กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ว23101

สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

มาตรฐาน ว1.1

-อธิบายปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศที่ได้จากการสำรวจ (ว 1.1 ม3/1)

- อธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบต่าง ๆ ในแหล่งที่อยู่เดียวกัน ที่ได้จากการสำรวจ  (ว 1.1 ม3/2)

- สร้างแบบจำลองในการอธิบายการถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร (ว 1.1 ม3/3)

- อธิบายความสัมพันธ์ของผู้ผลิตผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศ (ว 1.1 ม3/4)

- อธิบายการสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหาร (ว 1.1 ม3/5)

- ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ โดยไม่ทำลายสมดุลของระบบนิเวศ (ว 1.1 ม3/6)

มาตรฐาน ว 1.2

- เปรียบเทียบ รูปร่างและ โครงสร้างของ เซลล์พืชและ เซลล์สตัว์ รวมทั้ง บรรยายหน้าที่ของผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม นิวเคลียส  แวคิวโอล ไมโทคอนเดรียและ คลอโรพลาสต์  (ว 1.2 ม1/1)

- ใช้กล้อง จุลทรรศน์ใช้แสงศึกษาเซลล์และโครงสร้างต่างๆ ภายในเซลล์ (ว 1.2 ม1/2)

- อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับ การทำหน้าที่ของ เซลล์ (ว 1.2 ม1/3)

- อธิบายการจัดระบบของ สิ่งมีชีวิต โดยเริ่มจากเซลล์เนื้อเยื่ออวัยวะ ระบบอวัยวะจนเป็นสิ่งมีชีวิต (ว 1.2 ม1/4)

 

สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ส23101

สาระที่ 1 ศาสนา

ศีลธรรมจริยธรรม

มาตรฐาน ส1.1

 เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตัวในการพัฒนาตนเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (ส1.1 ม.3/7)

มาตรฐาน ส1.2

-  ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด  (ส1.2 ม.3/1)

- มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่กำหนด (ส1.2 ม.3/2)

 

ประวัติศาสตร์ ส23102

สาระที่ 4

ประวัติศาสตร์

มาตรฐาน ส 4.1

- ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆที่ตนเองสนใจ(ส 4.1  ม.3/2)

-  เห็นความสำคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ (ส 4.1 ม.3/3)

 

การงานและเทคโนโลยี ง23101

ทักษะชีวิต ง20225

สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว

มาตรฐาน ง 1.1

- เข้าใจและสามารถใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน (ง 1.1 ม.3 /1)

- เข้าใจและสามารถใช้กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน (ง 1.1 ม.3 /2)

- มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า (ง 1.1 ม.3 /3)

- สามารถทำงานและอธิบายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ(ง 1.1 ม.3 /1)

- อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต (ง 1.1 ม.4-6 /1)

- สามารถสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะในการทำงานร่วมกัน (ง 1.1 ม.4-6 /2 )

- มีทักษะในการจัดการทำงาน (ง 1.1 ม.4-6 /3)

- มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน  (ง 1.1 ม.4-6 /4)

- มีทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศเพื่อการดำรงชีวิต (ง 1.1 ม.4 /5)

- มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน  (ง 1.1 ม.4-6 /6)

สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี

มาตรฐาน ง 2.1

- มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา (ง 2.1 ม.2 /3)

- เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมและเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ง 2.1 ม.2 /4)

สาระที่ 3เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง 3.1

- ใช้ซอฟแวร์ในการทำงานได้ (ง 3.1 ม.2 /4)

- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบวีดีโอได้   (ง 3.1 ม.3 /3)

- ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างสรรค์ชิ้นงานได้จากจินตนาการอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ  (ง 3.1 ม.3 /4)

- ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต (ง 3.1 ม.4-6/9)

- อธิบายข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (ง3.1 ม.4-6/13)

 

สุขศึกษาและพลศึกษา พ23101

สาระที่ 1

การเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์

มาตรฐาน  พ 1.1

-  อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่าง จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น (พ 1.1 ม.3/1)

-  ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่นได้ (พ 1.1 ม.3/2)

สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว

มาตรฐาน  พ 2.1

เข้าใจและสามารถอธิบายความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ และวางตัวได้อย่างเหมาะสม (พ 2.1 ม.3/4)

สาระที่ 3 การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล

มาตรฐาน  พ 3.1

- เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและทีมได้ (พ3.1 ม.3/1)

-  ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้(พ3.1 ม.3/4)

มาตรฐาน  พ 3.2

- เลือกเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเล่นกีฬาตามความถนัดพร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง  (พ 3.2 ม.3/2)

- มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือกได้ (พ 3.2 ม.3/3)

- นำผลในการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับร่างกายของตนเองด้วยความมุ่งมั่นได้ (พ 3.2 ม.2/5)

สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค

มาตรฐาน พ 4.1

-  เลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล (พ 4.1 ม.3/1)

-  วิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ (พ 4.1 ม.3/2)

-  เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด (พ 4.1 ม.3/6)

สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต

มาตรฐาน พ 5.1

-  วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน (พ 5.1 ม.3/1)

-  วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง (พ 5.1 ม.3/3)

 

ศิลปะ ศ23101

สาระที่ 1 

ทัศนศิลป์

มาตรฐาน ศ1.1

-  บรรยายสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ที่เลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบ(ศ 1.1 ม.3/1)

-  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย(ศ 1.1 ม.3/9)

- เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมและนำไปจัดนิทรรศการ(ศ 1.1 ม.3/11)

สาระที่ 2ดนตรี

มาตรฐาน ศ 2.1

นำเสนอหรือจัดการแสดงดนตรี โดยบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ(ศ 2.1 ม.3/7)

สาระที่ 3นาฏศิลป์

สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร(ศ3.1 ม.3/2)

 

หน้าที่พลเมือง ส23201

จุดเน้นที่ 1

ลักษณะที่ดีของคนไทย (มารยาทไทย กตัญญูกตเวที เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ)

มารยาทไทย

- การแสดงความเคารพ

- การสนทนา

- การแต่งกาย

- การมีสัมมาคารวะ

(จุดเน้นที่ 1 ม.3/1.1)

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย (การแต่งกาย ภาษา ภูมิปัญญา ประเพณี)ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 

(จุดเน้นที่ 1 ม.3/1.2)

จุดเน้นที่ 2

การเห็นคุณค่าและการแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (จุดเน้นที่ 2 ม.3/2.1)

จุดเน้นที่ 3

- การดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย (จุดเน้นที่ 3 ม.3/3.1)

- การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (จุดเน้นที่ 3 ม.3/3.1)

จุดเน้นที่ 4

- การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย (จุดเน้นที่ 4 ม.3/4.1)

- การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี (จุดเน้นที่ 4 ม.3/4.2)

จุดเน้นที่ 5

ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง (จุดเน้นที่ 5 ม.3/5.1)

 

 

สาระการเรียนรู้

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

นักเรียนนำเสนอเปิดบ้านในวันจันทร์

วันอังคาร (2 ชั่วโมง)

ชง :ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเปิดบ้าน และจะนำไปปรับใช้ได้อย่างไรบ้าง?

เชื่อม :นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถาม

ใช้ : นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเป็นบ้านเป็นกลุ่ม

วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)

เชื่อม: นักเรียนขอบคุณคุณครู ร้องเพลงรุ่น และมอบของที่ระลึกให้คุณครู

การวัดผลและประเมินผล

ความรู้:

เข้าใจและสามารถประเมินตนเอง เพื่อพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดความเข้าใจให้คนอื่นเข้าใจ ผ่านนิทรรศการได้

 

ทักษะ:

ทักษะชีวิต

- ออกแบบและนำเสนอเปิดบ้าน

- ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่ให้คุ้มค่า

- เห็นการเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์ของงานที่ทำ

ทักษะการสื่อสาร 

สามารถพูดอธิบายนำเสนอความคืบหน้า ให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผลได้

ทักษะการจัดการข้อมูล

คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลก่อนเขียนได้

ทักษะการอยู่ร่วมกัน

สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้

คุณลักษณะ :

- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น

- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ

- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

- สื่ออุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ

- บรรยากาศในห้องเรียน
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา