กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

มาตรฐาน ว 8.2

- ใช้เหตุผลเชิง ตรรกะการ แก้ปัญหา การอธิบาย การงาน การคาดการณ์ ผลลัพธ์จาก ปัญหาอย่างง่าย

 (ว 8.2 ป.5/1)

- ใช้อินเทอร์เน็ต ค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสาร และทำงาน ร่วมกัน ประเมินความ น่าเชื่อถือของ ข้อมูล (ว 8.2 ป.5/3)

- รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูล และสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือบริการบน อินเทอร์เน็ตที่ หลากหลาย เพื่อ แก้ปัญหาใน ชีวิตประจำวัน (ว 8.2 ป.5/4)

- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง ปลอดภัย มี มารยาท เข้าใจสิทธิและ หน้าที่ของตน เคารพในสิทธิ ของผู้อื่น แจ้ง ผู้เกี่ยวข้อง เมื่อ พบข้อมูลหรือ บุคคล ที่ไม่เหมาะสม (ว 8.2 ป.5/5)

 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน  ส 2.2

วิเคราะห์ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากสื่อและเทคโนโลยีในปัจจุบัน(ส 2.2 ป.5/3)  

มาตรฐาน  ส 5.2

อธิบายอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ก่อให้เกิดวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาค(ส 5.2 ป.5/2)  

- นำเสนอตัวอย่างหนังสั้นที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและการทำลายสภาพแวดล้อมและเสนอแนวคิดในการรักษาสภาพ แวดล้อมในภูมิภาค(ส 5.2 ป.5/3)  

 

ประวัติศาสตร์

มาตรฐาน ส 4.1

- สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย(ส 4.1  ป.5/1)

- รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อตอบคำถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล(ส 4.1  ป.5/2)

- นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจเรื่องที่อยากเรียนรู้ (ส 4.1  ป.6/2)

มาตรฐาน ส5.1    

อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง

(ส 5.1  ป.5/3)

 

หน้าที่พลเมือง

จุดเน้นที่ 1

- เข้าใจและแสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมกับกาลเทศะ - เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำรงชีวิตในสังคมไทย

- รู้คุณค่าและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 จุดเน้นที่ 3

- มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของโรงเรียน

ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่

- มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ

จุดเน้นที่ 4 

- ยอมรับความหลากหลายทางสังคม-วัฒนธรรมในท้องถิ่น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน

- วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้ง ในภูมิภาคของตนเอง และเสนอ แนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี

จุดเน้นที่ 5

- ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  เข้าใจและแสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มาตรฐาน ง 1.1

- อธิบายเหตุผลในการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน(ง 1.1 ป.5/1)  

-  ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์  (ง 1.1 ป.5/2)  

มาตรฐาน ง 2.1

- อธิบายความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี  (ง 2.1 ป.5/1)  

- นำความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้(ง 2.1 ป.5/3)  

- เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และมีการจัดการ สิ่งของเครื่องใช้ ด้วยการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่(ง 2.1 ป.5/5)  

มาตรฐาน ง 3.1

- ค้นหา  รวบรวมข้อมูลที่สนใจและ  เป็นประโยชน์ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์  (ง 3.1 ป.5/1)  

- สร้างงานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยความรับผิดชอบ(ง 3.1 ป.5/2)  

- ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึก  และความรับผิดชอบ (ง 3.1 ป.6/5)  

 

สุขศึกษาและพละศึกษา

มาตรฐาน  พ 2.1   

- อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ  และปฏิบัติตนได้เหมาะสม(พ 2.1 ป.5/1)

-  ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน(พ 2.1 ป.5/3)

มาตรฐาน  พ 3.1

-  แสดงทักษะกลไก ในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา(พ 3.1 ป.5/2)  

- แสดงทักษะการเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อื่นในลักษณะ  แบบผลัดและแบบผสมผสานได้ตามลำดับทั้งแบบอยู่กับที่  เคลื่อนที่  และใช้อุปกรณ์ประกอบ  และการเคลื่อนไหวประกอบเพลง (พ 3.1 ป.6/1)  

มาตรฐาน พ4.1

- ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้สร้างเสริมสุขภาพ

(พ 4.1 ป.5/2)  

- วิเคราะห์สื่อโฆษณาในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีเหตุผล

(พ 4.1 ป.5/3)  

มาตรฐาน พ5.1

วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ

 (พ 5.1 ป.5/4)  

มาตรฐาน  พ 3.1

-  แสดงทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา

(พ 3.1 ป.5/2)  

- แสดงทักษะการเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อื่นในลักษณะ  แบบผลัดและแบบผสมผสานได้ตามลำดับทั้งแบบอยู่กับที่  เคลื่อนที่  และใช้อุปกรณ์ประกอบ และการเคลื่อนไหวประกอบเพลง

(พ 3.1 ป.6/1)  

- ควบคุมการเคลื่อนไหว ในเรื่องการรับแรง การใช้แรงและความสมดุล

(พ 3.1 ป.5/3)  

 

ศิลปะ

มาตรฐาน ศ1.1

- วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของแสงเงา น้ำหนัก และวรรณะสี (ศ 1.1 ป.5/3)

- สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการจัดวางตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ  ในภาพ  (ศ 1.1 ป.5/5)

มาตรฐาน ศ 1.2

 อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นภาพ  (ศ 1.2 ป.5/2)

มาตรฐาน 2.1

- ระบุองค์ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช้ในการสื่ออารมณ์ (ศ 2.1 ป.5/1)

- ใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ(ศ 2.1 ป.5/7)

มาตรฐาน ศ 3.1

- แสดงท่าทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตน(ศ 3.1 ป.5/2)

- บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการชมการแสดง  (ศ 3.1 ป.5/6)


สาระการเรียนรู้

- สร้างฉันทะ/สร้างแรงบันดาลใจ

- เรื่องที่อยากเรียนรู้

- ตั้งชื่อหน่วย

- สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้

- ปฏิทินการเรียนรู้

- Mind Mapping

ก่อนเรียน

วิวัฒนาการณ์ ประวัติศาสตร์มนุษย์

การถ่ายทอดทางพันธุกรรม


 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

จันทร์ 2 ชั่วโมง

ชง

-นักเรียนดูหนัง “แชปปี่ จักรกลเปลี่ยนโลก”


-นักเรียนร่วมกันวิเคราห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากหนังผ่านคำถามกระตุ้นคิด “รู้สึกอย่างไร หนังเรื่องนี้ต้องการสื่อสารเรื่องอะไร นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไร”

เชื่อม

-นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 3-4 คนเพื่อวิเคราะห์หนังเรื่อง“แชปปี่ จักรกลเปลี่ยนโลก” ผ่านเรื่องมือคิด place mats

-นักเรียนร่วมกันนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน


อังคาร 2 ชั่วโมง

 

ชง

-ครูเปิดภาพรูปร่างของมนุษย์ที่แตกต่างกันให้นักเรียนดู

-ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ทำไมมนุษย์ถึงรูปร่างที่ต่างกัน ความแตกต่างที่เกิดขึ้นมีต้นกำเนิดมาจากอะไร”

เชื่อม

-แบ่งกลุ่มศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ (วิธีชีวิต ควาเชื่อ การดำรงชีวิตของแต่ละยุค หลักฐานทางประวัติศาสตร์ การถ่ายทอดลักษณะทางพัธุกรรม)

ใช้

-นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบ time line วิวัฒนาการณ์ ประวัติศาสตร์มนุษย์ / การถ่ายทอดลักษณะทางพัธุกรรม


พุธ 1 ชั่วโมง

 

เชื่อม

-แบ่งกลุ่มศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ (วิธีชีวิต ควาเชื่อ การดำรงชีวิตของแต่ละยุค หลักฐานทางประวัติศาสตร์ การถ่ายทอดลักษณะทางพัธุกรรม)

ใช้

-นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบ time line วิวัฒนาการณ์ ประวัติศาสตร์มนุษย์ / การถ่ายทอดลักษณะทางพัธุกรรม


พฤหัสบดี 1 ชั่วโมง

 

เชื่อม

-ครูและนักเรียนร่วมกันนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชิ้นงาน


ศุกร์ 3  ชั่วโมง

 

ชง

ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด

1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร

2. ความรู้ความเข้าใจใหม่ในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง

3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร

4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้

5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

เชื่อม

- ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

- นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปบทเรียนรายสัปดาห์

การวัดผลและประเมินผล

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายวิวัฒนาการการของมนุษย์ รวมถึงการดำรงชีวิต วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของมนุษย์แต่ละยุคสมัย ตลอดจนสามารถอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ อธิบายความแตกต่างทางสรีระร่างกายของมุษย์ไดและสามารถถ่ายทอดความรู้สู้ผู้อื่นได้

ทักษะ 
ทักษะชีวิต

- เห็นความสำคัญและความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของเรื่องที่อยากเรียนรู้

- มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้

- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้

ทักษะการคิดสร้างสรรค์

- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้  รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้

- คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีขั้นตอน

- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้

ทักษะการสื่อสาร

อธิบายสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้

คุณลักษณะ

- รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นส่งงานตรงต่อเวลา

- มีความพยายามอดทน และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ

- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น

 - เคารพสิทธิ์ผู้อื่น/ตนเอง ในการฟัง พูด และนำเสนอ

- มีความอดทน และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

-  ห้องสมุด

-  อินเทอร์เน็ต

-  บรรยากาศในห้องเรียน

-  กระดาษ บรู๊ฟ

-  กระดาษ A4

-หนังเรื่อง“แชปปี่ จักรกลเปลี่ยนโลก”
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา