กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

พัฒนาการทางด้านร่างกาย

มาตรฐานที่ 1  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีสุขภาพอนามัย  สุขนิสัยที่ดี  และรู้จักรักษาความปลอดภัย

มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่วและทรงตัวได้

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เล่นและออกกำลังกาย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  .ใช้มือได้อย่างคล่องแล้วและประสานสัมพันธ์กัน

พัฒนาการทางด้านร่างกาย

มาตรฐานที่ 1  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีสุขภาพอนามัย  สุขนิสัยที่ดี  และรู้จักรักษาความปลอดภัย

มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่วและทรงตัวได้

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เล่นและออกกำลังกาย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  .ใช้มือได้อย่างคล่องแล้วและประสานสัมพันธ์กัน

พัฒนาการด้านสังคม

มาตรฐานที่  6  มีทักษะในการดำเนินชีวิต

ตัวบ่งชี้ที่  6.1  มีวินัยในตนเอง

ตัวบ่งชี้ที่  6.2  ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน

ตัวบ่งชี้ที่  6.3  ระหวังภัยจากคนแปลกหน้าและสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย

มาตรฐานที่ที่  7  รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย

ตัวบ่งชี้ที่  7.1  ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวบ่งชี้ที่  7.2  มีสัมมาคารวะและมารยาทตามวัฒนธรรมไทย

ตัวบ่งชี้ที่  7.3  รักความเป็นไทย

มาตรฐานที่  8  อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตัวบ่งชี้ที่  8.1  ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล

ตัวบ่งชี้ที่  8.2  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

ตัวบ่งชี้ที่  8.3  ปฏิบัติตนเบื้องในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พัฒนาการด้านสติปัญญา   

มาตรฐานที่  9  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

ตัวบ่งชี้ที่  9.1  สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

ตัวบ่งชี้ที่  9.2  อ่าน  เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้

มาจรฐานที่  10  มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่  10.1  มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

ตัวบ่งชี้ที่  10.2  มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล

ตัวบ่งชี้ที่  10.3  มีความสามารถในการคิดรวบยอด

มาตรฐานที่  11  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ที่  11.1  เล่น / ทำงานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง

ตัวบ่งชี้ที่  11.2  แสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง

มาตรฐานที่  12  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้  และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย

ตัวบ่งชี้ที่  12.1  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่  12.2  มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 

สาระการเรียนรู้

ตัวเรา

     - ชื่อ สกุล ชื่อเล่น

     -  บทบาทหน้าที่ของตนเอง

     -  การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย

     -  ปัจจัยการเจริญเติบโตของร่างกาย เช่น อาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย พักผ่อน เป็นต้น

บุคคลและสถานที่

     - สมาชิกในครอบครัว

     - สมาชิกในห้องเรียน

     - บุคคลในชุมชนและโรงเรียน

     - สถานที่ในชุมชนและโรงเรียน

     - วันสำคัญต่างๆ

     - การปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่นๆ และสถานที่

ธรรมชาติ

     - โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ รอบตัว

     -  ระบบนิเวศ

     -  ความสัมพันธ์ของตนเองกับสิ่งต่างๆ รอบตัว

สิ่งต่างๆ รอบตัว

     - ของเล่น

     - ของใช้

     - อื่นๆ

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

ชง

 นักเรียนเล่นอิสระร่วมกับเพื่อนๆ บริเวณสนามเด็กเล่น

เชื่อม

- ครูตั้งคำถาม

1. นักเรียนเล่นอะไรกับเพื่อนๆ

2. อะไรที่ชอบมากที่สุด เพราะอะไร

3. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการเล่นบ้าง

4. ระหว่างที่เล่นมีปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้ามีนักเรียนแก้ปัญหานั้นอย่างไร

- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ

ใช้

นักเรียนปะติดรูปภาพจากเมล็ด

ชง

 ครูและนักเรียนเดินสำรวจสิ่งต่างๆ บริเวณสวนป่าและทุ่งนาโรงเรียน

เชื่อม

- ครูตั้งคำถาม

1. นักเรียนสังเกตเห็นสิ่งใดบ้าง เหมือนหรือแตกต่างจากเดิมอย่างไร

2. นักเรียนรู้สึกอย่างไร (ทั้งระหว่างเดิน และตอนกลับมาถึงห้องแล้ว)

3. นักเรียนชอบหรือประทับใจช่วงไหนมากที่สุด เพราะอะไร

4. เส้นทางที่เราเดินไปในวันนี้มีลักษณะเป็นอย่างไร เริ่มจากที่ไหนและสิ้นสุดที่ไหน

5. ระหว่างทางที่เดินนักเรียนได้ทำความดีอะไรบ้าง อย่างไร

- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ

ชง

 ผู้ปกครองตั้งคำถาม

1. วันนี้เราจะมาทำเมนูอะไร

2. มีวัตถุดิบอะไรบ้าง

3. นักเรียนเคยทำหรือไม่ มีกระบวนการทำอย่างไร

4. ถ้าคุณพ่อ คุณแม่ไม่อยู่เด็กๆ ทำอาหารเอง เสียบปลั๊กเอง ติดเตาแก๊สเองได้หรือไม่ เพราะอะไร

เชื่อม

ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

ใช้

 นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันประกอบอาหารเมนู “แพนเค้กมะม่วง” พร้อมทำความสะอาดพื้นที่และล้างอุปกรณ์

เชื่อม

- ครูตั้งคำถาม (หลังจากทำกิจกรรม)

1. แพนเค้กมะม่วงมีวัตถุดิบอะไรบ้าง

2. ทำอย่างไร

- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ทำ

ชง

 ครูและนักเรียนร่วมเล่นเกม “ซ้ายหรือขวา”

เชื่อม

- ครูตั้งคำถาม

1. นักเรียนรู้สึกอย่างไร

2. ทำไมเพื่อนบางคนทำได้ บางคนถึงทำไม่ได้

3. ถ้าเพื่อนที่อยู่ข้างหน้าเรากระโดดช้า เราจะทำอย่างไร เพราะอะไร

- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ

ใช้

 นักเรียนพิมพ์ภาพรอยเท้าและมือ

การวัดผลและประเมินผล

ความรู้

Core Subject :

- สุขภาพ ดูแลความสะอาดของร่างกาย/ดูแลความสะอาดสถานที่อยู่/ความสะอาดของการประกอบอาหาร

- ความเป็นพลเมือง รู้และเคารพบทบาทหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น/มีจิตอาสาในการบริการ/รับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม

- สิ่งแวดล้อม ดูแล รดน้ำต้นไม้บริเวณอาคารอนุบาล

- เศรษฐศาสตร์ ใช้อุปกรณ์การเรียนที่มีอย่างคุ้มค่าและเห็นคุณค่า เช่น กระดาษ ดินสอ สี

ทักษะ

ทักษะชีวิต

- เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับงาน

- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้

ทักษะการคิด

- คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสำรวจ การเล่น การทำกิจกรรมต่างๆ

- การคิดสร้างสรรค์ทำชิ้นงาน/ภาระงาน

- คิดแก้ปัญหาและตอบสนองต่อสภาวการณ์อย่างรู้ตัว

ทักษะการอยู่ร่วมกัน

- สามารถปรับตัวและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

- มีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อน ครูในโอกาสที่เหมาะสม เช่น เก็บกวาดห้อง เก็บของอุปกรณ์ต่างๆ

- ยอบรับและเคารพในความแตกต่าง

ทักษะการสื่อสาร

- สามารถสนทนาถาม – ตอบได้ตรงประเด็น

- ถ่ายทอดเล่าเรื่องราว/เหตุการณ์ที่ได้พบเจอหรือได้รับฟังให้ผู้อื่นฟังได้

- สามารถบอกความต้องการของตนเองได้

คุณลักษณะ

- เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น

- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน

- กระตือรือร้นในการเรียนรู้

- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน

- ยินดี พอใจและชื่นชมในสิ่งที่ตนเองมีและผู้อื่นมี

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

- สวนป่า/ทุ่งนา/ธรรมชาติรอบตัว

- มุมต่างๆ

- เกม “ซ้ายหรือขวา”

- วัตถุดิบ/อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา