กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

พัฒนาการทางด้านร่างกาย

มาตรฐานที่ 1  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีสุขภาพอนามัย  สุขนิสัยที่ดี  และรู้จักรักษาความปลอดภัย

มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่วและทรงตัวได้

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เล่นและออกกำลังกาย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  .ใช้มือได้อย่างคล่องแล้วและประสานสัมพันธ์กัน

พัฒนาการทางด้านอารมณ์  จิตใจ

มาตรฐานที่ 3  มีสุขภาพจิตดี  และมีความสุข

ตัวบ่งชี้ที่  3.1  แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์

ตัวบ่งชี้ที่  3.2  มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น

ตัวบ่งชี้ที่  3.3  มีความเห็นอก เห็นใจผู้อื่น

มาตรฐานที่  4  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหว

ตัวบ่งชี้ที่  4.1  สนใจและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี  และการเคลื่อนไหว

ตัวบ่งชี้ที่  4.2  แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ

มาตรฐานที่  5  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจที่ดีงาม

ตัวบ่งชี้ที่  5.1  มีความรับผิดชอบ

ตัวบ่งชี้ที่  5.2  ซื่อสัตย์สุจริตและรู้ถูกรู้ผิด

ตัวบ่งชี้ที่  5.3  มีความเมตตากรุณา  มีน้ำใจและช่วยเหลือแบ่งปัน

ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ประหยัด อดออม  และพอเพียง

พัฒนาการด้านสังคม

มาตรฐานที่  6  มีทักษะในการดำเนินชีวิต

ตัวบ่งชี้ที่  6.1  มีวินัยในตนเอง

ตัวบ่งชี้ที่  6.2  ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน

ตัวบ่งชี้ที่  6.3  ระหวังภัยจากคนแปลกหน้าและสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย

มาตรฐานที่ที่  7  รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย

ตัวบ่งชี้ที่  7.1  ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวบ่งชี้ที่  7.2  มีสัมมาคารวะและมารยาทตามวัฒนธรรมไทย

ตัวบ่งชี้ที่  7.3  รักความเป็นไทย

มาตรฐานที่  8  อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตัวบ่งชี้ที่  8.1  ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล

ตัวบ่งชี้ที่  8.2  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

ตัวบ่งชี้ที่  8.3  ปฏิบัติตนเบื้องในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พัฒนาการด้านสติปัญญา   

มาตรฐานที่  9  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

ตัวบ่งชี้ที่  9.1  สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

ตัวบ่งชี้ที่  9.2  อ่าน  เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้

มาจรฐานที่  10  มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่  10.1  มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

ตัวบ่งชี้ที่  10.2  มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล

ตัวบ่งชี้ที่  10.3  มีความสามารถในการคิดรวบยอด

มาตรฐานที่  11  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ที่  11.1  เล่น / ทำงานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง

ตัวบ่งชี้ที่  11.2  แสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง

มาตรฐานที่  12  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้  และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย

ตัวบ่งชี้ที่  12.1  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่  12.2  มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 

สาระการเรียนรู้

ตัวเรา

     - ชื่อ สกุล ชื่อเล่น

     -  บทบาทหน้าที่ของตนเอง

     -  การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย

     -  ปัจจัยการเจริญเติบโตของร่างกาย เช่น อาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย พักผ่อน เป็นต้น

บุคคลและสถานที่

     - สมาชิกในครอบครัว

     - สมาชิกในห้องเรียน

     - บุคคลในชุมชนและโรงเรียน

     - สถานที่ในชุมชนและโรงเรียน

     - วันสำคัญต่างๆ

     - การปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่นๆ และสถานที่

ธรรมชาติ

     - โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ รอบตัว

     -  ระบบนิเวศ

     -  ความสัมพันธ์ของตนเองกับสิ่งต่างๆ รอบตัว

สิ่งต่างๆ รอบตัว

     - ของเล่น

     - ของใช้

      - อื่นๆ

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

วันจันทร์

ชง

 ครูและนักเรียนร่วมกันปรนนิบัติสถานที่บริเวณภายในและภายนอกอาคารเรียนอนุบาล เพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก รู้สึกมีส่วนร่วม และเห็นคุณค่าของตนเองสถานที่

เชื่อม

- ครูและนักเรียน Reflection ต่อกิจกรรม โดยครูตั้งคำถาม

1. นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างในสนามเด็กเล่น?

2. ทำไมใบไม้ถึงร่วงลงมา?

- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรม เชื่อมโยงสู่การเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ รอบตัว

ใช้

  นักเรียนทำใบงานการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ (การเกิด)

วันอังคาร

ชง

- ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนมาเมื่อวาน

- ครูชวนนักเรียนเล่นที่มุมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้จินตนาการออกแบบการเล่นในรูปแบบที่หลากหลายและในสิ่งที่ตนเองสนใจ

เชื่อม

- ครูและนักเรียน Reflection ต่อกิจกรรม โดยครูตั้งคำถาม

1. นักเรียนเล่นอะไร กับใครบ้าง มีวิธีการเล่นอย่างไร?

2. เมื่อได้เล่นกับเพื่อนๆ รู้สึกอย่างไร?

3. ถ้าวันหนึ่งไม่มีของเล่นเลย นักเรียนจะทำอย่างไร?

- นักเรียนแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นร่วมกัน

ใช้

นักเรียนประดิษฐ์ของเล่นจากขวดน้ำ (พิพิธภัณฑ์สัตว์)

วันพุธ

ชง

- ครูชวนนักเรียนเดินสำรวจสิ่งต่างๆ บริเวณสวนป่าโรงเรียน เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนเป็นนักสังเกต ตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆ รอบตัว ตลอดจนการเข้าใจธรรมชาติ กล้าเผชิญกับสภาวการณ์ใหม่ และตอบสนองได้อย่างรู้ตัว

เชื่อม

- ครูและนักเรียน Reflection ต่อกิจกรรม โดยครูตั้งคำถาม

1. นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง สิ่งที่สังเกตเห็นมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไร?

2. อะไรที่นักเรียนชอบมากที่สุดในการเดินสำรวจของวันนี้ เพราะอะไร?

- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็น เชื่อมโยงสู่รูปร่าง รูปทรง และการจำแนกสิ่งต่างๆ

ใช้

นักเรียนประดิษฐ์ของเล่นจากขวดน้ำ (พิพิธภัณฑ์สัตว์) ต่อจากเมื่อวาน

วันพฤหัสบดี 

ชง

- ครูนำวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำหมูกระเบื้องมาให้นักเรียนสังเกต

- ครูตั้งคำถาม “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?”

เชื่อม

  ครูชวนสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์และสารอาหารที่จะได้รับจากวัตถุดิบในการประกอบอาหารของวันนี้ เช่น เนื้อหมู ผักต่างๆ และเครื่องเทศ

ใช้

 นักเรียนประกอบอาหารหมูกระเบื้อง

ชง

ครูตั้งคำถาม

1.หมูกระเบื้องมีวัตถุดิบอะไรบ้าง?

2.มีวิธีการทำอย่างไร?

เชื่อม

นักเรียนแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นร่วมกัน

วันศุกร์

ชง

 ครูและนักเรียนร่วมเล่นเกม “เก้าอี้ดนตรี” โดยมีกฎกติกาชัดเจน เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนยอมรับกฎกติกา และเห็นคุณค่าผู้อื่น

เชื่อม

- ครูและนักเรียน Reflection ต่อกิจกรรม โดยครูตั้งคำถาม

1. นักเรียนรู้สึกอย่างไร?

2.อุปกรณ์การเล่นมีอะไรบ้าง?

3. มีวิธีการเล่น และมีข้อตกลงในการเล่นอย่างไร?

4. ทำไมต้องมีข้อตกลง ถ้าไม่มีจะเป็นอย่างไร และถ้าไม่ทำตามข้อตกลงจะเกิดอะไรขึ้น

- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรม  เชื่อมโยงสู่ข้อตกลงต่างๆ ในสังคม เช่น การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การยอมรับและเคารพผู้อื่น

ชง

 ครูชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์นี้

เชื่อม

นักเรียนแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นร่วมกัน

ใช้

 นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ของสัปดาห์นี้ (Time line)

การวัดผลและประเมินผล

ความรู้

Core Subject :

- สุขภาพ ดูแลความสะอาดของร่างกาย/ดูแลความสะอาดสถานที่อยู่/ความสะอาดของการประกอบอาหาร

- ความเป็นพลเมือง รู้และเคารพบทบาทหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น/มีจิตอาสาในการบริการ/รับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม

- สิ่งแวดล้อม ดูแล รดน้ำต้นไม้บริเวณอาคารอนุบาล

- เศรษฐศาสตร์ ใช้อุปกรณ์การเรียนที่มีอย่างคุ้มค่าและเห็นคุณค่า เช่น กระดาษ ดินสอ สี

ทักษะ

ทักษะชีวิต

- เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับงาน

- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้

ทักษะการคิด

- คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสำรวจ การเล่น การทำกิจกรรมต่างๆ

- การคิดสร้างสรรค์ทำชิ้นงาน/ภาระงาน

- คิดแก้ปัญหาและตอบสนองต่อสภาวการณ์อย่างรู้ตัว

ทักษะการอยู่ร่วมกัน

- สามารถปรับตัวและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

- มีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อน ครูในโอกาสที่เหมาะสม เช่น เก็บกวาดห้อง เก็บของอุปกรณ์ต่างๆ

- ยอบรับและเคารพในความแตกต่าง

ทักษะการสื่อสาร

- สามารถสนทนาถาม – ตอบได้ตรงประเด็น

- ถ่ายทอดเล่าเรื่องราว/เหตุการณ์ที่ได้พบเจอหรือได้รับฟังให้ผู้อื่นฟังได้

- สามารถบอกความต้องการของตนเองได้

คุณลักษณะ

- เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น

- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน

- กระตือรือร้นในการเรียนรู้

- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน

- ยินดี พอใจและชื่นชมในสิ่งที่ตนเองมีและผู้อื่นมี

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

- สนามเด็กเล่น

- สวนป่า

- มุมต่างๆ

- วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร

- เกมเก้าอี้ดนตรี


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา