กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

มาตรฐาน ว 1.3

เปรียบเทียบ ลักษณะของสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต จากข้อมูลที่รวบรวมได้ (ว 1.3 ป.2/1)

มาตรฐาน ว 2.1

เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ ไปประยุกต์ใช้ในในชีวิตประจาวัน (ว 2.1 ป.2/1)

อธิบายการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.1 ป 2/2)

ตระหนักถึงประโยชน์ของการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่(ว 2.1 ป 2/3)

มาตรฐาน ว 2.3

ตระหนักในคุณค่าของความรู้ของการมองเห็นโดยเสนอแนะแนวทางการป้องกันอันตรายจากการมองวัตถุที่อยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม(ว 2.3 ป.2/1)

มาตรฐาน ว 3.2

ระบุส่วนประกอบของดิน และจำแนกชนิดของดินโดยใช้ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวเป็นเกณฑ์ (ว 3.2 ป.2/1)

อธิบายการใช้ประโยชน์จากดิน จากข้อมูลที่รวบรวมได้(ว 3.2 ป.2/2)

มาตรฐาน ว 8.2

แสดงลำดับขั้นตอนการทางานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ(ว 8.2 ป.2/1)

ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ (ว 8.2 ป.2/3)

ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศอย่าง ปลอดภัย ปฏิบัติ ตามข้อตกลงใน การใช้คอมพิวเตอร์ ร่วมกัน ดูแลรักษา อุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่าง เหมาะ(ว 8.2 ป.2/4)

 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ส 5.1

ระบุสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่างโรงเรียนกับบ้าน (ส 5.1 ป.2/1)

มาตรฐาน ส 5.2

อธิบายความ สำคัญของสิ่ง แวดล้อม ทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น(ส 5.2 ป.2/1)

 จำแนกและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไปและที่ใช้แล้วหมดไปได้อย่างคุ้มค่า (ส 5.2 ป.2/2)

อธิบายความ สัมพันธ์ของฤดูกาลกับการดาเนินชีวิตของมนุษย์(ส 5.2 ป.2/3)

มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียน(ส 5.2 ป.2/4)

 

สุขศึกษาและพลานามัย

มาตรฐาน พ 1.1  

อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน (พ 1.1 ป.2/1)

อธิบายธรรมชาติของชีวิตมนุษย์

มาตรฐาน  พ 2.1  

ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัว

บอกความสำคัญของเพื่อน (พ 2.1 ป.2/2)  

มาตรฐาน  พ 3.1

ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ (พ 3.1 ป.2/1)

มาตรฐาน พ 4.1 

บอกลักษณะของการมีสุขภาพดี (พ 4.1 ป.2/1) 

เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์(พ 4.1 ป.2/2) 

ระบุของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ(พ 4.1 ป.2/3) 

อธิบายอาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย การบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น(พ 4.1 ป.2/4) 

ปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อมีอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ(พ 4.1 ป.2/5) 

มาตรฐาน พ 5.1 

ปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ประกอบอาหาร (พ 5.1 ป.2/1)

บอกชื่อยาสามัญประจำบ้าน  และใช้ยาตามคำแนะนำ(พ 5.1 ป.2/2)

 

ศิลปศึกษา

มาตรฐาน ศ 1.1

บรรยายรูปร่าง รูปทรงที่พบใน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศ 1.1 ป.2/1)

ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง(ศ 1.1 ป.2/2)

สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง(ศ 1.1 ป.2/3)

มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์  สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ(ศ 1.1 ป.2/4)

สร้างภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ(ศ 1.1 ป.2/5)

วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง  (ศ 1.1 ป.2/6)

เลือกงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงสิ่งที่มองเห็นรวมถึงเนื้อหาเรื่องราว(ศ 1.1 ป.2/7)

มาตรฐาน ศ 1.2

บอกความสำคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน (ศ 1.2 ป.2/1)

อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่นโดยเน้นถึงวิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้(ศ 1.2 ป.2/2)

มาตรฐาน ศ 3.1 

แสดงการเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ ของตนเองอย่างอิสระ (ศ 3.1 ป.2/2) 

แสดงท่าทาง เพื่อสื่อความหมายแทนคำพูด(ศ 3.1 ป.2/3) 

แสดงท่าทางประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์(ศ 3.1 ป.2/4) 

ระบุมารยาทในการชมการแสดง(ศ 3.1 ป.2/5) 

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มาตรฐาน ง 1.1 

บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว (ง 1.1 ป.2/1) 

ใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานอย่าง    เหมาะสมกับงานและประหยัด(ง 1.1 ป.2/2) 

ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย(ง 1.1 ป.2/3) 

มาตรฐาน ง 2.1  

บอกประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน (ง 2.1 ป.2/1)  

นำความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์  เครื่องมือ ที่ถูกวิธีไปประยุกต์ใช้ในการสร้างของใช้อย่างง่าย(ง 2.1 ป.2/2)  

มีความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ(ง 2.1 ป.2/3)  

มาตรฐาน ง 3.

บอกประโยชน์ของข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ (ง 3.1 ป.2/1) 

บอกประโยชน์และการรักษาแหล่งข้อมูล(ง 3.1 ป.2/2) 

 

ประวัติศาสตร์

มาตรฐาน ส 4.1

ใช้คำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต (ส 4.1 ป.2/1)

ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเอง โดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง(ส 4.1 ป.2/2)

มาตรฐาน ส 4.2 

สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต  ประจำวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน (ส 4.2 ป.2/1)

อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน(ส 4.2 ป.2/2)

มาตรฐาน ส 4.3

ยกตัวอย่างวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจ และควรอนุรักษ์ไว้(ส 4.3 ป.2/2)

 

หน้าที่พลเมือง

จุดเน้นที่ 1

ปฏิบัติตน เป็นผู้มี มารยาทไทย

แสดงออกถึง ความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคล ในโรงเรียน

จุดเน้นที่ 2

เข้าร่วม กิจกรรม เกี่ยวกับชาติ ศาสนา และ สถาบัน พระมหา กษัตริย์

ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลัก การทรงงาน แ ล ะ หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ พอเพียง

จุดเน้นที่3

ปฏิบัติตน ตามกฎ ระเบียบ และหน้าที่ตนเอง ปฏิบัติ ในโรงเรียน

ปฏิบัติตน ตามบทบาท หน้าที่ในฐานะ สมาชิกที่ดีของ ห้องเรียน และ โรงเรียน

จุดเน้นที่ 4

ยอมรับ ความเหมือน และ ความแตกต่าง ของตนเอง และผู้อื่น

 จุดเน้นที่ 5

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง

 

สาระการเรียนรู้

1.สร้างฉันทะ /สร้างแรงบันดาลใจ

- สิ่งที่อยากเรียนรู้

- ชื่อหน่วย

- สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้

- ออกแบบและวางแผนปฏิทินการเรียนรู้

สมบัติของน้ำ

- ของแข็ง

- ของเหลว

- แก๊ส

- วัฎจักร

- สภาพการนำไฟฟ้า

- กรด เบส

- เปลี่ยนแปลงตามรูปร่างของภาชนะ

น้ำกับชีวิต

-การบริโภค

 

ถอดบทเรียน

-การออกแบบนำเสนอความเข้าใจในหน่วยการเรียนรู้ ละคร เพลง การทำอาหารด้วยน้ำ


 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)

ชง

- ครูพานักเรียนทดลอง “การพุ่งของของเหลว” จากชุดอุปกรณ์ คือ ขวดพลาสติก/น้ำ เจาะรูต่างระดับกัน

- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่าน้ำที่จะพุ่งออกจากรูไหนที่จะไหลระยะใกล้  ไกล หรือเท่ากัน? น้ำที่ไหลนั้นจะพุ่งได้ไกลระยะประมาณเท่าไร? ทำไมน้ำที่ไหลออกจากรู้ถึงพุ่งในระยะที่ต่างกัน? ”

เชื่อม

ครูและนักเรียนร่วมกันทดลอง และพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากกิจกรรมที่ได้ทำ

ใช้

นักเรียนบันทึกการทดลอง

วันอังคาร (2 ชั่วโมง)

ชง

- ครูพานักเรียนทดลองการไหลของน้ำ และของเหลวอื่น (น้ำมัน เจล ครีม น้ำเชื่อม ฯลฯ)

- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่าการไหลของของเหลวแต่ละชนิด เหมือนหรือต่างกันอย่างไร? ของเหลวชนิดไหนที่ไหลได้เร็ว ช้า หรือเท่ากัน เพราะเหตุใด?”

เชื่อม

ครูและนักเรียนร่วมกันทดลอง และพูดคุยแสดงความคิดเห็น

ใช้

นักเรียนบันทึกการทดลอง 

วันพุธ (1 ชั่วโมง)

ชง

- ครูพานักเรียนทดลอง “การแยกชั้น” จากอุปกรณ์ ต่อไปนี้น้ำผึ้ง นม น้ำยาล้างจาน น้ำเปล่า น้ำมันพืช แอลกอฮอล์

- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “ทำไมของเหลวแต่ละชนิดถึงแยกชั้นกันอยู่ เพราะเหตุใด? นักเรียนคิดว่าทำไมถึงเรียกว่าของเหลว?”

เชื่อม 

ครูและนักเรียนร่วมกันทดลอง และพูดคุยแสดงความคิดเห็น

ใช้

นักเรียนบันทึกการทดลอง

วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)

ชง

- ครูให้นักเรียนแต่ละคนจัดเตรียมภาชนะที่มีความใส มาคนละ 1 อัน

- นักเรียนแต่ละคนนำมาวางเรียงกันในกลุ่มของตนเอง ครูนำน้ำให้แต่ละกลุ่มปริมาณเท่ากันคนละ 1 ขวด ให้เทใส่ภาชนะที่มีรูปร่างแตกต่างกัน

- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “รูปร่างของน้ำในภาชนะแต่ละอัน เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?”

เชื่อม 

ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

ใช้ 

นักเรียนทำการ์ตูนช่องสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของน้ำที่เป็นของเหลว

วันศุกร์ (2 ชั่วโมง)

ชง

ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 

1.นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้

2.ทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่องนี้และเรียนรู้อย่างไร

3. ความรู้ความเข้าใจใหม่ในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง

4. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร

5. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้

6. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

เชื่อม

- ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- นักเรียนสรุปบทเรียนรายสัปดาห์

การวัดผลและประเมินผล

ความรู้ 

เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้ำ (ของเหลว) และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้

 

ทักษะ :
ทักษะชีวิต

สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม

ทักษะการสื่อสาร

อธิบายสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

ทักษะการคิด

- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้  รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้

- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้

ทักษะการจัดการข้อมูล

สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ทักษะการอยู่ร่วมกัน

- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้

ทักษะการแก้ปัญหา

คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหากระบวนการทำงานกลุ่ม


คุณลักษณะ :

- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น

- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน

- กระตือรือร้นในการเรียนรู้

- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 

- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

- บรรยากาศภายในชั้นเรียน

- อุปกรณ์ในการทดลองคือ น้ำเปล่าขวดเล็ก เกลือ เทอร์โมมิเตอร์ น้ำแข็ง ถัง

- คลิปวีดีโอ “ผืนน้ำแข็งขั้วโลกเหนือลดต่ำสุดเป็นประวัติการณ์”

- คลิปวีดีโอ “Thai PBS : เตือนอันตรายจากน้ำแข็งปนเปื้อน”
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา