กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

มาตรฐาน ว 8.2

- ใช้เหตุผลเชิงตรรกะการแก้ปัญหาการอธิบายการงานการคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย (ว 8.2 ป.5/1)

- ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล (ว 8.2 ป.5/3)

- รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน(ว 8.2 ป.5/4)

- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม (ว 8.2 ป.5/5)

 

สังคมศาสนาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน  ส 2.2

วิเคราะห์ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากสื่อและเทคโนโลยีในปัจจุบัน(ส 2.2 ป.5/3)  

มาตรฐาน  ส 5.2

อธิบายอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาค(ส 5.2 ป.5/2)  

- นำเสนอตัวอย่างหนังสั้นที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและการทำลายสภาพแวดล้อมและเสนอแนวคิดในการรักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค

(ส 5.2 ป.5/3)  

 

 

ประวัติศาสตร์

มาตรฐาน ส 4.1

- สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย(ส 4.1  ป.5/1)

- รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อตอบคำถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล(ส 4.1  ป.5/2)

- นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจเรื่องที่อยากเรียนรู้ (ส 4.1  ป.6/2)

มาตรฐาน ส5.1    

อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง(ส 5.1  ป.5/3)

 

หน้าที่พลเมือง

จุดเน้นที่ 1

- เข้าใจและแสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมกับกาลเทศะ

- เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำรงชีวิตในสังคมไทย

- รู้คุณค่าและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 จุดเน้นที่ 3

- มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียนปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่

- มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ

จุดเน้นที่ 4 

- ยอมรับความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในท้องถิ่น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน

- วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้ง ในภูมิภาคของตนเองและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี

จุดเน้นที่ 5

- ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง เข้าใจและแสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มาตรฐาน  พ2.1  

- อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ  และปฏิบัติตนได้เหมาะสม(พ 2.1 ป.5/1)

-  ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน(พ 2.1 ป.5/3)

มาตรฐาน  พ 3.1

-  แสดงทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา

(พ 3.1 ป.5/2)  

- ควบคุมการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใช้แรงและความสมดุล(พ 3.1 ป.5/3)  

- แสดงทักษะการเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อื่นในลักษณะ  แบบผลัดและแบบผสมผสานได้ตามลำดับทั้งแบบอยู่กับที่  เคลื่อนที่  และใช้อุปกรณ์ประกอบและการเคลื่อนไหวประกอบเพลง (พ 3.1 ป.6/1)  

มาตรฐาน พ4.1

- ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้สร้างเสริมสุขภาพ(พ 4.1 ป.5/2)  

- วิเคราะห์สื่อโฆษณาในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีเหตุผล(พ 4.1 ป.5/3)  

มาตรฐาน พ5.1

วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ (พ 5.1 ป.5/4)  

 

ศิลปะ

มาตรฐาน ศ1.1

- วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของแสงเงา น้ำหนัก และวรรณะสี (ศ 1.1 ป.5/3)

- สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการจัดวางตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ  ในภาพ  (ศ 1.1 ป.5/5)

มาตรฐาน ศ 1.2

 อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นภาพ  (ศ 1.2 ป.5/2)

มาตรฐาน 2.1

- ระบุองค์ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช้ในการสื่ออารมณ์ (ศ 2.1 ป.5/1)

- ใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ(ศ 2.1 ป.5/7)

มาตรฐาน ศ 3.1

- แสดงท่าทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตน (ศ 3.1 ป.5/2)

- บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการชมการแสดง   (ศ 3.1 ป.5/6)

 

สาระการเรียนรู้

- สร้างฉันทะ/สร้างแรงบันดาลใจ

- เรื่องที่อยากเรียนรู้

- ตั้งชื่อหน่วย

- สิ่งที่รู้แล้ว   สิ่งที่อยากเรียนรู้

- ปฏิทินการเรียนรู้

- Mind Mapping ก่อนเรียน

- วิวัฒนาการณ์

- ประวัติศาสตร์มนุษย์

- การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

จันทร์ 2 ชั่วโมง

 

ชง

-ครูเปิดตัวอย่างหนังสั้นให้นักเรียนดู/การใช้มุมกล้อง

-นักเรียร่วมกันวิเคราะห์บทละคร วิเคราห์ฉาก

การถ่ายทอดเรื่องราวที่หนังต้องการสื่อสาร ผ่านเครื่องมือคิดPlacemat


อังคาร 2 ชั่วโมง

 

ชง

ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด นักเรียนจะนำเสนอความความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสั้นในมุมที่น่าสนใจได้อย่างไรได้อย่างไร

เชื่อม

-นักเรียนร่วมกันศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนอหนังสั้น เพื่อทำความเข้าใจและนำไปสู่การสร้างหนังสั้น


พุธ 1 ชั่วโมง

 

ชง

-ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด นักเรียนจะสร้างหนังอย่างไรให้น่าสนใจและถ่ายทอดสู่ผู้ชมได้อย่างสมจริง นักเรียนมีกระบวนการสร้างหนังอย่างไรให้น่าสนใจ

-ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อทำการเตรียมการถ่ายทำและออกแบบการถ่ายทำร่วมกัน

ใช้

นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือวางแผนการทำหนังสั้น/วิเคราะห์storyboard

 


พฤหัสบดี 1 ชั่วโมง

 

ใช้

นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือถ่ายทำหนังสั้นตามที่ตนเองออกแบบร่วมกัน (แต่ละวันจะมีการ Reflection เพื่อติดตามความคืบหน้า และแลกเปลี่ยนความงอกงามแก้ไขปัญหาร่วมกัน)


ศุกร์ 3  ชั่วโมง

 

ชง

ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด

1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร

2. ความรู้ความเข้าใจใหม่ในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง

3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร

4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้

5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

เชื่อม

- ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

- นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปบทเรียนรายสัปดาห์

การวัดผลและประเมินผล

ความรู้
สามรถออกแบบนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดหรือสื่อสารเกีบ่ยวกับความเป็นมนุษย์ในมุมมองที่หลากผ่านนวัตกรรมที่สร้างสรรค์

 

ทักษะ 
ทักษะชีวิต

- เห็นความสำคัญและความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของเรื่องที่อยากเรียนรู้

- มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้

- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้

ทักษะการคิดสร้างสรรค์

- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้  รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้

- คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีขั้นตอน

- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้

ทักษะการสื่อสาร

อธิบายสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้

คุณลักษณะ

- รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นส่งงานตรงต่อเวลา

- มีความพยายาม และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ

- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น

 - เคารพสิทธิ์ผู้อื่น/ตนเอง ในการฟัง พูด และนำเสนอ

- มีความอดทน และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

-หนังสั้น

- ห้องสมุด

- อินเทอร์เน็ต

- บรรยากาศในห้องเรียน

- กระดาษ A4


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา