กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ว21102

สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวน

การดำรงชีวิต

มาตรฐาน ว.1.1

ทดลองวิเคราะห์ และอธิบายสารอาหารในอาหารมีปริมาณพลังงานและสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย(ว.1.1ม.2/5)

มาตรฐาน ว.1.2

สำรวจและอธิบายวามหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ทำให้สิ่งมีชีวิดำรงอยู่ได้อย่างสมดุล(ว.1.2ม.2/4)

อธิบายผลของวามหลากหลายทางชีวภาพที่มีผลต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม(ว.1.2ม.2/5)

อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม(ว.1.2ม.2/6)

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน ว.2.1

สำรวจระบบนิเวศต่างๆในท้องถิ่นและอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ(ว.2.1ม.3/1)

มาตรฐาน ว.2.2

อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ (ว.2.2ม.3/2)

วิเคราะห์และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชามวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ว.2.2ม.3/4)

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร

มาตรฐาน ว.3.1

ทดลองและอธิบายการหลักการแยกสารด้วยวิธีการกรอง การกผลึก การกลั่นได้(ว.3.1ม.2/3)

มาตรฐาน ว.3.2

ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงานเมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมี(ว.3.2ม.2/1)

สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรฐาน ว.8.1

ตั้งคำถามที่กำหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนได้อย่างครอบคลุ่มและเชื่อถือได้(ว.8.1ม.2/1)

สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบและวางแผนการสำรวจตรวจสอบหลายๆวิธี(ว.8.1ม.2/2)

  

สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  ส21101

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

มาตรฐานส1.1

- อธิบายการเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก (ส1.1 ม.3/1)

- วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์ อารยธรรมและความสงบสุข แก่โลก (ส1.1 ม.3/2)

- อภิปรายความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ส1.1 ม.3/3)

- วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ  หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด(ส1.1 ม.3/4)

- วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด(ส1.1 ม.3/5)

- อธิบายสังฆคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด (ส1.1 ม.3/6)

- เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อเตรียม พร้อมสำหรับการทำงานและการมีครอบครัว (ส1.1 ม.3/7)

- เห็นคุณค่า ของการพัฒนาจิต เพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส-มนสิการคือวิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ (ส1.1 ม.3/8)

- สวดมนต์  แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญา ด้วยอานาปานสติหรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ(ส1.1 ม.3/9)

- วิเคราะห์ความแตกต่างและยอมรับ วิถีการดำเนินชีวิตของ ศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ(ส1.1 ม.3/10)

มาตรฐานส1.2

- วิเคราะห์หน้าที่และบทบาทของสาวกและปฏิบัติตนต่อสาวกตามที่กำหนดได้ถูกต้อง (ส1.2 ม.3/1)

- ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนาตามที่กำหนด(ส1.2 ม.3/2)

- ปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี (ส1.2 ม.3/3)

- ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง(ส1.2 ม.3/4)

- อธิบาย ประวัติวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง(ส1.2 ม.3/5)

- แสดงตน เป็นพุทธมามะกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ(ส1.2 ม.3/6)

- นำเสนอแนวทางในการธำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ(ส1.2 ม.3/7)

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

มาตรฐานส3.1

- อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ (ส3.1 ม.3/1)

- มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ส3.1 ม.3/2)

- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์(ส3.1 ม.3/3)

มาตรฐานส3.2

- อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ(ส3.2 ม.3/1)

- แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อบุคคล กลุ่มคนและประเทศชาติ (ส3.2 ม.3/2)

- อภิปรายบทบาทความสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ส3.2 ม.3/3)

-  อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด  (ส3.2 ม.3/4)

- วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงานและแนวทางแก้ปัญหา(ส3.2 ม.3/5)

- วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ (ส3.2 ม.3/6)

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

มาตรฐาน ส5.1

- ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวมวิเคราะห์  และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ (ส5.1 ม.3/1)

- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้(ส5.1 ม.3/1)

มาตรฐานส5.2

- วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและ ทางสังคมของทวีป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ (ส5.2 ม.3/1)

- ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้(ส5.2 ม.3/2)

- สำรวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ (ส5.2 ม.3/3)

- วิเคราะห์เหตุและผลกระทบต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ที่ส่งผลต่อประเทศไทย (ส5.2 ม.3/4)

 

ประวัติศาสตร์ส21102

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

มาตรฐานส4.1 

- วิเคราะห์เรื่องราว เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์(ส4.1 ม.3/1)

- ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆ ที่ตนสนใจ (ส4.1 ม.3/2)

มาตรฐานส4.2 

- อธิบายพัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจ  และการเมือง ของภูมิภาคต่าง ๆ ในโลกโดยสังเขป(ส4.2 ม.3/1)

- วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความร่วมมือ และความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่๒๐ ตลอดจนความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง (ส4.2 ม.3/2)

มาตรฐาน ส4.3

- วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์  ในด้านต่างๆ(ส4.3 ม.3/1)

- วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์(ส4.3 ม.3/2)

- วิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์และอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย(ส4.3 ม.3/3)

- วิเคราะห์บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย(ส4.3 ม.3/4)

  

การงานและเทคโนโลยี  ง21101

สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว

มาตรฐานง1.1

- อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ(ง1.1 ม.3/1)

- ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม (ง1.1 ม.3/2)

- อภิปราย การทำงานโดยใช้ทักษะ การจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม(ง1.1 ม.3/3)

สาระที่ 2 ออกแบบและเทคโนโลยี

มาตรฐานง2.1

- อธิบายระดับของเทคโนโลยี(ง2.1 ม.3/1)

- สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย  ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบ และแบบจำลองของสิ่งของเครื่องใช้ หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผล(ง2.1 ม.3/2)

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐานง3.1

- อธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(ง3.1 ม.3/1)

- เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน(ง3.1 ม.3/2)

- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน(ง3.1 ม.3/3)

- ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน ตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและ ความรับผิดชอบ(ง3.1 ม.3/4)

สาระที่ 4 การอาชีพ

มาตรฐานง4.1

- อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย (ง4.1 ม.3/1)

- วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ(ง4.1 ม.3/2)

- ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ความถนัดและความสนใจของตนเอง(ง4.1 ม.3/3)


สุขศึกษาและพลศึกษา  พ21101

สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

มาตรฐานพ1.1 

- เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา แต่ละช่วงของชีวิต (พ1.1 ม.3/1)

- วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น (พ1.1 ม.3/2)

- วิเคราะห์สื่อ โฆษณา ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น (พ1.1 ม.3/3)

 

ศิลปะ  ศ21101

สาระที่ 1 ทัศนศิลป์

มาตรฐานศ1.1 

- บรรยายสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ที่เลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ(ศ1.1 ม.3/1)

- ระบุและบรรยายเทคนิควิธีการของศิลปินในการสร้างงาน ทัศนศิลป์(ศ1.1 ม.3/2)

- วิเคราะห์ และบรรยายวิธีการใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสร้างงาน ทัศนศิลป์ของตนเองให้มีคุณภาพ(ศ1.1 ม.3/3)

- มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์อย่างน้อย ๓  ประเภท(ศ1.1 ม.3/4)

- มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่าง ๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการออกแบบ(ศ1.1 ม.3/5)

- สร้างงานทัศนศิลป์ ทั้ง ๒ มิติ และ ๓ มิติเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ(ศ1.1 ม.3/6)

- สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สื่อความหมายเป็นเรื่องราวโดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ(ศ1.1 ม.3/7)

- วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เนื้อหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และผู้อื่น หรือของศิลปิน(ศ1.1 ม.3/8)

- สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยาย เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย(ศ1.1 ม.3/9)

- ระบุอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์ และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพนั้น ๆ(ศ1.1 ม.3/10)

- เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม และนำไปจัดนิทรรศการ(ศ1.1 ม.3/11)

มาตรฐานศ1.2

- ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม(ศ1.2 ม.3/1)

สาระที่ 3 นาฏศิลป์

มาตรฐานศ3.1 

- ร่วมจัดงานการแสดง ในบทบาทหน้าที่ต่างๆ(ศ3.1 ม.3/6)

- นำเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่อง  ของการแสดงที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน(ศ3.1 ม.3/7)

  

หน้าที่พลเมือง  ส21201

จุดเน้นที่ 1

ลักษณะที่ดีของคนไทย (มารยาทไทย กตัญญูกตเวที เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ)

- มารยาทไทย

- การแสดงความเคารพ

- การสนทนา

- การแต่งกาย

- การมีสัมมาคารวะ (จุดเน้นที่ 1ม.3/1.1)

- เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย (การแต่งกาย ภาษา ภูมิปัญญา ประเพณี)ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย(จุดเน้นที่ 1 ม.3/1.2)

จุดเน้นที่ 2

- การเห็นคุณค่าและการแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์(จุดเน้นที่ 2 ม.3/2.1)

จุดเน้นที่ 3

- การดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย(จุดเน้นที่ 3 ม.3/3.1)

- การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข(จุดเน้นที่ 3 ม.3/3.1)

จุดเน้นที่ 4

- การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย(จุดเน้นที่ 4 ม.3/4.1)

- การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี (จุดเน้นที่ 4 ม.3/4.2)

จุดเน้นที่ 5

- ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียรอดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทำของตนเอง(จุดเน้นที่ 5 ม.3/5.1)

 

สาระการเรียนรู้

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

วันจันทร์ 2 ชั่วโมง

ชง : ครูเปิดคลิปรายการ “เที่ยวทุ่งนากินข้าวป่า”

เชื่อม :  ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู

ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่ามี วัตถุดิบใดบ้าง จากสวนป่าและทุ่งนาในท้องถิ่นสามารถนำมาทำอาหารได้?”

เชื่อม : นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น ผ่านเครื่องมือคิด Show and Share  จาก(Flip classroom เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว)

วันอังคาร 2 ชั่วโมง

เชื่อม :   นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่ม และวางแผนสร้างเมนูอาหารจากวัตถุดิบที่ได้มา

ใช้ : แต่ละกลุ่มวางแผนถ่ายทำรายการอาหาร และลงมือปรุงอาหาร

- ทุกกลุ่มนำเสนอ อาหารที่ปรุงขึ้น โดยละเอียด (รูปแบบการปรุง  อุณหภูมิที่ใช้ คุณค่าทางอาหาร  ฯลฯ)

เชื่อม : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้

วันพุธ 2 ชั่วโมง

ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่า วัตถุดิบที่เรานำมาทำอาหารในวันนี้  เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีอย่างไร หากมีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลอย่างไรต่อคุณค่าทางโภชนาการของอาหารแต่ละเมนู ?”

เชื่อม :  ครูและนักเรียนร่วมกันสืบค้นและวิเคราะห์การเกิดขึ้น (สสารเดิม โครงสร้างโมเลกุล คุณสมบัติทางเคมี)  การเปลี่ยนรูปให้เป็นสิ่งใหม่ (ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างโมเลกุลแบบใหม่  คุณค่าทางอาหารและคุณสมบัติทางเคมีที่เปลี่ยนไป)  สิ่งใหม่

- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น

วันศุกร์ 2 ชั่วโมง

เชื่อม :เ Reflection กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นร่วมกัน และสรุปเป็นงานวิชาการ

ใช้ : นำเสนองานวิชาการร่วมกับ พี่ๆมัธยม และสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

การวัดผลและประเมินผล

ความรู้ :

เข้าใจและสามารถปรุงอาหารพื้นถิ่นจากวัตถุดิบที่ได้จากแหล่งสวนป่าและทุ่งนาภายในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพและให้คุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม

 

ทักษะ :

ทักษะชีวิต      

- สามารถเตรียมอุปกรณ์ที่เป็นส่วนสำคัญสำหรับกระบวนการเรียนรู้ในสัปดาห์ได้ดี มีคุณภาพและเหมาะสมกับงานที่ใช้  รวมถึงสามารถจัดเก็บหลังใช้งานได้ดี   

- สามารถปรุงอาหารพื้นถิ่นจากวัตถุดิบที่ได้จากแหล่งสวนป่าและทุ่งนาภายในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพและให้คุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม

ทักษะการสื่อสาร

- สามารถสืบค้น  วางแผน และลงมือทำเพื่อนำตนเองไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับเข้าใจและสามารถปรุงอาหารพื้นถิ่นจากวัตถุดิบที่ได้จากแหล่งสวนป่าและทุ่งนาภายในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพและให้คุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม

 - สามารถถ่ายทอดความเข้าใจของตนเองจากกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในรูปแบบของงานวิชาการได้ดีมีคุณภาพและแสดงออกถึงความเข้าใจ

ทักษะการจัดการข้อมูล

สามารถจัดการระบบข้อมูล เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและมีความน่าเชื่อถือ สำหรับประกอบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง

ทักษะการอยู่ร่วมกัน

สามารถร่วมเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นร่วมกับเพื่อนๆและครู ได้เป็นอย่างดี มีความยืดหยุ่นในกระบวนการทำงานและเห็นเป้าหมายร่วม สำหรับการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นได้ดี

 

คุณลักษณะ :

- อดทน จดจ่อ

- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ

- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

- รายการ “เที่ยวทุ่งนากินข้าวป่า”

- สวนป่าและทุ่งนาในชุมชน

- อุปกรณ์สำหรับถ่ายทำรายการอาหาร

- วัตถุดิบและอุปกรณ์สำหรับปรุงอาหาร

- I pad / Internet
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา