กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

มาตรฐาน ว 8.1

- ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องหรือสถานการณ์ที่จะศึกษารวมทั้งปัญหาที่อยากแก้ไขตามความสนใจ(ว 8.1  ป5/1)

- วางแผนการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้า  เสนอวิธีสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการศึกษาค้นคว้า(ว 8.1 ป5/2)

- บันทึกข้อมูลในเชิงคุณภาพและตรวจสอบผลกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้นำเสนอข้อสรุป( ว 8.1 ป5/4)

- สร้างคำถามใหม่จากสิ่งที่อยากเรียนรู้ และประเด็นปัญหาที่อยากแก้ไข (ว 8.1ป5/5)

- เข้าใจและสามารถอธิบายแสดงความคิดเห็นนำเสนอและให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องหรือหัวข้อที่ตนเองสนใจได้ (ว 8.1 ป5/6)

- นำเสนอผลงานการเขียนสรุปปัญหา สิ่งที่อยากเรียนรู้ปฏิทินให้ผู้อื่นเข้าใจได้(ว 8.1ป5/8)

- ตั้งคำถามถามเกี่ยวกับประเด็นที่จะศึกษาและวางแผนสังเกต เสนอการสำรวจหรือคาดการจากสิ่งที่พบจากการสำรวจ( ว 8.1 ป5/1/2)

- สร้างสมมุติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการสำรวจตรวจสอบได้หลายวิธี(ว 8.1ม1/1)

- วิเคราะห์และประเมินสอดคล้องข้อสนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมุติฐาน(ว 8.1 ม1/5)

มาตรฐาน ว 3.1

สืบค้นข้อมูลและอภิปรายการนำวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน(ว 3.1 ป5/2)

มาตรฐาน ว 4.1

- ทดลองการหาแรงที่กระทำต่อวัตถุซึ่งอยู่ในแนวเดียวกัน( ว 4.1 ป5/1)

- ทดลองและอธิบายแรง ความดันต่างๆ( ว 4.1ป5/3)

- ทดลองและอธิบายระยะทาง และความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ( ว4.1 ม1/2)

มาตรฐาน ว 4.2

ทดลองและอธิบายแรงและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์( ว4.2ป5/1)

มาตรฐาน ว 2.1

สืบค้นข้อมูลและอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีวิตของสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น(ว 2.1 ป6/3)

มาตรฐาน ว 2.2

อภิปรายผลต่อสิ่งมีชีวิตจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทั้งโดยธรรมชาติและโดยมนุษย์(ว 2.2ป6/3)

มาตรฐาน ว 6.1

ทดลองและอธิบายการเกิดลมและนำความเข้าใจไปปรับใช้( ว6.1 ป5/4)

มาตรฐาน ว 8.1

- สร้างสมมุติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการสำรวจตรวจสอบได้หลายวิธี(ว 8.1ม1/1)

- วิเคราะห์และประเมินสอดคล้องข้อสนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมุติฐาน(ว 8.1 ม1/5)

 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ส 1.1

- เห็นคูณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างดำเนินชีวิตและข้อคิดจากบุคคลสำคัญ ( ส 1.1ป5/3)

- ปฏิบัติตนตามศาสนาที่นับถือเพื่อพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม( ส1.1 ป5/7)

- วิเคราะห์การกระทำของบุคคลที่เป็นแบบอย่างและนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเอง( ส1.1ม1/11)

มาตรฐาน ส 1.2

- ปฎิบัติตนในศาสนาพิธี พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนาที่กำหนดเห็นคุณประโยชน์ที่ได้รับ ( ส 1.2 ป5/3

มาตรฐาน ส 3.1

- ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน (ส 3.1 ป5/2 )

- บอกวิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน(ส 3.1 ป.6/3)

มาตรฐาน ส 5.2

- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาค(ส 5.2 ป5/1)

- นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและการทำลายสภาพแวดล้อมเพื่อใช้ในการเกษตรและเสนอแนวคิดในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ตนอาศัยอยู่ ( 5.2 ป5/3)

 

ประวัติศาสตร์

มาตรฐาน ส 4.2

อธิบายอิทธิพลของต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน

(ส4.2 ป5/2)

มาตรฐาน ส 4.1

อธิบายเกี่ยวกับความจริงและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น( ส4.1ป5/3)

นำเสนอหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจเรื่องราว

( ส4.1 ป6/2

- เข้าใจและสามารถสืบค้นข้อมูลโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย

 (ส 4.1 ป5/1)

- รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับเครื่องร่อน เครื่องบินอย่างมีเหตุผล  (ส4.1 ป.5/2

- เข้าใจเรื่องราวความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีผลจากอดีตถึงปัจจุบัน(ส 4.1 ป6/1)

มาตรฐาน ง 1.1

- มีจิตสำนึกในการใช้อุปกรณ์อย่างประหยัดและคุ้มค่า(ง 1.1 ป.5 /4 )

- อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานในแต่ละขั้นตอน (ง1.1 ป.6 /1 )

- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่น(ง1.1 ป6 /3 )

- ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ(ง 1.1 ม.1 /2 )

- ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล(ง 1.1 ม.1 /3 )

- มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน  (ง 1.1 ม.4 /4 )

- มีจิตสำนึกในการใช้อุปกรณ์อย่างประหยัดและคุ้มค่า(ง 1.1 ป.5 /4 )

- อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานในแต่ละขั้นตอน (ง1.1 ป.6 /1 )

มาตรฐาน ง 2.1

- สามารถสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจได้อย่างปลอดภัย และสามารถสรุปเป็นแผนภาพความคิดได้(ง 2.1 ป.5 /2)

- นำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการสร้างชิ้นงาน และถ่ายทอดความคิด  รายงานผลเพื่อนำเสนอวิธีการ (ง2.1 ป.5 /3)

- มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของตนเอง(ง 2.1 ป.5 /4)

มาตรฐาน ง 3.1

- ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจและเป็นประโยชน์จากแหล่งต่างๆที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์(ง 3.1 ป.5 /1 )

มาตรฐาน ส 4.1

- เข้าใจและสามารถสืบค้นประวัติความเป็นมาโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย(ส 4.1 ป5/1)

- เข้าใจและสามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อตอบคำถามอย่างมีเหตุผล(ส 4.1 ป5/2)

- เข้าใจและสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น(ส 4.1 ป5/3)

 

หน้าที่พลเมือง

จุดเน้นที่ 3

- มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน

(3.1/ป.5/6)

- ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน(3.2/ป.5/7)

จุดเน้นที่ 4

ยอมรับและอยู่ร่วมกับกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน (4.1/ป.5/8)

จุดเน้นที่ 5

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตัวเอง(5/ป.5/10)

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มาตรฐาน ง1.1

- มีทักษะในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอนและอธิบายเหตุผลในการทำงานได้ (ง 1.1 ป5/1-2)

- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่น(ง 1.1 ป5/3)

- อธิบายการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการ( ง1.1 ป5/1)

- ใช้ทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์( ง1.1 ป5/2)

- เข้าใจและสามารถอภิปรายเกี่ยวกับแรงแต่ละชนิดได้(ง 1.1 ป6/1)

- ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ(ง 1.1 ม1/3)

- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่น(ง 1.1 ป6/3)

- อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานในแต่ละขั้นตอน (ง1.1 ป6 /1 )

- ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล (ง 1.1  ม1 /3 )

- มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน  (ง 1.1 ม4 /4 )

- มีทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ (ง 1.1 ม4 /5 )

- มีจิตสำนึกในการใช้อุปกรณ์อย่างประหยัดและคุ้มค่า(ง 1.1 ป.5 /4 )

- อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานในแต่ละขั้นตอน (ง1.1 ป.6 /1 )

- มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า(ง 1.1 ป5/4)

 

มาตรฐาน ง 2.1

- สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสรรค์และไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม (ง 2.1ม2/4)

เข้าใจและสามารถอธิบายการประดิษฐ์รถ,เรือของเล่นได้(ง 2.1 ป6/1)

- เข้าใจและสามารถนำความรู้และทักษะการประดิษฐ์ของเล่นประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์(ง 2.1 ป6/3)

- มีความคิดสร้างสรรค์ออกแบบประดิษฐ์ของเล่น(ง2.1 ม2/3)

- สามารถสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจได้อย่างปลอดภัย และสามารถสรุปเป็นแผนภาพความคิดได้(ง 2.1 ป.5 /2)

- นำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการสร้างชิ้นงาน และถ่ายทอดความคิด รายงานผลเพื่อนำเสนอวิธีการ (ง2.1 ป.5 /3)

- มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของตนเอง(ง 2.1 ป.5 /4)

- สามารถอธิบายความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี (ง 2.1 ป5/1)

- นำความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปใช้ประยุกต์สร้างสิ่งของเครื่องใช้ทางการเกษตร (ง 2.1 ป5/3)

- เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ ต่อชีวิต สังคม และมีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ (ง 2.1 ป5/5)

มาตรฐาน ง 3.1

- ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจและเป็นประโยชน์จากแหล่งต่างๆที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์(ง 3.1 ป.5 /1 )

- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบต่างๆได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะงาน(ง 3.1 ม3 /3)

- ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากความเข้าใจตามจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบได้(ง 3.1 ป6 /5 )

 

สุขศึกษาและพละศึกษา

มาตรฐาน พ 2.1

เข้าใจและสามารถอธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้( พ 2.1 ป6/1 )

อธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพร่วมกับผู้อื่น(พ 2.1 ป6/1 )

สร้างสัมพันธภาพต่อตนเองและต่อสมาชิกในกลุ่มเพื่อนร่วมชั้นในการเลือกหัวข้อและวางแผนการเรียนรู้ได้  (พ 2.1 ป 6/1)

เห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีน้ำใจ และรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่นได้  (พ 2.1ป6 /1)

- เข้าใจและสามารถระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งระหว่างการทำงานร่วมกันได้อย่างมีเหตุมีผล (พ 2.1ป5/3)

มาตรฐาน  พ 3.1

ใช้ความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและชุมชน  ( พ 3.1 ม4/2 )

-  ควบคุมการเคลื่อนไหวในเรื่องการับแรง  การใช้แรงและความสมดุลในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันและการเล่นกีฬา(พ 3.1 ป.5/1,3,5)

- สามารถใช้ทักษะการเคลื่อนไหว แสดงท่าทางบทบาทสมมุติเพื่อสื่อสาร หรือถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (พ3.1ป5/1)

มาตรฐาน พ 4.1

- ทดสอบและปรับปรุงร่างกายตามสมรรถภาพการทดสอบ( พ 4.1 ป5/5)

- แสดงพฤติกรรมที่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติ (พ 4.1 ป.5/1)

- ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ(พ 4.1 ป.5/2)

มาตรฐาน พ 1.1

- วางแผนและดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง(พ 1.1 ม1/3)

- แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย  (พ 1.1 ม1 /4)

 

ศิลปะ

มาตรฐาน ศ1.1

- สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพแผนผังและภาพประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้และสนใจเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ(ศ 1.1 ป6/7)

-สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้หลักงานของรูปและพื้นที่ว่าง( ศ 1.1ป6/5)

- ออกแบบสัญลักษณ์หรือกราฟฟิกส์ต่างๆในการนำเสนอข้อมูล( ศ 1.1ม1/5)

- เข้าใจและสามารถสร้างงานทัศนศิลป์จากรูปแบบสองมิติเป็นสามมิติได้โดยใช้หลักแสงเงาผ่านงานได้ (ศ 1.1 ป6/3)

- เข้าใจและสามารใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น ยางมะตูม ข้าวเหนียว แทนกาวสังเคราะห์เพื่อใช้ในการทำว่าวได้ (ศ 1.1 ป6/4)

- เข้าใจและสามารถสร้างชิ้นงานผ่านการวาดภาพตกแต่งผลงานเพื่อสร้างผลงานแบบต่างๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจได้(ศ 1.1 ป6/7)

- เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่แตกต่างกัน(ศ 1.1 ป.5/2)

- วาดภาพสิ่งที่เห็น และการตกแต่งผลงานโดยใช้เทคนิคของแสง เงา  น้ำหนัก และวรรณะสี(ศ 1.1 ป.5/3)

- สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนผัง และภาพประกอบเพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราวต่างเกี่ยวกับเครื่องทุ่นแรงได้ (ศ 1.1 ป.6/7)

- สร้างงานทัศนศิลป์เป็นภาพประกอบเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ทางกายภาพของทวีปต่างๆ ของโลกหรือสิ่งประดิษฐ์ในอนาคต(ศ 1.1  ป6/7)

- เข้าใจและสามารถออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟิกในการนำเสนอความคิดและข้อมูลเกี่ยวชิ้นงานที่หลากหลายได้(ศ1.1 ม1/5)

 

สาระการเรียนรู้

สร้างฉันทะ/สร้างแรงบันดาลใจ

- เรื่องที่อยากเรียนรู้

- เลือกหัวข้อโครงงาน

- สิ่งที่รู้แล้วสิ่งที่อยากเรียนรู้

- ปฏิทินการเรียนรู้

- Mind Mapping

ก่อนเรียน

ออแบบ/วางแผนการเรียนรู้

- สิ่งที่อยากเรียนรู้/ ชื่อหน่วย

 

- สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้

มนุษย์อยากบินได้

- timeline วิวัฒนาการ การบินของมนุษย์

 

- การบินของโลกสู่ประเทศไทย

กลไกการทำงานของเครื่องร่อนและเครื่องบิน

วัตถุลอยได้

อาการเจ็ทแล็ก

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

จันทร์ 2 ชั่วโมง

ชง

- ครูเชิญวิทยาการมาสาธิตการทำเครื่องร่อนที่บินได้

เชื่อม

-นักเรียนร่วมเรียนรู้กับวิทยากรผ่านการสังเกต การตั้งคำถาม การลงมือปฎิบัติตาม

ใช้

- นักเรียนร่วมกันทำเครื่องร่อนที่บินได้

- นักเรียนทดลองใช้เครื่องร่อนของตนเอง พร้อมกับสังเกตและบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้

เชื่อม

- ครูและนักเรียน Refection สิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านคำถามกระตุ้นคิด

- นักเรียนได้เรียนรู้อะไร

- รู้สึกอย่างไร

- อะไรคือความรู้ใหม่

- แรงบันดาลใจที่ได้

- สิ่งที่จะสามารถนำไปปรับใช้ได้


อังคาร 2 ชั่วโมง

 

ชง

- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากวิทยากรมาประยุกต์ใช้กับเครื่องร่อนของเราได้อย่างไรบ้าง”

ใช้

- นักเรียนร่วมกันออกแบบและตกแต่ง ต่อยอดเครื่องร่อนให้สมบูรณ์มากขึ้นประดิษฐ์เครื่องร่อนชนิดใหม่


พุธ 1 ชั่วโมง

 

ใช้

- นักเรียนลงมือพัฒนาเครื่องร่อนของกลุ่มตนเอง

- นักเรียนทำการทดลองเครื่องร่อนหลังจากปรับปรุงแก้ไข

เชื่อม

- นักเรียนร่วมกัน  Reflection เกี่ยวกับการทำเครื่องร่อน

  ได้เรียนรู้อะไร อะไรคือปัญหาและแก้ไขอย่างไร เครื่องร่อนที่ทำตอบโจทย์ที่ได้หรือไม่อย่างไร และวางแผนจะทำอย่างไรต่อไป


พฤหัสบดี 1 ชั่วโมง

 

ใช้

นักเรียนแต่ละกลุ่มปรับปรุงเครื่องร่อนของตนเองและทดสอบการบิน

เชื่อม

นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสร้างเครื่องร่อนในรูปแบบ Round Robin  


ศุกร์ 3  ชั่วโมง

 

ชง

ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด

1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร

2. ความรู้ความเข้าใจใหม่ในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง

3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร

4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้

5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

เชื่อม

- ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

- นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปบทเรียนรายสัปดาห์

การวัดผลและประเมินผล

ความรู้
เข้าใจการเรียนรู้ สังเกต ออกแบบและลงมือประดิษฐ์เครื่องร่อนด้วยตนเองได้

ทักษะ 
ทักษะชีวิต

- เห็นความสำคัญและความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของเรื่องที่อยากเรียนรู้

- มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้

- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้

ทักษะการคิดสร้างสรรค์

- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้  รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้

- คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีขั้นตอน

- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้

ทักษะการสื่อสาร

อธิบายสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้

ทักษะ ICT

- สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆในระบบออนไลน์ได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพเพื่อนำมาประกอบการจัดการเรียนรู้

- วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ได้อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน

คุณลักษณะ

- รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นส่งงานตรงต่อเวลา

- มีความพยายาม และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ

- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น

- เคารพสิทธิ์ผู้อื่น/ตนเอง ในการฟัง พูด และนำเสนอ

- มีความอดทน และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

- ห้องสมุด

- อินเทอร์เน็ต

- บรรยากาศในห้องเรียน

- กระดาษ A3,A4

- วิทยากร

- วัสดุการทำเครื่องร่อน
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา