กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ (ส21102)

มาตรฐาน ว8.1

- สามารถตั้งคำถามหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจตรวsจสอบรวมทั้งศึกษาเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและน่าเชื่อถือได้(ว 8.1 ม.1/1)

- สามารถรวบรวมข้อมูลจัดกระทำข้อมูลได้ (ว 8.1 ม.1/4)

- สามารถสร้างคำถามที่นำไปสู่การสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้(ว 8.1 ม.1/7)

- บันทึกและอธิบายจากการสังเกตการสำรวจตรวจสอบค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่ค้นพบได้(ว 8.1 ม.1/8)

- สามารถจัดแสดงผลงานเขียนรายงาน แสดงบทบาทสมมติ หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการและผลของโครงงาน ชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (ว 8.1 ม.1/9)

มาตรฐาน ว 1.1

- สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของการทำงานและอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้ (ว1.1ม.1/7)

-  สามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นกับระบบการทำงานส่วนต่างๆของระบบทางเดินหายใจและระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบประสาท  ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายของเสียได้ (ว1.1 ม.1/5)

มาตรฐาน ว 8.1

- นักเรียนสามารถวิเคราะห์และตั้งคำถามจากสิ่งที่ได้ดู ได้ฟัง ได้อย่างครอบคลุมและมีเหตุผล (ว8.1 ม.2/1 )

- นักเรียนสามารถบันทึกผลและอธิบายสิ่งต่างๆจากการสังเกตและค้นพบได้ (ว8.1 ม.2/8 )

- สามารถรวบรวมข้อมูลและความรู้ที่ได้จากการทดลองได้  (ว8.1 ม.1/4)

- สามารถวิเคราะห์และประเมินผลการทดลองที่ได้ภายหลังจากที่ทดลองเรียบร้อยแล้วอย่างสมเหตุสมผลโดยผลที่ได้ก็เป็นไปตามทฤษฏีที่ตั้งไว้ (ว8.1 ม.1/5)

มาตรฐาน ว 3.2

- ทดลองและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะของการละลายของสาร (ว3.2 ม.1/3)

มาตรฐาน ว 3.1

- สามารถอธิบายสมบัติและการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารโดยใช้แบบจำลองการจัดเรียงอนุภาคของสาร  (ว3.1ม.1/2)

- สามารถทดลองและจำแนกประเภทของสารแต่ละชนิดได้  (ว3.1ม.1/1)

- สามารถทดลองและอธิบายสมบัติความเป็นกรดและเบสของสารละลาย (ว3.1ม.1/3)

มาตรฐาน ว 2.1

สำรวจระบบนิเวศต่างๆในท้องถิ่นและอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ (ว2.1ม.3/1)

มาตรฐาน ว 1.1

- ทดลองและอธิบายผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช(ว1.1ม.1/6)

- อธิบายความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์  ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม(ว1.1ม.1/7)    

- ทดลองและอธิบายกลุ่มเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงน้ำของพืช(ว1.1ม.1/8)   

- สังเกตและอธิบายโครงสร้างที่เกี่ยวกับระบบลำเลียงน้ำและอาหารของพืช (ว1.1ม.1/9)   

- ทดลองและอธิบายโครงสร้างของดอกที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืช(ว1.1ม.1/10)    

-อธิบายกระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกและการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช โดยใช้ส่วนต่างๆ ของพืชเพื่อช่วยในการขยายพันธุ์(ว1.1ม.1/11)

 

สังคมศึกษา (ส21103)    

มาตรฐาน ส1.1

- เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตได้ (ส1.1 ม.1/6)

- เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตัวในการพัฒนาตนเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (ส1.1 ม.3/7)

มาตรฐาน ส2.2

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ได้ (ส2.2 ม.1/2)

มาตรฐาน ส 2.1

- นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลเกี่ยวกับการนำเสนอความคิดเห็น (ส 2.1ม.1/1)

- ระบุความสามารถของตนเอง ในการทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้  (ส 2.1ม.1/2)

-  นักเรียนสามารถอภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกันในการทำงานกลุ่ม (ส 2.1 ม.1/3)

- นักเรียนสามารถ แสดงออก ถึงการเคารพในสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้อื่นได้ (ส 2.1 ม.1/4)

มาตรฐาน ส 3.1

 นักเรียนสามารถวิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศได้(ส 3.1 ม.1/2)

 

ประวัติศาสตร์ (ส21104)

มาตรฐาน ส 4.1

- วิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละชุมชน ที่สอดคล้องกับความจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์(ส 4.1  ม.1/2)

- ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆที่ตนเองสนใจ (ส 4.1  ม.3/2)

มาตรฐาน ส 4.2

- เปรียบเทียบความ  เหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมการกินของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่นๆ (ส 4.2  ม.2/1) 

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง21102)

มาตรฐาน ง1.1

- เข้าใจและสามารถใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน(ง1.1 ม.1 /1)

- เข้าใจและสามารถใช้กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน (ง1.1 ม.1 /2 )

- มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า (ง 1.1 ม.1/3 )

- อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต  (ง 1.1 ม.4-6 /1 )

- สามารถสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะในการทำงานร่วมกัน  (ง 1.1 ม.4-6 /2 )

- มีทักษะในการจัดการทำงาน (ง 1.1 ม.4-6 /3)

- มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน(ง1.1 ม.4-6 /4 )

- มีทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสื่อเพื่อการดำรงชีวิต  (ง1.1 ม.4 /5 )

- มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน (ง1.1 ม.4-6 /6)

มาตรฐาน ง 2.1

- สามารถอธิบายถึงเทคโนโลยีต่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตและร่างกายของมนุษย์ได้ (ง 2.1 ม.2/1)

- มีความคิดสร้างสรรค์ในด้านการใช้สมองในส่วนต่างๆในการทำงานและสามารถบอกการทำงานของสมองส่วนต่างๆได้ (ง2.1 ม.2/3)

มาตรฐาน ง 3.1

- สามารถอธิบายผลกระทบที่เกิดขึ้นกับร่างกายได้ เมื่อมีสิ่งเร้าเข้ามากระตุ้น (ง 3.1 ม.1/2)

- สามารถอธิบายหลักการนำเทคโนโลยีทางด้านการพัฒนาและดูแลสิ่งมีชีวิตมาปรับใช้ได้(ง 3.1 ม.2/2)

มาตรฐาน ง.1.1

- นักเรียนสามารถใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการทำงานได้ (ง.1.1 ม.2/ 1)

มาตรฐาน ง.3.1

- นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ (ง.3.1 ม.3/ 4)

มาตรฐาน ง.4.1

- เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ (ง.4.1 ม.1/ 3)

- ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ความถนัดและความสนใจของตนเอง (ง.4.1 ม.3/ 3)

มาตรฐาน ง.1.1

นักเรียนสามารถใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการทำงานได้ (ง.1.1 ม.2/ 1)

มาตรฐาน ง.3.1 

นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ(ง.3.1 ม.3/ 4)

มาตรฐาน ง.4.1

 เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ(ง.4.1 ม.1/ 3)

- ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ความถนัดและความสนใจของตนเอง (ง.4.1ม.3/ 3)

มาตรฐาน ง.1.1

นักเรียนสามารถใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการทำงานได้ (ง.1.1 ม.2/ 1)

มาตรฐาน ง.3.1

นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและ ความรับผิดชอบ (ง.3.1ม.3/ 4)

มาตรฐาน ง.4.1

- เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ (ง.4.1 ม.1/ 3)

- ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ความถนัดและความสนใจของตนเอง(ง.4.1ม.3/ 3)

 

สุขศึกษาและพลานามัย (พ21104)

มาตรฐาน  พ 1.1

ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่นได้ (พ 1.1 ม.1/2)

มาตรฐาน  พ 2.1

 เข้าใจและสามารถอธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (พ 2.1 ม.3/1 )

มาตรฐาน  พ 3.1

ใช้ความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและชุมชน  (พ 3.1 ม.3/2)

มาตรฐาน พ 3.2

- เลือกเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเล่นกีฬาตามความถนัดพร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง  (พ 3.2 ม.1/2)

- มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือกได้ (พ3.2 ม.3/3)

- นำผลในการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับร่างกายของตนเองด้วยความมุ่งมั่นได้ (พ3.2 ม.3/5)

มาตรฐาน พ 1.1

- สามารถอธิบายความสำคัญของต่างๆของร่างกาย เช่น   ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อระบบทางเดินหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบย่อยอาหาร ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ซึ่งมีผลต่อกาเจริญเติบโตของร่างกาย ได้ (พ1.1 ม.1/1)

 - สามารถอธิบายระบบการทำงานที่เป็นขั้นตอนของระบบต่างในร่างกายได้ (พ1.1 ม.1/2)

- สามารถวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตของร่างกายตนเองให้เจริญเติบโตสมวัยและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานได้(พ1.1 ม.1/3, 4)

- สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่นได้ (พ 1.1 ม.2/1)

- สามารถระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น ได้ (พ1.1ม.2/2)

- สามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา แต่ละช่วงของชีวิตได้ (พ1.1 ม.3/1)

- สามารถวางแผนดูและสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัวได้  (พ 1.1 ม.4-6/2)

- สามารถอธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสมได้  (พ 2.1ม.1/1)

มาตรฐาน พ 3.2

นักเรียนมีวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎกติกา ในการทำงานต่างๆได้(พ.3.2 ม.2/ 3)

 

ศิลปะ (ศ21102)

มาตรฐาน ศ1.1

- วาดภาพโดยใช้เทคนิคของแสง เงา น้ำหนัก และวรรณะสี  สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพแผนผังและภาพประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้และสนใจ เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ (ศ 1.1 ม.1/3)

มาตรฐาน ศ 1.1

- สามารถบรรยายความแตกต่างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์โดยใช้พื้นฐานของการสังเกตองค์ประกอบต่างๆของธรรมชาติได้ (ศ 1.1 ม.1/1)

- สามารถระบุและอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ภายในเซลล์ต่างๆได้ (ศ 1.1ม.1/2)

- สามารถนำเสนอข้อมูลที่ได้สืบค้นและทำความเข้าใจจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ โดยได้สื่อออกมาผ่านรูปภาพและกระบวนการคิดได้ (ศ 1.1ม.1/5)

- วาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ(ศ1.1ม.2/3)

- สร้างงานทัศนศิลป์ทั้ง ๒ มิติ และ ๓ มิติเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ (ศ1.1ม.3/6)

- สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สื่อความหมายเป็นเรื่องราว (ศ1.1ม.3/7)

- สามารถวิเคราะห์ และวิจารณ์ เนื้อหาที่ได้ศึกษา เช่น จากการดู VDO  การรับฟังจากที่ครูผู้สอน ร่วมถึงชิ้นงานของตนเองและผู้อื่นได้  (ศ 1.1 ม.3/8)

มาตรฐาน ศ 1.2

- สามารถระบุและบรรยายเกี่ยวกับรูปแบบและลักษณะรูปแบบการทำงานของระบบร่างกายส่วนต่างๆได้ (ศ 1.2 ม.1/1)

-  สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการ ของสิ่งมีชีวิตต่างๆได้ (ศ 1.2ม.1/3)

มาตรฐาน ศ 3.2

- สามารถระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตได้ (ศ3.2 ม.1/1)

 

หน้าที่พลเมือง (ส21202)

จุดเน้นที่ 1

- สามารถอธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ(ส 2.1  ม.1/1)

- เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตาม สถานภาพ บทบาท เสรีภาพ หน้าที่ ในฐานะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย (ส 2.1  ม.1/2)

- วิเคราะห์บทบาทและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคมได้(ส 2.1  ม.1/3)

- สามารถอธิบายความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน(ส 2.1  ม.2/4)

- สามารถเสนอแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก(ส 2.1  ม.3/5)

- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน (ส 2.2  ม.1/2)

จุดเน้นที่ 2

- สามารถอธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ(ส 2.1  ม.1/1)

- เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตาม สถานภาพ บทบาท เสรีภาพ หน้าที่ ในฐานะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย(ส 2.1  ม.1/2)

- วิเคราะห์บทบาทและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคมได้(ส 2.1  ม.1/3)

จุดเน้นที่ 3

สามารถอธิบายความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย(ส 2.1  ม.1/3)

สาระการเรียนรู้

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

วันจันทร์ 2 ชั่วโมง

ชง : ครูให้โจทย์ประจำสัปดาห์  และวิเคราะห์ชุดคำถาม

           ระบบผิวหนัง (Intergumentary System)

เชื่อม:  นักเรียนแต่ละคน สังเกตผิวหนัง แต่ละส่วนจากอวัยวะภายนอกของตนเอง และเก็บข้อมูลในรูปแบบ ภาพถ่าย   ภาพพิมพ์(หมึก)

- นักเรียนแต่ละคนวิเคราะห์ลักษณะลายผิวหนังร่วมกัน

วันอังคาร 2 ชั่วโมง

เชื่อม :  นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ในประเด็น

    1. ปัจจัยการเกิดเม็ดสีของผิว

    2. องค์ประกอบและการทำงานของผิวหนัง

    3. โรคและความบกพร่องที่เกิดขึ้นกับผิวหนัง

    4. ผิวหนังกับการดำเนินชีวิต (สิ่งมีชีวิตอื่นๆ)

    5. สีผิวและเผ่าพันธุ์

- ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

วันพุธ 2 ชั่วโมง

ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “เราจะมีกระบวนการดูแลรักษาผิวหนังอย่างไรให้มีคุณภาพ?”

- นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่ม

เชื่อม :  แต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลและออกแบบ การสร้างนวัตกรรมในการตรวจสอบและดูแลผิวหนัง ที่ให้คุณภาพ

ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างนวัตกรรม

- ครูและนักเรียนร่วมกัน Reflection กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นร่วมกัน และสรุปเป็นงานวิชาการ

วันศุกร์ 2 ชั่วโมง

ใช้ :  นำเสนองานวิชาการร่วมกับ พี่ๆมัธยม และสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

การวัดผลและประเมินผล

ความรู้ 

เข้าใจและสามารถวาง

แผนออกแบบกระบวนการเรียนรู้  ใช้เครื่องมือ เพื่อเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆสำหรับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบผิวหนังของมนุษย์ได้อย่างมีเหตุผล รวมถึงสามารถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

 

ทักษะ 

ทักษะชีวิต     

- สามารถเตรียมอุปกรณ์ที่เป็นส่วนสำคัญสำหรับกระบวนการเรียนรู้ในสัปดาห์ได้ดี มีคุณภาพและเหมาะสมกับงานที่ใช้  รวมถึงสามารถจัดเก็บหลังใช้งานได้ดี   

ทักษะการสื่อสาร

- สามารถสืบค้น  วางแผน และลงมือทำเพื่อนำตนเองไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงานผิวหนังได้

- สามารถถ่ายทอดความเข้าใจของตนเองจากกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในรูปแบบของงานวิชาการได้ดีมีคุณภาพและแสดงออกถึงความเข้าใจ

ทักษะการจัดการข้อมูล

สามารถจัดการระบบข้อมูล เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและมีความน่าเชื่อถือ สำหรับประกอบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง

ทักษะการอยู่ร่วมกัน

สามารถร่วมเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นร่วมกับเพื่อนๆและครู ได้เป็นอย่างดี มีความยืดหยุ่นในกระบวนการทำงานและเห็นเป้าหมายร่วม สำหรับการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นได้ดี

 

คุณลักษณะ

- สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้

-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย

- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

- การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

- Ipad/Computer

- Internet

- กล้อง

- หมึก

- กระดาษ


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา