กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ถูกต้อง

 

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก นำความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด 2. ระบุการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่เคยพบเจอได้

 2. นักเรียนสามารถอธิบายสาเหตุ และ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ “ดิน” ได้

 3. นักเรียนสามารถอธิบายสาเหตุ และ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ “น้ำ” ได้

 4. นักเรียนสามารถอธิบายสาเหตุ และ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ “แร่” ได้

 5. นักเรียนสามารถอธิบายสาเหตุ และ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ “ป่าไม้” ได้

 6. นักเรียนสามารถบอกวิธีการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ แร่ ป่าไม้ ได้

สาระการเรียนรู้

ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดจากอะไร

บางท้องถิ่นมีการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้มากเกินไป ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติไม่สามารถเกิดทดแทนได้ทันกับความต้องการของมนุษย์ จึงเกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย เช่น การค้าสัตว์ป่า การตัดไม้ทำลายป่า ภูเขาถูกทำลาย น้ำเน่าเสีย ดินเสื่อมสภาพไม่สามารถเพาะปลูกได้ เป็นต้น

ทรัพยากรธรรมชาติมีประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เราจึงควรช่วยดูแลรักษาให้ทรัพยากร ธรรมชาติในท้องถิ่นของเรามีอยู่และใช้ได้นาน ๆ ตลอดไปไม่สามารถเกิดทดแทนได้ทันกับความต้องการของมนุษย์ จึงเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย เช่น การค้าสัตว์ป่า การตัดไม้ทำลายป่า ภูเขาถูกทำลาย น้ำเสีย น้ำท่วมในบางพื้นที่และบางพื้นที่แห้งแล้ง ทรัพยากรไม่เพียงพอ เป็นต้น

ทรัพยากรธรรมชาติมีประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เราจึงควรช่วยดูแลรักษาให้ทรัพยากร ธรรมชาติในท้องถิ่นของเรามีอยู่และใช้ได้นาน ๆ ตลอดไป เช่น ไม่ตัดไม้ทำลายป่า, ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด, ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ, ปลูกป่าทดแทน เป็นต้น

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

 1. ครูนำน้ำสะอาดใส่อ่างแก้ว 1 อ่าง (สื่อการสอน 11.1) จากนั้น ครูบีบน้ำยาล้างจาน และ เติมผงซักฟอกลงไปในอ่างแก้ว สอบถามนักเรียนว่า น้ำในอ่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง (แนวคำตอบ มีฟองจากผงซักฟอก และน้ำยาล้างจาน น้ำไม่ใสเหมือนเดิม)

 2. ให้นักเรียนลองนำเศษขยะรอบตัว โดยอาจใช้กระดาษแผ่นเล็กๆ ถุงพลาสติกมาเติมลงในอ่างน้ำ จากนั้นสอบถามนักเรียนเพิ่มเติมว่า ตอนนี้น้ำในอ่างมีสภาพเหมือนเดิมหรือไม่ อย่างไร (แนวคำตอบ ไม่เหมือนเดิม เพราะมีฟอง มีขยะ มีเศษกระดาษ)

 3. ครูสอบถามนักเรียนเพิ่มเติมว่า เราควรนำน้ำในอ่างมาใช้ อุปโภค บริโภค หรือไม่ เพราะเหตุใด (แนวคำตอบ ไม่ควรนำมาใช้เนื่องจากไม่สะอาด มีขยะ)

ขั้นสอน

 1. ทำกิจกรรม ฐานการเรียนรู้ (สื่อการสอน 11.4) “ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ” โดยครูเตรียมฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ซึ่งแต่ละฐานจะเป็นรูปภาพปัญหาจากการใช้ทรัพยากร น้ำ ดิน แร่ และป่าไม้ พร้อมใบงานบันทึกผลการศึกษา

 2. นักเรียนเข้าศึกษาและร่วมอภิปรายกันในกลุ่มจากรูปภาพที่ครูได้กำหนดให้ในแต่ละฐาน โดยใช้เวลาในการเข้าฐาน ฐานละ 3 – 5 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาตัวแทนกลุ่มออกมารายงานผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน (รายงานกลุ่มละ 1 ฐานการเรียนรู้)

 3. ร่วมกันสรุปถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติข้างต้น ได้แก่ ปัญหาการใช้ดิน ดินเกิดความแห้งแล้ง ไม่สามารถปลูกพืชได้ ปัญหาการใช้น้ำ น้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น สัตว์น้ำตาย ปัญหาการใช้ป่าไม้ มีการลักลอบตัดต้นไม้เพื่อเอาพื้นที่มาทำกิน สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัย ปัญหาการใช้แร่ธาตุ แร่ธาตุขาดแคลนมีปริมาณไม่เพียงพอทำให้มีราคาที่สูงขึ้น

 4. ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเขียนลงในกระดานไวท์บอร์ด (สื่อการสอน 11.7) ที่ครูแจกให้ (แนวคำตอบ ไม่ใช้สารเคมีในการปลูกพืช มีการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อบำรุงดิน ปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มไนโตรเจนให้แก่ดิน ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ ติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำเสียตามบ้านเรือน ติดตั้งกังหันน้ำชัยพัฒนาเพื่อเป็นการบำบัดน้ำเสีย ไม่ตัดไม้ทำลายป่า ปลูกป่าเพิ่มเติม ใช้ทรัพยากรแร่อย่างประหยัด)

ขั้นสรุป

 1. ครูนำนักเรียนลงไปสำรวจทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น หรือ บริเวณรอบๆโรงเรียน จากนั้นให้นักเรียนวาดภาพ บันทึกในใบกิจกรรม 1 แผ่นที่ 1 ท้องถิ่นของเรามีทรัพยากรธรรมชาติอะไรบ้าง แล้วตอบคำถามลงในใบกิจกรรม 1 แผ่นที่ 2 (สื่อการสอน 11.8)

 2. ชมวีดีทัศน์ (สื่อจากคอมพิวเตอร์ 11.9) เรื่อง ปัญหาที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม https://www.youtube.com/watch?v=ZSd_8jSzDVw จากนั้น ร่วมกันสรุปถึงสาเหตุที่ส่งผลทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอีกครั้ง

การวัดผลและประเมินผล

 1. ความถูกต้องในการยกตัวอย่างปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

 2. ความถูกต้องในการบอกสาเหตุ และ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ “ดิน”

 3. ความถูกต้องในการบอกสาเหตุ และ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ “น้ำ”

 4. ความถูกต้องในการบอกสาเหตุ และ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ “แร่”

 5. ความถูกต้องในการบอกสาเหตุ และ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ “ป่าไม้”

 6. ความถูกต้องในการบอกวิธีการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ แร่ ป่าไม้

 7. มารยาทในการชมวีดีทัศน์

 8. ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่ม การตอบคำถาม และการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

 9. ความถูกต้องและความประณีตในการทำใบกิจกรรม

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

 1. สื่อการสอน 11.1 คือ อ่างแก้วหรืออ่างพลาสติกใส 1 ใบ น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก เศษขยะต่างๆ

 2. สื่อการสอน 11.4 รูปภาพปัญหาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

 3. สื่อการสอน 11.7 คือ กระดานไวท์บอร์ด ปากกาไวท์บอร์ด และแปรงลบกระดาน จำนวน 5 ชุด

 4. สื่อการสอน 11.8 คือ ใบกิจกรรม 1 แผ่นที่ 1 และ แผ่นที่ 2 ท้องถิ่นของเรามีทรัพยากรธรรมชาติอะไรบ้าง ในแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 5. สื่อจากคอมพิวเตอร์ 11.9 วีดีทัศน์เรื่อง ปัญหาที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม https://www.youtube.com/watch?v=ZSd_8jSzDVw

 6.  

 

                                                                                       กลุ่มที่ ....................

ใบงาน ปัญหาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

 

                                                                                 ทรัพยากร ดิน                                                      ทรัพยากร น้ำ

                                                                                 ปัญหาจากภาพคือ.....................................                      ปัญหาจากภาพคือ....................................

                                                                                 .....................................................................                      ....................................................................

                                                                                 สาเหตุของปัญหาคือ ................................                      สาเหตุของปัญหาคือ ...............................

                                                                                 .....................................................................                      ....................................................................

 

 

                                                                                 ทรัพยากร ป่าไม้                                                   ทรัพยากร แร่

                                                                                 ปัญหาจากภาพคือ.....................................                      ปัญหาจากภาพคือ....................................

                                                                                 .....................................................................                      ....................................................................

                                                                                 สาเหตุของปัญหาคือ ................................                      สาเหตุของปัญหาคือ ...............................

                                                                                 .....................................................................                      ....................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก trueplookpanya.com