานร่วมกัน 

การวัดผลและประเมินผล

ความรู้ 
Core-Knowledge

วิธีการสานกล่องนม และการทำ Eco brick
Core-Subject

สุขภาพ
วิธีการป้องกันตัวเองจากการทำงาน
สิ่งแวดล้อม

เรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัวจากการสังเกตและตั้งคำถามต่อสิ่งที่พบเห็น
เศรษฐศาสตร์ การประกอบการ การเงิน
คิด ออกแบบ สร้างสรรค์จากสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า
ความเป็นพลเมือง
ย่อมรับ เคารพสิทธิของตนเอง และผู้อื่น
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ (สังเกต ตั้งคำถาม ค้นหา ทดลอง สรุปผล)
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

- บรรยากาศในชั้นเรียน
- กล่องนม


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา