กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรฐาน ว 8.1

- ตั้งคำถามที่กำหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่าง ครอบคลุมและเชื่อถือได้(ว 8.1 ม.3/1)

- สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการสำรวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี(ว 8.1 ม.3/2)

- เลือกเทคนิควิธีการสำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม(ว 8.1 ม.3/3)

- รวบรวมข้อมูลจัดกระทำข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ(ว 8.1 ม.3/4)

- วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุปทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐานและความผิดปกติของข้อมูลจากการสำรวจตรวจสอบ(ว 8.1 ม.3/5)

- สร้างแบบจำลอง หรือรูปแบบ  ที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสำรวจตรวจสอบ(ว 8.1 ม.3/6)

- สร้างคำถามที่นำไปสู่การสำรวจตรวจสอบ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการและผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ (ว 8.1 ม.3/7)

- บันทึกและอธิบายผลการสังเกตการสำรวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบ  เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม(ว 8.1 ม.3/8)

- จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ (ว 8.1 ม3/9) 

 

สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

สาระที่ 1 ศาสนา

ศีลธรรมจริยธรรม

มาตรฐาน ส1.1

 - วิเคราะห์และประพฤติตนตาม

แบบอย่างกรดำเนินชีวิตและข้อคิด เรื่องเล่าศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด(ส1.1 ม.3/5)

- เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตัวในการพัฒนาตนเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (ส1.1 ม.3/7)

มาตรฐาน ส1.2

-  ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบคคลต่างๆตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด  (ส1.2 ม.3/2)

- ปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี(ส1.2 ม.3/3)

มาตรฐาน ส 2.1

- เสนอแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและโลก(ส2.1 ม.3/5)

 

การงานและเทคโนโลยี

สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว

มาตรฐาน ง 1.1

- เข้าใจและสามารถใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน (ง 1.1 ม.3 /1)

- เข้าใจและสามารถใช้กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน (ง 1.1 ม.3 /2)

- มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า (ง 1.1 ม.3 /3)

- อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต (ง 1.1 ม.4-6 /1)

- สามารถสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะในการทำงานร่วมกัน (ง 1.1 ม.4-6 /2 )

- มีทักษะในการจัดการทำงาน (ง 1.1 ม.4-6 /3)

- มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน (ง 1.1 ม.4-6 /4)

- มีทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศเพื่อการดำรงชีวิต(ง 1.1 ม.4 /5)

- มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน (ง 1.1 ม.4-6 /6)

สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี

มาตรฐาน ง 2.1

- มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา(ง 2.1 ม.4-6 /4)

สาระที่ 3เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง 3.1

- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบคลิปได้  (ง 3.1 ม.3 /3)

- ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างสรรค์ชิ้นงานได้จากจินตนาการอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ (ง 3.1 ม.3 /4)

- ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต(ง 3.1 ม.4-6/9)

- อธิบายข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (ง3.1 ม.4-6/13)

 

สุขศึกษาและพลศึกษา

สาระที่ 1

การเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์

มาตรฐาน  พ 1.1

-  อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่าง จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น (พ 1.1 ม.3/1)

-  ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่นได้

(พ 1.1 ม.3/2)

สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว

มาตรฐาน  พ 2.1

เข้าใจและสามารถเลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกัน ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว

(พ 2.1 ม.4-6/3)

สาระที่ 3 การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล

มาตรฐาน  พ 3.1

- เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและทีมได้(พ3.1 ม.3/1)

-  ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม และนำไปปรับใช้

ในชีวิตประจำวันได้ (พ3.1 ม.3/4)

มาตรฐาน  พ 3.2

- เลือกเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเล่นกีฬาตามความถนัดพร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง  (พ 3.2 ม.3/2)

- มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือกได้ (พ 3.2 ม.3/3)

- นำผลในการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับร่างกายของตนเองด้วยความมุ่งมั่นได้ (พ 3.2 ม.3/5)

สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค

มาตรฐาน พ 4.1

-  รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพ(พ 4.1 ม.3/3)

-  วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกและบริโภค(พ 4.1 ม.4-6/2)

สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต

มาตรฐาน พ 5.1

-  ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่อันตราย(พ 5.1 ม.2/3)

 

ศิลปะ

สาระที่ 1 

ทัศนศิลป์

มาตรฐาน ศ1.1

- บรรยายสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ที่เลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ(ศ1.1 ม.3/1)

- ระบุ และบรรยายเทคนิค  วิธีการของศิลปินในการสร้างงาน ทัศนศิลป์(ศ1.1 ม.3/2)

- วิเคราะห์ และบรรยายวิธีการใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสร้างงาน ทัศนศิลป์ของตนเองให้มีคุณภาพ(ศ1.1 ม.3/3)

- มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์อย่างน้อย ๓  ประเภท (ศ1.1 ม.3/4)

- มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่าง ๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการออกแบบ(ศ1.1 ม.3/5)

- สร้างงานทัศนศิลป์ ทั้ง ๒ มิติ และ ๓ มิติเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ(ศ1.1 ม.3/6)

- สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สื่อความหมายเป็นเรื่องราวโดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ(ศ1.1 ม.3/7)

- วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เนื้อหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และผู้อื่น หรือของศิลปิน(ศ1.1 ม.3/8)

- สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยาย เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย(ศ1.1 ม.3/9)

- ระบุอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์ และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพนั้น ๆ(ศ1.1 ม.3/10)

- เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม และนำไปจัดนิทรรศการ(ศ1.1 ม.3/11)

มาตรฐาน ศ1.2

- ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม(ศ1.2 ม.3/1)

สาระที่ 3 นาฏศิลป์

มาตรฐาน ศ3.1 

- ร่วมจัดงานการแสดง ในบทบาทหน้าที่ต่างๆ(ศ3.1 ม.3/6)

- นำเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่อง  ของการแสดงที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน(ศ3.1 ม.3/7)

- มีทักษะที่หลากหลายรูปแบบ (ศ3.1 ม.4-6/1)

 

 

สาระการเรียนรู้

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

วันพฤหัสบดี 2 ชั่วโมง

ชง :ครูนำชิ้นงาน mixed media art มาให้นักเรียนชม พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นคิด

-เกิดความคิดและความรู้สึกอย่างไร

-คิดว่าใช้เทคนิควิธีการอย่างไร

-ทำไมจึงเกิดพื้นผิวในลักษณะดังกล่าว

เชื่อม : นักเรียนแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็น ผ่านเครื่องมือคิด Round robin

ชง : ครูนำดนตรี black metal

https://www.youtube.com/watch?v=YiHMy6V5Qjc

มาให้นักเรียนฟังและตีความผ่าน คำถามกระตุ้นคิด

ผ่านคำถามกระตุ้นคิด

-เกิดความคิดความรู้สึกอย่างไร

-ฟังแล้วเกิดภาพในจิตนาการอย่างไร

-เสียงกับภาพสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร

เชื่อม : นักเรียนแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็น ผ่านเครื่องมือคิด Think Share

ชง : ครูแนะนำสื่อ  สีสเปรย์ ไฟแช็ค ผ้าขาวบาง ตะปู

พร้อมแลกเปลี่ยนคุณสมบัติของสื่อและชุดประสบการณ์เดิมผ่านคำถามกระตุ้นคิด

-เคยเห็นสื่อเหล่านี้ที่ไหน

-สื่อเหล่านี้จะให้ความเป็นภาพ(พื้นผิว)อย่างไร

เชื่อม นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผ่านเครื่องมือคิด Round robin

ใช้ : ครูให้โจทย์ ดนตรี Black metal สู่ mixed media art

เชื่อม :นักเรียนลงมือสร้างสรรค์ชิ้นงาน mixed media art

- นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน ผ่านเครื่องมือคิด Show and Share

การวัดผลและประเมินผล

ความรู้:

เข้าใจและสามารถตีความ ดนตรี black metal ไปสู่งานศิลปะสื่อผสมได้อย่างมีพลังและความหมาย

เห็นคุณสมบัติของสื่อที่ใช้ สัมผัสได้ถึงสุนทรียศาสตร์ของผลงาน(พื้นผิว องค์ประกอบ แสงเงา ความเปรียบต่าง ความลวงตา)

 

ทักษะ :

ทักษะชีวิต

-จัดเก็บอุปกรณ์ในการทำงาน เลือกใช้สื่ออุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม

ทักษะการสื่อสาร

-พูดนำเสนอชิ้นงาน และพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ทักษะการคิดสร้างสรรค์

-ออกแบบสร้างสรรค์ ความเป็นภาพ และจัดการพื้นผิวรวมถึงองค์ประกอบของภาพ และแสงเงา ความลวงตา

ทักษะการจัดการข้อมูล

-จัดการข้อมูลที่ได้จาก ดนตรี black metal และถ่ายทอดออกมาสู่กระบวนการการสร้างภาพ

ทักษะการอยู่ร่วมกัน

-รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ทักษะการแก้ปัญหา

-สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

คุณลักษณะ:

- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น

- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ

- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

-ผลงานศิลปะสื่อผสม

- ดนตรี black metal

-ไฟแช็ค

-ผ้าขาวบาง

-ตะปู

-สีสเปรย์

-กระดาษแข็ง A2

-กระดาษ A4

-ปากกา

-ดินสอ


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา