กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

   ทหาร เป็นบุคคลที่มีความกล้าหาญ ช่วยป้องกันประเทศให้เราอยู่อย่างปลอดภัย เราจึงควรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ให้ความร่วมมือกับทหารและช่วยกันรักษาประเทศให้มีความสงบสุข

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

ตัวชี้วัด ป.1/1 อธิบายเหตุผลความจำเป็นที่คนต้องทำงานอย่างสุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนสามารถ

1.บอกชื่ออาชีพจากรูปภาพได้ถูกต้อง

2.บอกความหมายหน้าที่และเหล่าของทหารได้

3.บอกเครื่องแต่งกาย การป้องกันประเทศและยานพาหนะของทหารแต่ละเหล่าได้

4.บอกเราทหารที่นักเรียนชอบพร้อมเหตุผลได้

5.ทำแบบฝึกหัดเรื่องทหารได้ถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

   ทหารช่วยป้องกันประเทศ ไม่ให้ศัตรูมารุกราน ทหารมี 3 เหล่า คือ ทหารบก ทหารเรือและทหารอากาศ ทหารเป็นคนที่เข้มแข็ง อดทน กล้าหาญและยอมเสียสละเพื่อชาติ ทหารช่วยให้เราอยู่อย่างเป็นสุขและปลอดภัย

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

1.เล่นเกมเปิดป้ายทายภาพ โดยครูให้นักเรียนยกมือบอกชื่ออาชีพที่นักเรียนรู้จัก ครูเลือกคนที่ยกมือเร็วที่สุด ถ้าตอบได้จะได้เปิดแผนภาพปริศนา 1 ช่อง เมื่อเปิดภาพปริศนาได้ประมาณ 3-4 ช่องแล้ว ครูจึงให้นักเรียนตอบว่าภาพที่ซ่อนอยู่นั้นคือภาพอาชีพอะไร (ทหาร)

 

ขั้นสอน

2.นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า ทหาร คือใคร ทำหน้าที่อะไร (เป็นบุคคลที่ช่วยป้องกันประเทศ คอยดูแลให้ประชาชนอยู่อย่างเป็นสุขและปลอดภัย เปรียบเสมือนรั้วของชาติ) ทหารมีบุคลิกลักษณะอย่างไร (เป็นบุคคลที่มีความกล้าหาญ เข้มแข็งและมีความเสียสละเป็นอย่างมาก) ทหารแบ่งได้เป็นกี่เหล่า อะไรบ้าง (3 เหล่า ได้แก่ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ) รูปติดบัตรคำและแถบประโยคสรุปบนกระดาน

3.นักเรียนออกมาเลือกหยิบผ้าเครื่องแต่งกาย การป้องกันประเทศ ยานพาหนะให้ถูกต้องตามทหารแต่เหล่า โดยครูสุ่มเลือกนักเรียนที่เรียบร้อยหรือจะไม้เรียกชื่อ ตามความเหมาะสม รอบละ 3 คน รอบแรกหยิบภาพเครื่องแต่งกาย ภาพการป้องกันประเทศ ภาพยานพาหนะตามลำดับ ครูตรวจสอบความถูกต้องในแต่ละรอบ

 

ขั้นสรุป

4.นักเรียนทำใบงาน “ทหารที่รัก” โดยให้นักเรียนวาดภาพทหารเหล่าที่ชอบหรืออยากเป็น พร้อมบอกเหตุผลว่าทำไมจึงเลือกทหารเหล่านั้น

5.นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง ทหาร ในสมุดวิชาการ หน่วยชีวิตในชาติ

การวัดผลและประเมินผล

1.ตอบคำถามถูกต้อง

2.มีส่วนร่วมในกิจกรรม

3.ร่วมแสดงความคิดเห็น

4.ตอบคำถามถูกต้อง

5.ปฏิบัติตามคำสั่ง

6.ความถูกต้องของแบบฝึกหัด

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

-ภาพทหาร (แบ่งเป็น 9 ช่องเล็ก ใช้กระดาษปิดทับ)

-บัตรคำ

  ทหาร

  ทหารบก

  ทหารเรือ

  ทหารอากาศ

-แถบประโยค

  เป็นบุคคลที่ช่วยป้องกันประเทศ คอยดูแลให้ประชาชนอยู่อย่างเป็นสุขและปลอดภัย เปรียบเสมือนรั้วของชาติ

  เป็นบุคคลที่มีความกล้าหาญ เข้มแข็งและมีความเสียสละเป็นอย่างมาก

-ภาพทหาร

-ภาพเครื่องแต่งกายของทหารบก ทหารอากาศ ทหารเรือ

-ภาพสถานที่บนบก ทะเล ในอากาศ

-ภาพรถถัง เรือ เครื่องบิน

-ใบงาน ทหารที่รัก

-สมุดวิชาการ หน่วยชีวิตในชาติ

-สมุดวิชาการ หน่วยชีวิตในชาติ

 


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก trueplookpanya.com