กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

มาตรฐาน ว 1.2

-   ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทาน   (ว 1.2 ป.6/1)

-   บอกแนวทางในการ เลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหาร ครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและ วัย รวมทั้งความ ปลอดภัยต่อสุขภาพ  (ว 1.2 ป.6/2)

-   ตระหนักถึงความสำคัญของสารอาหารโดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพ  (ว 1.2 ป.6/3)

-   สร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหารและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารรวมทั้งอธิบายการย่อย    อาหารและการดูดซึมสารอาหาร (ว 1.2 ป.6/4)

-   ตระหนักถึง ความสำคัญของระบบย่อยอาหารโดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ทำงานเป็นปกติ (ว 1.2 ป.6/5)

มาตรฐาน ว 8.2

- ใช้ตรรกะตรรกะในการ อธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน(ว 1.1 ป.6/1)

- ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและ แก้ไข(ว 1.1 ป.6/2)

- ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ(ว 1.1 ป.6/3)

- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน  เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้ง ผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม (ว 1.1 ป.6/1)

 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มาตรฐาน ส1.1

- เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างในการดำเนินชีวิต(ส 1.1 ป.6/3)

- ชื่นชมการทำความดี ของบุคคลอื่น(ส 1.1 ป.6/4)

- เข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนเองนับถือ(ส 1.1 ป.6/7)

มาตรฐาน ส1.2

 เข้าใจและแสดงออกถึงมารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีได้ (ส 1.2 ป.6/2)

มาตรฐาน ส3.1

 เข้าใจและรู้จักบทบาทของตนเอง(ส 3.1 ป.6/1)

 เข้าใจและสามารถอธิบายบทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบ(ส 3.1  ป.6/1)

 เข้าใจและสามารถอธิบายบทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน(ส 3.1  ป.6/2)

มาตรฐาน ส5.2

อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติจากอดีตถึงปัจจุบันและผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้นได้(ส 5.2 ป.6/2)

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มาตรฐาน   ง 1.1

- เข้าใจและสามารถอภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานในแต่ละขั้นตอนได้(ง 1.1 ป.6 /1)

- เข้าใจและสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ  (ง 1.1 ม.1 /2)

- ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล (ง 1.1 ม.1 /3)

- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่น(ง 1.1  ป.6 /3)

มาตรฐาน   ง 3.1

- เข้าใจและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับอาหารประเภทเส้นได้(ง 3.1  ป.6 /2)

- สามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆได้(ง 3.1  ป.6 /3)

มาตรฐาน   ง 4.1

สำรวจในชุมชนตนเองเพื่อวางแผนเลือกอาชีพได้ (ง 4.1  ป.6 /1)

มาตรฐาน   ง 3.1

- เข้าใจและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคได้

(ง 3.1  ป.6 /2)

- สามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆได้(ง 3.1  ป.6 /3)

 

สุขศึกษาและพลานามัย

มาตรฐาน  พ 2.1

เข้าใจและสามารถอธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้(พ 2.1 ป.6/1)

มาตรฐาน  พ 3.1

ใช้ความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและชุมชน (พ 3.1 ม.4/2 )

มาตรฐาน  พ 4.1

- เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัยได้( พ 4.1 ม.1/1 )

- เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากอาหารต่อสุขภาพได้( พ 4.1 ม.1/2 )

 

ศิลปะ

มาตรฐาน ศ1.1

- วาดภาพโดยใช้เทคนิคของแสง เงา น้ำหนัก และวรรณะ (ศ 1.1 ป.6/1)

- สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพแผนผังและภาพประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้และสนใจ เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ (ศ 1.1 ป.6/7)

มาตรฐาน ศ3.1

ออกแบบ สร้างสรรค์เรื่องราวอาหารประเภทเส้นถ่ายทอดผ่านละครได้ (ศ 3.1  ป.6/2)

 

ประวัติศาสตร์

มาตรฐาน ส 4.1

นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจเรื่องที่อยากเรียน (ส 4.1 ป.6/2)

นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจเรื่องการเลือกซื้อและบริโภคอาหาร กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคได้ (ส 4.1  ป.6/2)

อธิบายความสำคัญของเรื่องที่ศึกษาผ่านTime line(ส 4.1  ป.6/1)

นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจเรื่องที่เรียนได้ (ส 4.1  ป.6/2)

 

หน้าที่พลเมือง

จุดเน้นที่ 1

- เข้าใจและแสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมกับกาลเทศะ          

- เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำรงชีวิตในสังคมไทย     

 จุดเน้นที่ 3

- ติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม          

- เข้าใจและแสดงออกถึงมารยาทในการเลือกซื้ออาหารได้เหมาะสม

- เห็นคุณค่าของอาหารที่มีผลต่อการดำรงชีวิตในสังคมไทย    

 จุดเน้นที่ 4

- ติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม         

- เข้าใจและแสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น

- การทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายและเคารพในหน้าที่ของกันและกัน

จุดเน้นที่ 5

- เข้าใจและแสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น

 

สาระการเรียนรู้

สร้างฉันทะ สร้างแรงบันดาลใจ

- เลือกเรื่องที่อยากเรียนรู้

- ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้

- สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้

- ปฏิทินการเรียนรู้

- Mind Mapping ก่อนเรียน

อาหารประเภทเส้น

- คุณค่าทางอาหาร

- ข้อดี/ข้อเสีย

- สายใยอาหาร

- การถนอมอาหาร

ออกแบบ สร้างสรรค์

- เส้นขนมจีน

- น้ำยาขนมจีน

- ที่บีบเส้นขนมจีน

- การถนอมเส้นขนมจีน

- การเลือกซื้อและบริโภคอาหาร

- กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

- สรุปและนำเสนอหน่วย

- การตกผลึกความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้มาทั้งหมด

 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)

ชง:ครูเปิดคลิปรายการ อาหารจีนโอชารส #6 https://www.youtube.com/watch?v=Jm9Je2QtEsUและตั้งคำถามกระตุ้นคิด

-  “นักเรียนรู้สึกหรือคิดอย่างไร?”

-  “อะไรคือความรู้ใหม่ ความเข้าใจใหม่?”

-  “แรงบันดาลใจจากคลิปนี้คืออะไร?”

-  “จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง?”

เชื่อม: ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนร่วมกันเกี่ยวกับการตอบคำถามผ่านเครื่องมือคิด  Round Robin

ใช้:นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้จากคลิปรายการ อาหารจีนโอชารส

รายบุคคลลงบนกระดาษ A4

วันอังคาร (2 ชั่วโมง)

ชง:ครูนำลอดช่องสิงคโปร์มาให้นักเรียนสังเกต พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นคิด

-   นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?

-   สิ่งที่เห็นเรียกว่าอะไร ต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้าง มีวิธีการทำอย่างไร?”

-   นักเรียนคิดว่าลอดช่องสิงคโปร์ให้คุณค่าทางอาหารอย่างไรบ้าง

เชื่อม:

-   ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำถาม

-   ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนทำลอดช่องสิงค์โปร์ โดยใช้สีของแป้งที่แตกต่างกัน

-   ครูและนักเรียนทำลอดช่องสิงคโปร์และรับประทานร่วมกัน

ใช้:นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำอาหารเส้น (ลอดช่องสิงคโปร์)

วันพุธ (1 ชั่วโมง)

ชง:

-  ครูเปิดคลิปวีดีโอ “ศึกแชมป์เปี้ยนอาหารเส้นนนน!!”

https://www.youtube.com/watch?v=yjku-3GDk2Uให้นักเรียนดู

-  ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากคลิปวีดีโอ และจะนำไปปรับใช้ได้อย่างไรบ้าง?”

เชื่อม: ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับคลิปวีดีโอ

ชง: ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนชอบอาหารเส้นอะไรบ้าง?”

เชื่อม:

-  ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับอาหารเส้นที่ชอบ

-  นักเรียนเขียน Card and Chart อาหารเส้นที่ชอบ พร้อมนำไปจัดหมวดหมู่บนกระดาน

-  ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์อาหารเส้นที่นักเรียนชอบรับประทานมากที่สุดในชั้น ป.6

ใช้: นักเรียนเลือกเรื่องที่อยากเรียนรู้ใน Quarter นี้ พร้อมบอกเหตุผลประกอบ

วันศุกร์ (3 ชั่วโมง)

ชง: ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ของเราอย่างไรให้น่าสนใน?”

เชื่อม: ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับการตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือคิด Think Pair Shareและ Blackboard Share

ชง: ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนมีความเข้าใจอะไรเกี่ยวกับอาหารประเภทเส้นและอยากเรียนรู้อะไรใน Quarter นี้?”

ใช้: นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารประเภทเส้น (รายบุคคลลงกระดาษ A4)

เชื่อม:

-   นักเรียนจับคู่ ครูแจกสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ที่แต่ละคนเขียนไว้ให้แต่ละคู่ช่วยกันดู (สิ่งที่เหมือนกันเลือกเพียงข้อเดียว สิ่งที่แตกต่างยกมาทั้งหมด)

-   นักเรียนแบ่งกลุ่มเขียนป้ายชื่อหน่วยการเรียนรู้ สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ (แผ่นใหญ่)

ชง:ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด

-   นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร

-   นักเรียนความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง

-   นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร

-   นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้

-   นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

-   นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป

เชื่อม:ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามในขั้นชง

ใช้:นักเรียนสรุปบทเรียนรายสัปดาห์ที่ 1

การวัดผลและประเมินผล

ความรู้ 

เข้าใจและสามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้ได้

ทักษะ 

ทักษะชีวิต

- ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าและเหมาะสม

- เห็นการเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์ของเรื่องที่อยากเรียนต่อตนเองและสิ่งรอบตัวได้

 ทักษะการสื่อสาร

- พูด/สื่อสารเหตุการณ์ที่ตนเองดีใจและเสียใจในวันหยุดที่ผ่านมาได้

- พูดนำเสนอสิ่งที่ได้จากการดูคลิปและเรื่องที่อยากเรียนรู้ให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผล

ทักษะการจัดการข้อมูล

คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการดูคลิปเพื่อเขียนสรุปความเข้าใจได้

ทักษะการอยู่ร่วมกัน

สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้

ทักษะ ICT

สามารถสืบค้นหาข้อมูลที่ตนเองสนใจอยากเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ เช่นInternet ผู้รู้ ห้องสมุดได้

คุณลักษณะ 

- รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน

- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

- เส้นชนิดต่างๆในห้องเรียน

- คลิปรายการ อาหารจีนโอชารส #6

- คลิปวีดีโอ “ศึกแชมป์เปี้ยนอาหารเส้นนนน!!”

- บรรยากาศในชั้นเรียน
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา