กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ว23101

สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรฐาน ว 8.1

- ตั้งคำถามที่กำหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่าง ครอบคลุ่มและเชื่อถือได้(ว 8.1 ม.3/1)

- สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการสำรวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี(ว 8.1 ม.3/2)

- เลือกเทคนิควิธีการสำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม(ว 8.1 ม.3/3)

- รวบรวมข้อมูลจัดกระทำข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ(ว 8.1 ม.3/4)

- วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุปทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐานและความผิดปกติของข้อมูลจากการสำรวจตรวจสอบ(ว 8.1 ม.3/5)

- สร้างแบบจำลอง หรือรูปแบบ  ที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสำรวจตรวจสอบ(ว 8.1 ม.3/6)

- สร้างคำถามที่นำไปสู่การสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการและผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ (ว 8.1 ม.3/7)

- บันทึกและอธิบายผลการสังเกตการสำรวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบ  เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม(ว 8.1 ม.3/8)

- จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ (ว 8.1 ม3/9) 

 

สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  ส23101

สาระที่ 1 ศาสนา

ศีลธรรมจริยธรรม

มาตรฐาน ส1.1

 เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตัวในการพัฒนาตนเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้(ส1.1 ม.3/7)

มาตรฐาน ส1.2

-  ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆตามหลักศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด (ส1.2 ม.3/1)

- มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่กำหนด(ส1.2 ม.3/2)

 

ประวัติศาสตร์  ส23102

สาระที่ 4

ประวัติศาสตร์

มาตรฐาน ส 4.1

- ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆ ที่ตนเองสนใจ(ส 4.1  ม.3/2)

-  เห็นความสำคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ (ส 4.1 ม.3/3)

 

การงานและเทคโนโลยี  ง23101

ทักษะชีวิต  ง20225

สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว

มาตรฐาน ง 1.1

- เข้าใจและสามารถใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน (ง 1.1 ม.3 /1)

- เข้าใจและสามารถใช้กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน (ง 1.1 ม.3 /2)

- มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า (ง 1.1 ม.3 /3)

- สามารถทำงานและอธิบายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ(ง 1.1 ม.3 /1)

- อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต (ง 1.1 ม.4-6 /1)

- สามารถสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะในการทำงานร่วมกัน (ง 1.1 ม.4-6 /2 )

- มีทักษะในการจัดการทำงาน (ง 1.1 ม.4-6 /3)

- มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน (ง 1.1 ม.4-6 /4)

- มีทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศเพื่อการดำรงชีวิต(ง 1.1 ม.4 /5)

- มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน (ง 1.1 ม.4-6 /6)

สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี

มาตรฐาน ง 2.1

- มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา(ง 2.1 ม.2 /3)

- เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมและเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม(ง 2.1 ม.2 /4)

สาระที่ 3เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง 3.1

- ใช้ซอฟแวร์ในการทำงานได้ (ง 3.1 ม.2 /4)

- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบคลิปได้  (ง 3.1 ม.3 /3)

- ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างสรรค์ชิ้นงานได้จากจินตนาการอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ (ง 3.1 ม.3 /4)

- ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต(ง 3.1 ม.4-6/9)

- อธิบายข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (ง3.1 ม.4-6/13)

 

สุขศึกษาและพลศึกษา  พ23101

สาระที่ 1

การเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์

มาตรฐาน  พ 1.1

-  อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่าง จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น

(พ 1.1 ม.3/1)

-  ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่นได้

(พ 1.1 ม.3/2)

สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว

มาตรฐาน  พ 2.1

เข้าใจและสามารถอธิบายความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ และวางตัวได้อย่างเหมาะสม (พ 2.1 ม.3/4)

สาระที่ 3 การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล

มาตรฐาน  พ 3.1

- เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและทีมได้ (พ3.1 ม.3/1)

-  ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ (พ3.1 ม.3/4)

มาตรฐาน  พ 3.2

- เลือกเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเล่นกีฬาตามความถนัดพร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง  (พ 3.2 ม.3/2)

- มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือกได้ (พ 3.2 ม.3/3)

- นำผลในการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับร่างกายของตนเองด้วยความมุ่งมั่นได้ (พ 3.2 ม.2/5)

สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค

มาตรฐาน พ 4.1

-  เลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล(พ 4.1 ม.3/1)

-  วิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ(พ 4.1 ม.3/2)

-  เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด(พ 4.1 ม.3/6)

สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต

มาตรฐาน พ 5.1

-  วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน(พ 5.1 ม.3/1)

-  วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง(พ 5.1 ม.3/3)

 

ศิลปะ  ศ23101

สาระที่ 1 

ทัศนศิลป์

มาตรฐาน ศ1.1

-  บรรยายสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ที่เลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบ(ศ 1.1 ม.3/1)

-  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย(ศ 1.1 ม.3/9)

- เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมและนำไปจัดนิทรรศการ(ศ 1.1 ม.3/11)

สาระที่ 2 ดนตรี

มาตรฐาน ศ 2.1

นำเสนอหรือจัดการแสดงดนตรี โดยบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ(ศ 2.1 ม.3/7)

สาระที่ 3 นาฏศิลป์

สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร (ศ3.1 ม.3/2)

 

หน้าที่พลเมือง  ส23201

จุดเน้นที่ 1

ลักษณะที่ดีของคนไทย (มารยาทไทย กตัญญูกตเวที เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ)

มารยาทไทย

- การแสดงความเคารพ

- การสนทนา

- การแต่งกาย

- การมีสัมมาคารวะ

(จุดเน้นที่ 1 ม.3/1.1)

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย (การแต่งกาย ภาษา ภูมิปัญญา ประเพณี)ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย (จุดเน้นที่ 1 ม.3/1.2)

จุดเน้นที่ 2

การเห็นคุณค่าและการแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์(จุดเน้นที่ 2 ม.3/2.1)

จุดเน้นที่ 3

- การดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย(จุดเน้นที่ 3 ม.3/3.1)

- การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข(จุดเน้นที่ 3 ม.3/3.1)

จุดเน้นที่ 4

- การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย(จุดเน้นที่ 4 ม.3/4.1)

- การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี (จุดเน้นที่ 4 ม.3/4.2)

จุดเน้นที่ 5

ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง

(จุดเน้นที่ 5 ม.3/5.1)

สาระการเรียนรู้

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

วันอังคาร 2 ชั่วโมง

ชง :

- ครูและนักเรียนทบวนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มาในสัปดาห์ที่ 2

- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “เราจะสนทนาเชิงวิพากษ์เพื่อพัฒนาหนังสารคดี อย่างไร?”

เชื่อม : ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จากคำถามในขั้นชง

ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาการวางแผนค้นหา การวิพากษ์เพื่อพัฒนาหนังสารคดี

          ครั้งที่ 3 flip classroom

ชง : นักเรียนจะเรียนรู้การวิพากษ์เพื่อพัฒนาหนังสารคดี

ด้วยต้น

เชื่อม :

เชื่อมตนเองนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลสนทนาการเล่าเรื่องวิพากษ์เพื่อพัฒนาหนังสารคดี

 

เชื่อมกันและกัน  กลุ่มของเราร่วมกันออกแบบการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ

ใช้ : แต่ละกลุ่มของเราร่วมกันออกแบบการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ สนทนาวิพากษ์ หนังสารคดี  และลงมือปฏิบัติ

 

การวัดผลและประเมินผล

ความรู้:

เข้าใจแก่นของเรื่อง Theme

เข้าใจและสามารถอธิบายของ โครงเรื่อง plot อีกทั้งยังวิเคราะห์สังเคราะห์การองค์ประกอบของการเขียนบท

script

 การถ่ายภาพ การลำดับภาพและจัดการในซอฟต์แวร์และเทคนิค ICT

 

ทักษะ :

ทักษะชีวิต

การถ่ายภาพ การลำดับภาพและจัดการในซอฟต์แวร์และเทคนิค ICT

ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัด

- เห็นการเชื่อมโยง

เห็นความสัมพันธ์ของงานที่ทำได้

ทักษะการสื่อสาร

สามารถพูดอธิบายนำเสนอกระบวนการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

ทักษะการจัดการข้อมูล

- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้

ทักษะการอยู่ร่วมกัน

สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้

 

คุณลักษณะ:

- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น

- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ

- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

- อินเตอร์เน็ต ipad

- ห้องสมุด
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา