กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

พีระมิดเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมใด ๆ มียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐาน และหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลม ปริมาตรของพีระมิดเท่ากับหนึ่งในสามของผลคูณระหว่างพื้นที่ฐานกับความสูง

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ : มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด

ตัวชี้วัด : ค 2.1 ม.3/2 หาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ (K)

1. อธิบายสิ่งที่เท่ากันของปริซึมกับพีระมิด

ทักษะกระบวนการ (P)

1. หาความสัมพันธ์ของปริมาตรของปริซึมกับปริมาตรของพีระมิดได้

2. เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการหาปริมาตรของพีระมิดได้

สาระการเรียนรู้

- ปริมาตรของปริซึม= พื้นที่ฐาน x สูง

- ปริมาตรของพีระมิด= 1/3 x พื้นที่ฐาน x สูง

- ความสัมพันธ์ของปริมาตรปริซึมกับปริมาตรของพีระมิด

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. สร้างเหตุผลเพื่อสนับสนุนแนวคิดของตนเองหรือโต้แย้งแนวคิดของผู้อื่นอย่างสมเหตุสมผล

2. รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำสู่กระบวนการเรียนรู้

- ครูนำเข้าสู่ชั้นเรียนด้วยการทบทวนความรู้เดิมเรื่องการหาปริมาตรของปริซึม เพื่อเตรียมนำเสนอสถานการณ์ปัญหา
 
ขั้นจัดกระบวนการเรียนรู้
ช่วงที่ 1
ครูนำเสนอปัญหาที่ 1
   รูปทรงทั้งสองมีสิ่งใดที่เท่ากัน
การนำเสนอสถานการณ์ปัญหา
ครูถามนักเรียนว่า สำหรับสถานการณ์ปัญหานี้ รูปทรงทั้งสองมีสิ่งใดที่เท่ากัน
   รูปทรงทั้งสองมีสิ่งใดที่เท่ากัน
ผู้เรียน เรียนด้วยตนเอง
นักเรียนทำการหาสิ่งที่เท่ากันของรูปทรงทั้งสองและแลกเปลี่ยนแนวคิดกับเพื่อนในชั้นเรียน
การอภิปรายในชั้นเรียน
นักเรียนแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันทั้งชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นแนวคิดของตนและทำการอภิปรายในชั้นเรียน
 
ช่วงที่ 2
ครูนำเสนอสถานการณ์ที่ 2
   ปริมาตรเท่ากันไหม
นำเสนอสถานการณ์ปัญหา
ครูนำเสนอสถานการณ์ปัญหาที่ 2 และให้นักเรียนหาปริมาตรรูปทรงทั้งสองเท่ากันไหม
ผู้เรียน เรียนด้วยตนเอง
นักเรียนทำการเปรียบเทียบปริมาตรของรูปทรงทั้งสองและแลกเปลี่ยนแนวคิดกับเพื่อนในชั้นเรียน
การอภิปรายในชั้นเรียน
นักเรียนแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันทั้งชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นแนวคิดของตนและทำการอภิปรายในชั้นเรียน
 
ช่วงที่ 3
ครูนำเสนอสถานการณที่ 3
   ปริมาตรของรูปทรงทั้งสองมีความสัมพันธ์อย่างไร
นำเสนอสถานการณ์ปัญหา
ครูนำเสนอสถานการณ์ปัญหาที่ 3 และให้นักเรียนหาความสัมพันธ์ของปริมาตรรูปทรงทั้งสอง
ผู้เรียน เรียนด้วยตนเอง
นักเรียนทำการหาความสัมพันธ์ของปริมาตรรูปทรงทั้งสองและแลกเปลี่ยนแนวคิดกับเพื่อนในชั้นเรียน
การอภิปรายในชั้นเรียน
นักเรียนแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันทั้งชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นแนวคิดของตนและทำการอภิปรายในชั้นเรียน
 
ขั้นสรุป
การสรุปเพื่อเชื่อมโยงแนวคิด
ครูทำการเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนเพื่อสรุปเป็นแนวคิดในชั้นเรียน
ตรวจสอบเครื่องมือของนักเรียน
ครูนำเสนอโจทย์ปัญหา และให้นักเรียนทำการหาปริมาตรของพีระมิด เพื่อวัดผลและประเมินผล
 
ขั้นประยุกต์ใช้องค์ความรู้
- ครูนำเสนอสถานการณ์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการเรียนรู้สู่การแก้โจทย์
- นักเรียนทำแบบทดสอบหลังการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
 
 
กระบวนการสนับสนุนและกระตุ้นการเรียนรู้/การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
- ครูทบทวนความรู้เรื่องการหาปริมาตรของปริซึม
 
ช่วงที่ 1
การนำเสนอสถานการณ์ปัญหา
- ครูแนะนำอุปกรณ์ (ปริซึม,พีระมิด)
- ครูติดสถานการณ์ปัญหาที่ 1 รูปทรงทั้งสองมีสิ่งใดที่เท่ากันนะ
ผู้เรียน เรียนด้วยตนเอง
- นักเริ่มทำการหาสิ่งที่เท่ากันของรูปทรงทั้งสองจากอุปกรณ์ที่ครูให้
- ครูคอยกระตุ้นด้วยการคอยทบทวนเรื่องที่นักเรียนเคยเรียนมาเพื่อชักนำให้นักเรียนนำความรู้เดิมมาใช้ในการหาสิ่งที่เท่ากันของรูปทรงทั้งสอง
- ครูนำเสนอแนวคิดของนักเรียน
การอภิปรายในชั้นเรียน
- เมื่อนักเรียนทำการแลกเปลี่ยนในชั้นเรียนแล้ว ครูเริ่มทำการให้นักเรียนอภิปรายเป็นกลุ่มใหญ่ เพื่อลดขอบเขตของปัญหาที่นักเรียนเจอ
- ครูชักนำนักเรียนให้เห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาเพื่อหาสิ่งที่เท่ากันของรูปทรงทั้งสอง จากแนวคิดของนักเรียน
- ครูและนักเรียนร่วมสรุปสิ่งที่เท่ากันของรูปทรงทั้งสองที่ครูให้
 
ช่วงที่ 2
 
   ปริมาตรเท่ากันไหม
 
นำเสนอสถานการณ์ปัญหา
ครูนำเสนอสถานการณ์ปัญหาที่ 2 ครูถามนักเรียนว่าปริมาตรรูปทรงทั้งสองเท่ากันไหมนะ?
ผู้เรียน เรียนด้วยตนเอง
- นักเรียนเริ่มทำการเปรียบเทียบปริมาตรของรูปทรงทั้งสองจากอุปกรณ์ที่ครูให้
 ครูคอยกระตุ้นด้วยการคอยทบทวนเรื่องที่นักเรียนเคยเรียนมาเพื่อชักนำให้นักเรียนนำความรู้เดิมมาใช้ในการเปรียบเทียบปริมาตรของรูปทรงทั้งสอง
- ครูนำเสนอแนวคิดของนักเรียน
การอภิปรายในชั้นเรียน
- เมื่อนักเรียนทำการแลกเปลี่ยนในชั้นเรียนแล้ว ครูเริ่มทำการให้นักเรียนอภิปรายเป็นกลุ่มใหญ่ เพื่อลดขอบเขตของปัญหาที่นักเรียนเจอ
- ครูชักนำนักเรียนให้เห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาเพื่อเปรียบเทียบปริมาตรของรูปทรงทั้งสอง จากแนวคิดของนักเรียน
- ครูและนักเรียนร่วมสรุปผลที่ได้จากการเปรียบเทียบปริมาตรของรูปทรงทั้งสอง
 
 
ช่วงที่ 3
 
   ปริมาตรของรูปทรงทั้งสองมีความสัมพันธ์อย่างไร
 
นำเสนอสถานการณ์ปัญหา
ครูนำเสนอสถานการณ์ปัญหาที่ 3 ครูถามนักเรียนว่า ปริมาตรของรูปทรงทังสองมีความสัมพันธ์อย่างไร
ครูคอยกระตุ้นด้วยการคอยทบทวนเรื่องที่นักเรียนเคยเรียนมาเพื่อชักนำให้นักเรียนนำความรู้เดิมมาใช้ในการ
ผู้เรียน เรียนด้วยตนเอง
- นักเรียนเริ่มหาความสัมพันธ์ของปริมาตรรูปทรงทั้งสองจากอุปกรณ์ที่ครูให้
ครูคอยกระตุ้นด้วยการคอยทบทวนเรื่องที่นักเรียนเคยเรียนมาเพื่อชักนำให้นักเรียนนำความรู้เดิมมาใช้ในการหาความสัมพันธ์ปริมาตรของรูปทรงทั้งสอง
- ครูนำเสนอแนวคิดของนักเรียน
การอภิปรายในชั้นเรียน
- เมื่อนักเรียนทำการแลกเปลี่ยนในชั้นเรียนแล้ว ครูเริ่มทำการให้นักเรียนอภิปรายเป็นกลุ่มใหญ่ เพื่อลดขอบเขตของปัญหาที่นักเรียนเจอ
- ครูชักนำนักเรียนให้เห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาเพื่อหาความสัมพันธ์ปริมาตรของรูปทรงทั้งสอง จากแนวคิดของนักเรียน
- ครูและนักเรียนร่วมสรุปผลที่ได้จากการหาความสัมพันธ์ปริมาตรของรูปทรงทั้งสอง
การสรุปเพื่อเชื่อมโยงแนวคิด
- ครูให้นักเรียนช่วยกันทบทวนแล้วสรุปความรู้ออกเป็นข้อ ๆ
- ครูเน้นความสำคัญของ
 
ตรวจสอบเครื่องมือของนักเรียน
Find the wolume of the pyramid
ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายสถานการณ์จากคลังข้อสอบ ทรูปลูกปัญญา เพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหาให้กับนักเรียน
 
 
 

การวัดผลและประเมินผล

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการวัด

เครื่องมือวัด

เกณฑ์การประเมิน

ความรู้ (K)

1. อธิบายสิ่งที่เท่ากันของปริซึมกับพีระมิดได้

- ตรวจใบงาน

- ทดสอบ

- ใบงาน

- แบบทดสอบ

ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม

ทักษะกระบวนการ (P)

1. หาความสัมพันธ์ของปริมาตรของปริซึมกับปริมาตรของพีระมิคได้

2. เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการหาปริมาตรของพีระมิดได้

- ตรวจใบงาน

- ทดสอบ

- ใบงาน

- แบบทดสอบ

ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

1. สร้างเหตุผลเพื่อสนับสนุนแนวคิดของตนเองหรือโต้แย้งแนวคิดของผู้อื่นอย่างสมเหตุสมผล

2. รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล

- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับดีขึ้นไป

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

- สื่อติดกระดาน

- สื่อ ทรูปลูกปัญญา เรื่อง การหาปริมาตรของปริซึม โดยครูเปิดผ่านจอ TV
- บัตรสถานการณ์
- บัตรภาพ
- ปริซึม
- พีระมิด
- ทราย
- สถานการณ์ปัญหา จากสื่อ ทรูปลูกปัญญา โดยครูเปิดผ่านจอ TV
- โจทย์ปัญหา จากสื่อ ทรูปลูกปัญญา เรื่อง เราสามารถหาปริมาตรของพีระมิดได้ด้วยสูตรไหนคะ : อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา โดยครูเปิดผ่านจอ TV
- ข้อสอบ O-Net จากสื่อ ทรูปลูกปัญญา 
- สถานการณ์ข้อสอบ O-Net จากสื่อ ทรูปลูกปัญญา 

ขอขอบคุณเนื้อหาจาก trueplookpanya.com