กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

พัฒนาการทางด้านร่างกาย

มาตรฐานที่ 1  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีสุขภาพอนามัย  สุขนิสัยที่ดี  และรู้จักรักษาความปลอดภัย

มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่วและทรงตัวได้

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เล่นและออกกำลังกาย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  .ใช้มือได้อย่างคล่องแล้วและประสานสัมพันธ์กัน

พัฒนาการทางด้านอารมณ์  จิตใจ

มาตรฐานที่ 3  มีสุขภาพจิตดี  และมีความสุข

ตัวบ่งชี้ที่  3.1  แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์

ตัวบ่งชี้ที่  3.2  มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น

ตัวบ่งชี้ที่  3.3  มีความเห็นอก เห็นใจผู้อื่น

มาตรฐานที่  4  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหว

ตัวบ่งชี้ที่  4.1  สนใจและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี  และการเคลื่อนไหว

ตัวบ่งชี้ที่  4.2  แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ

มาตรฐานที่  5  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจที่ดีงาม

ตัวบ่งชี้ที่  5.1  มีความรับผิดชอบ

ตัวบ่งชี้ที่  5.2  ซื่อสัตย์สุจริตและรู้ถูกรู้ผิด

ตัวบ่งชี้ที่  5.3  มีความเมตตากรุณา  มีน้ำใจและช่วยเหลือแบ่งปัน

ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ประหยัด อดออม  และพอเพียง

พัฒนาการด้านสังคม

มาตรฐานที่  6  มีทักษะในการดำเนินชีวิต

ตัวบ่งชี้ที่  6.1  มีวินัยในตนเอง

ตัวบ่งชี้ที่  6.2  ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน

ตัวบ่งชี้ที่  6.3  ระหวังภัยจากคนแปลกหน้าและสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย

มาตรฐานที่ที่  7  รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย

ตัวบ่งชี้ที่  7.1  ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวบ่งชี้ที่  7.2  มีสัมมาคารวะและมารยาทตามวัฒนธรรมไทย

ตัวบ่งชี้ที่  7.3  รักความเป็นไทย

มาตรฐานที่  8  อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตัวบ่งชี้ที่  8.1  ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล

ตัวบ่งชี้ที่  8.2  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

ตัวบ่งชี้ที่  8.3  ปฏิบัติตนเบื้องในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พัฒนาการด้านสติปัญญา   

มาตรฐานที่  9  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

ตัวบ่งชี้ที่  9.1  สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

ตัวบ่งชี้ที่  9.2  อ่าน  เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้

มาจรฐานที่  10  มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่  10.1  มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

ตัวบ่งชี้ที่  10.2  มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล

ตัวบ่งชี้ที่  10.3  มีความสามารถในการคิดรวบยอด

มาตรฐานที่  11  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ที่  11.1  เล่น / ทำงานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง

ตัวบ่งชี้ที่  11.2  แสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง

มาตรฐานที่  12  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้  และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย

ตัวบ่งชี้ที่  12.1  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่  12.2  มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 

สาระการเรียนรู้

ตัวเรา

      - ชื่อ สกุล ชื่อเล่น

      -  บทบาทหน้าที่ของตนเอง

      -  การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย

      -  ปัจจัยการเจริญเติบโตของร่างกาย เช่น อาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย พักผ่อน เป็นต้น

บุคคลและสถานที่

      - สมาชิกในครอบครัว

      - สมาชิกในห้องเรียน

      - บุคคลในชุมชนและโรงเรียน

      - สถานที่ในชุมชนและโรงเรียน

      - วันสำคัญต่างๆ

      - การปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่นๆ และสถานที่

ธรรมชาติ

      - โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ รอบตัว

      -  ระบบนิเวศ

      -  ความสัมพันธ์ของตนเองกับสิ่งต่างๆ รอบตัว

สิ่งต่างๆ รอบตัว

      - ของเล่น

      - ของใช้

       - อื่นๆ

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

วันจันทร์

ชง

 ครูและนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในอาคารและภายนอกอาคารอนุบาล

เชื่อม

- ครูตั้งคำถาม

1. นักเรียนคิดว่าทำไมเราจึงต้องทำความสะอาด ถ้าไม่ทำจะเป็นอย่างไร

2. นักเรียนทำแล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง

3. นักเรียนคิดว่าเราจะสามารถทำที่ไหนได้บ้าง

ใช้

นักเรียนวาดภาพระบายสีพร้อมเขียนคำศัพท์สิ่งที่ได้ทำ

วันอังคาร

ชง

 นักเรียนเล่นอิสระร่วมกับเพื่อนบริเวณมุมของเล่นต่างๆ

เชื่อม

- ครูตั้งคำถาม

1. นักเรียนได้เล่นอะไรบ้าง เล่นอย่างไร กับใคร

2. ทำไมจึงชอบเล่นสิ่งนั้น

3. เมื่อเล่นเสร็จแล้วนักเรียนทำอย่างไร

- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ

ใช้

นักเรียนประดิษฐ์สัตว์สี่ขา

วันพุธ

ชง

 ครูและนักเรียนเดินสำรวจสิ่งต่างๆ บริเวณป่าโคกหีบ

เชื่อม

- ครูตั้งคำถาม

1. นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง เหมือนหรือต่างจากเดิมอย่างไร

2. ระหว่างทางนักเรียนเห็นอะไรบ้าง

3. มีสิ่งใดที่นักเรียนไม่เคยเห็นบ้างหรือไม่

4. คิดว่าทำไมจึงมีสิ่งนั้นอยู่ในป่าโคกหีบ

- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ

วันพฤหัสบดี

ชง

 ผู้ปกครองตั้งคำถาม

1. นักเรียนเตรียมวัตถุดิบอะไรมาบ้าง

2. นักเรียนคิดว่าเราจะทำอาหารเมนูอะไร

3.คิดว่ามีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้าง

เชื่อม

ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

ใช้

 นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันประกอบอาหารกลางวัน พร้อมทำความสะอาดพื้นที่และล้างอุปกรณ์

เชื่อม

- ครูตั้งคำถาม (หลังเสร็จกิจกรรม)

1. อาหารกลางวันวันนี้มีวัตถุดิบอะไรบ้าง

2. มีขั้นตอนการทำอย่างไร

3. ถ้านักเรียนต้องการทำเมนูนี้อีก นักเรียนจะทำอย่างไร

- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ

วันศุกร์

ชง

 ครูและนักเรียนร่วมเล่นเกม “กระโดดกบ”

เชื่อม

- ครูตั้งคำถาม

1. วันนี้เราเล่นเกมอะไร

2. การเล่นเกมมีประโยชน์หรือไม่อย่างไร

3. เมื่อเล่นแล้วรู้สึกอย่างไร

4. ถ้าไม่มีหนังยาง เราจะสามารถใช้สิ่งใดแทนได้บ้าง

- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ

ใช้

 -นักเรียนประดิษฐ์กบบนใบบัว

การวัดผลและประเมินผล

ความรู้

Core Subject :

- สุขภาพ ดูแลความสะอาดของร่างกาย/ดูแลความสะอาดสถานที่อยู่/ความสะอาดของการประกอบอาหาร

- ความเป็นพลเมือง รู้และเคารพบทบาทหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น/มีจิตอาสาในการบริการ/รับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม

- สิ่งแวดล้อม ดูแล เก็บกวาด รดน้ำต้นไม้บริเวณอาคารอนุบาล

- เศรษฐศาสตร์ ใช้อุปกรณ์การเรียนที่มีอย่างคุ้มค่าและเห็นคุณค่า เช่น กระดาษ ดินสอ สี กาว ฯลฯ

ทักษะ

ทักษะชีวิต

- เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับงาน

- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้

ทักษะการคิด

- คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสำรวจ การเล่น การทำกิจกรรมต่างๆ

- การคิดสร้างสรรค์ทำชิ้นงาน/ภาระงาน

- คิดแก้ปัญหาและตอบสนองต่อสภาวการณ์อย่างรู้ตัว

ทักษะการอยู่ร่วมกัน

- สามารถปรับตัวและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

- มีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อน ครูในโอกาสที่เหมาะสม เช่น เก็บกวาดห้อง เก็บของอุปกรณ์ต่างๆ

- ยอบรับและเคารพในความแตกต่าง

ทักษะการสื่อสาร

- สามารถสนทนาถาม – ตอบได้ตรงประเด็น

- ถ่ายทอดเล่าเรื่องราว/เหตุการณ์ที่ได้พบเจอหรือได้รับฟังให้ผู้อื่นฟังได้

- สามารถบอกความต้องการของตนเองได้

คุณลักษณะ

- เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น

- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน

- กระตือรือร้นในการเรียนรู้

- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน

- ยินดี พอใจและชื่นชมในสิ่งที่ตนเองมีและผู้อื่นมี 

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

- มุมของเล่น/ป่าโคกหีบ/อาคารอนุบาล/สนามเด็กเล่น

- เกม “กระโดดกบ”

- วัตถุดิบ/อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา