กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

มาตรฐาน ว2.2

- สำรวจทรัพยากรธรรมชาติและพันธุ์พริกในพื้นถิ่นแล้วอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  (ว2.2ป.3/1)

- ระบุการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวกับการกินน้ำพริกที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น (ว2.2ป.3/2)

- อภิปรายและนำเสนอการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (ว2.2ป.3/3)
มาตรฐาน ว1.2

-สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับพริกพื้นถิ่นที่สูญพันธุ์หรือหายไปจากพื้นถิ่นและยังดำรงพันธุ์มาจนถึงปัจจุบัน (ว1.2ป.3/4)

-สำสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนองและอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (ว1.2ป.3/4)

มาตรฐาน ว2.2

-สำรวจทรัพยากรธรรมชาติและพันธุ์พริกในพื้นถิ่นแล้วอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (ว2.2ป.3/1)

-ระบุการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวกับการกินน้ำพริกที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  (ว2.2ป.3/2)

-อภิปรายและนำเสนอการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ(ว2.2ป.3/3)

มาตรฐาน ว 2.2

-อภิปรายและนำเสนอการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ(ว2.2ป.3/3)

มาตรฐาน ว 3.1

-จำแนกชนิดและสมบัติของวัสดุเพื่อนำไปใช้ในการทำบรรจุภัณฑ์และเก็บน้ำพริก(ว 3.1ป.3/1)

-เข้าใจและสามารถอธิบายการใช้วัสดุแต่ละชนิดในการทำบรรจุภัณฑ์

 (ว 3.1ป.3/2)

-สืบค้นข้อมูล สำรวจและอภิปรายเกี่ยวกับการนำวัสดุไปใช้ในการทำบรรจุภัณฑ์น้ำพริก (ว 3.1ป.5/1)

มาตรฐาน ว2.2

- ระบุการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวกับการกินน้ำพริกที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น (ว2.2ป.3/2)

- อภิปรายและนำเสนอการใชทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ(ว2.2ป.3/3)

 

สังคม

มาตรฐาน ส 2.2

ระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียนและในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามกระบวนการประชาธิปไตย(ส2.2 ป3/1)

มาตรฐาน ส 2.1

-ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของกลุ่มของชุมชน(ส2.1ป.4/1)

-ปฏิบัติตนในการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี(ส2.1ป.4/2)

-เข้าใจและสามารถอธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น(ส2.1ป.4/4)

-เข้าใจและสามารถเสนอวิธีการที่จะอยู่และทำงานร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจำวัน(ส2.1ป.4/5)

มาตรฐาน ส 2.2

-ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองและของสมาชิกในกลุ่มในชุมชนต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆตามกระบวนการประชาธิปไตย(ส2./ป.3/1)

มาตรฐาน ส 3.1

-เข้าใจและสามารถจำแนกความต้องการและความจำเป็นในการใช้สินค้าและบริการในการดำรงชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกินน้ำพริกและผัก(ส3.1ป.3/1)

-เข้าใจและสามารถอธิบายได้ว่าทรัพยากรพื้นถิ่นที่มีอยู่จำกัดมีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ(ส3.1ป.3/3)

มาตรฐาน ส 5.1

เข้าใจและสามารถบอกความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชนที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการกินน้ำพริก(ส5.1ป.3/3)

มาตรฐาน ส 5.2

-เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการกินน้ำพริกในชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน(ส5.2 ป.3/1)

-เข้าใจและสามารถอธิบายการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์และการประกอบอาชีพ(ส5.2 ป.3/2)

-ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการกินน้ำพริกของคนในชุมชน(ส5.2 ป.3/5)

มาตรฐาน ส 5.2

-เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการกินน้ำพริกในชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน(ส5.2 ป.3/1)

-เข้าใจและสามารถอธิบายการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์และการประกอบอาชีพ(ส5.2 ป.3/2)

-ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการกินน้ำพริกของคนในชุมชน(ส5.2 ป.3/5)

มาตรฐาน ส 3.1

-เข้าใจและสามารถจำแนกความต้องการและความจำเป็นในการใช้สินค้าและบริการในการดำรงชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกินน้ำพริกและผัก(ส3.1ป.3/1)

-เข้าใจและสามารถอธิบายได้ว่าทรัพยากรพื้นถิ่นที่มีอยู่จำกัดมีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ(ส3.1ป.3/3)

มาตรฐาน ส 2.1

-ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของกลุ่มของชุมชน(ส2.1ป.4/1)

-ปฏิบัติตนในการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี(ส2.1ป.4/2)

-เข้าใจและสามารถเสนอวิธีการที่จะอยู่และทำงานร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจำวัน(ส2.1ป.4/5)

มาตรฐาน ส 2.2

-ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองและของสมาชิกในกลุ่มในชุมชนต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆตามกระบวนการประชาธิปไตย (ส2./ป.3/1)

 

ประวัติศาสตร์

มาตรฐาน ส 4.1

- เข้าใจและสามารถเทียบศักราช บอกวันเดือนปีและสามารถนับช่วงเวลาตามปฏิทินเพื่อใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (ส4.1 ป3/1)

- แสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญตามช่วงเวลาของโรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหล่งที่มาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะเรียนรู้ได้ (ส4.1 ป3/2)

มาตรฐาน ส 4.2

-ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน(ส4.2ป.3/1)

-เข้าใจและสามารถสรุปลักษณะที่สำคัญของขนบธรรมเนียมและประเพณีวัฒนธรรมรวมทั้งวิถีชีวิตและการกินน้ำพริกของคนในชุมชน (ส4.2ป.3/2)

-เข้าใจและสามารถเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมและการกินน้ำพริกของชุมชนตนเองและชุมชนอื่น(ส4.2ป.3/3)

มาตรฐาน ส 4.2

-เข้าใจและสามารถสรุปลักษณะที่สำคัญของขนบธรรมเนียมและประเพณีวัฒนธรรมรวมทั้งวิถีชีวิตและการกินน้ำพริกของคนในชุมชน(ส4.2ป.3/2)

-เข้าใจและสามารถเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมและการกินน้ำพริกของชุมชนตนเองและชุมชนอื่น

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มาตรฐาน ง 1.1

- ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน(ง1.1 ป3/2)

-ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาดรอบคอบและอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อม (ง1.1 ป3/3)

มาตรฐาน ง 2.1

-เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์(ง2.1 ป3/2)

มาตรฐาน ง 2.1

-เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์(ง2.1 ป3/2)

-มีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ (ง2.1 ป3/3)

มาตรฐาน ง 3.1

ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจและเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์ (ง3.1ป.5/1)


มาตรฐาน ง 2.1

-เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์(ง2.1 ป3/2)

-มีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ (ง2.1 ป3/3)

- มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาสิ่งที่เรียนรู้ หรือสิ่งที่ต้องการแก้ไข(ง 2.1 ป.5/4)

มาตรฐาน ง 3.1

ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจและเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์ (ง3.1ป.5/1)

มาตรฐาน ง 2.1

-เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์(ง2.1 ป3/2)

-มีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ (ง2.1 ป3/3)

- มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาสิ่งที่เรียนรู้ หรือสิ่งที่ต้องการแก้ไขในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการถนอมน้ำพริก(ง 2.1 ป.5/4)

มาตรฐาน ง 1.1

- ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน(ง1.1 ป3/2)

-ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาดรอบคอบและอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อม(ง1.1 ป3/3)

มาตรฐาน ง 2.1

-เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์(ง2.1 ป3/2)

 

สุขศึกษาและพลศึกษา

มาตรฐาน  พ 3.1

เลือกกินอาหารหลากหลาย ครบ 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับตนเอง(พ4.1 ป3/3)

มาตรฐาน  พ 5.1

-ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียนและการเดินทาง (พ5.1 ป3/1)

มาตรฐาน พ 5.1

-ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุระหว่างการทำกิจกรรมในบ้าน โรงเรียน และการเดินทาง(พ5.1ป.3/1)

มาตรฐาน พ 4.1

-เข้าใจและสามารถอธิบายการติดต่อและวิธีการป้องกันการแพร่เชื้อโรคจากการทำอาหารและการกิน(พ 4.1ป. 3/1)

-เข้าใจและสามารถจำแนกอาหารหลัก 5 หมู่จากสำรับน้ำพริกได้(พ 4.1ป. 3/2)

-เลือกกินอาหาร กินน้ำพริกและผักที่หลากหลาย ครบ 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม (พ 4.1ป. 3/3)

มาตรฐาน พ 5.1

ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุระหว่างการทำกิจกรรมในบ้าน โรงเรียน และการเดินทาง(พ5.1ป.3/1)

 

ศิลปะ

มาตรฐาน ศ 1.1

-วาดภาพระบายสีชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์(ศ1.1ป2/4)

มาตรฐาน ศ 1.1

-วาดภาพระบายสีเกี่ยวกับน้ำพริกและสิ่งที่เรียนรู้ได้(ศ 1.1ป.3/4)

-มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานศิลปะ(ศ1.1ป.3/5)

-วาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี

มาตรฐาน ศ 1.1

-วาดภาพระบายสีเกี่ยวกับน้ำพริกและสิ่งที่เรียนรู้ได้(ศ 1.1ป.3/4)

-มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานศิลปะ(ศ1.1ป.3/5)

-วาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี(ศ1.1ป.3/6)

มาตรฐาน ศ 1.1

-วาดภาพระบายสีเกี่ยวกับน้ำพริกและสิ่งที่เรียนรู้ได้(ศ 1.1ป.3/4)

-มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานศิลปะ(ศ1.1ป.3/5)

-วาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี(ศ1.1ป.3/6)

-เข้าใจและสามารถบรรยายบอกเหตุผลในการสร้างสรรค์งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยเนินเทคนิค วิธีการ (ศ 1.1 ป. 3/7)

มาตรฐาน ศ 1.1

-วาดภาพระบายสีเกี่ยวกับน้ำพริกและสิ่งที่เรียนรู้ได้(ศ 1.1ป.3/4)

-มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานศิลปะ(ศ1.1ป.3/5)

 

หน้าที่พลเมือง

จุดเน้นที่ 3

-ปฏิบัติตามกฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและในโรงเรียน

(จุดเน้นที่3.1 ป.3)

-ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ และ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องเรียน และโรงเรียน (จุดเน้นที่3.2 ป.3)

จุดเน้นที่ 4

ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ(จุดเน้นที่ 4.1 ป. 3)

จุดเน้นที่ 5

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง (จุดเน้นที่ 5 ป. 3)

สาระการเรียนรู้

สร้างฉันทะ/วางแผนการเรียนรู้

- สร้างแรงบันดาลใจ

- เรื่องที่อยากเรียนรู้

- เลือกหัวข้อหน่วยการเรียนรู้

- สิ่งที่รู้แล้ว

- สิ่งที่อยากเรียนรู้

- ปฏิทินการเรียนรู้

- Mind Mappingก่อนเรียน

 

ที่มาของการกินน้ำพริก

ความเป็นมา

- วิถีชีวิตพื้นถิ่น(ภาคกลาง อีสาน เหนือ ใต้)

- สภาพภูมิศาสตร์

- ทรัพยากรพื้นถิ่น

 

น้ำพริกและผักพื้นถิ่น

-น้ำพริกภาคเหนือ

-น้ำพริกภาคกลาง

-น้ำพริกภาคอีสาน

-น้ำพริกภาคใต้

ผักพื้นถิ่น

การทำน้ำพริก

 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ำพริก

- การออกแบบฉลาก

- การออกแบบบรรจุภัณฑ์

การเก็บและถนอมน้ำพริก

-การคั่วแห้ง

-การผัด

-การแช่แข็ง

 

ถอดบทเรียน

-สรุปองค์ความรู้หลังเรียน

-ประเมินตนเอง(สิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่อยากพัฒนา)

-นิทรรศการน้ำพริกกับผัก

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

ชง ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนเคยกินซุบ(น้ำพริก)อะไรบ้าง/ใครทำให้กิน”
เชื่อม
เชื่อมตนเอง : นักเรียนคิดใคร่ครวญต่อคำถามผ่านเครื่องมือ Card and Chart 
เชื่อมกันและกัน : นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ชง
ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนผ่านการจับสลากกลุ่มละๆ 4-5 คน เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสูตรและกระบวนการทำซุบ(น้ำพริก)ของภาคอีสาน
เชื่อมตนเอง : นักเรียนบันทึกขอมูลที่สืบค้นเจอลงในสมุดของตนเอง
เชื่อมกันและกัน :
- นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกซุบ(น้ำพริก)ที่อยากทำเพื่อออกแบบวางแผน แบ่งหน้าในการเตรียมวัตถุดิบ ผักเคียง และอุปกรณ์ร่วมกันผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
ใช้
นักเรียนลงมือทำซุบ(น้ำพริก)เป็นกลุ่ม
ชง ครูกระตุ้นด้วยคำถามเพื่อนำ Reflection นักเรียนดังนี้
1. ระหว่างการทำน้ำพริกเกิดปัญหาอะไรบ้างและมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร
2. สิ่งที่ทำได้ดีแล้ว และสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมคืออะไรบ้าง
เชื่อม
เชื่อมตนเอง : นักเรียนคิดใคร่ครวญต่อคำถามผ่านการเขียนลงในสมุด
เชื่อมกันและกัน : นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
ใช้ นักเรียนสรุปกระบวนการทำซุบ(น้ำพริก)ในรูปแบบของ Flowchart
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม เพื่อนำไปสู่การสรุปบทเรียนรายสัปดาห์ดังต่อไปนี้
- นักเรียนเรียนรู้อย่างไร?
- นักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้าง?
- อะไรคือความเข้าใจใหม่?
- จะดีกว่านี้ถ้านักเรียนทำอย่างไร?
- นักเรียนจะนำไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้อย่างไร?
- มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง และมีวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างไร?
เชื่อม
เชื่อมตนเอง : นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพื่อขมวดสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์ ผ่านเครื่องมือคิด Blackboard Share
เชื่อมกันและกัน : นักเรียนนำเสนอชิ้นงานร่วมกัน
ใช้ นักเรียนคิดออกแบบสร้างสรรค์สรุปบทเรียนรายสัปดาห์เพื่อบอกเล่าความเข้าใจผ่านชิ้นงานในรูปแบบของการ์ตูนช่อง

การวัดผลและประเมินผล

ความรู้ 
Core-Knowledge

- เข้าใจสูตร และกระบวนการทำน้ำพริกภาคอีสาน (ซุบ)
- ความเข้าใจต่อการเลือกผักเคียงกินคู่กับน้ำพริก
Core-Subject

สุขภาพ
วิธีการป้องกันตัวเองจากการทำงาน
สิ่งแวดล้อม

เรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัวจากการสังเกตและตั้งคำถามต่อสิ่งที่พบเห็น
เศรษฐศาสตร์ การประกอบการ การเงิน
คิด ออกแบบ สร้างสรรค์จากสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า
ความเป็นพลเมือง
ย่อมรับ เคารพสิทธิของตนเอง และผู้อื่น
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ (สังเกต ตั้งคำถาม ค้นหา ทดลอง สรุปผล)
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- วัตถุดิบ ผักเคียง และอุปกรณ์ทำซุบ(น้ำพริก)


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา