กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

บรรพบุรุษของไทยเรามีทั้งชายและหญิง ซึ่งได้กระทำวีรกรรมที่มีส่วนเสียสละเพื่อปกป้องประเทศชาติให้มีความเป็นเอกราชตลอดจนสร้างความมั่นคงของชาติไทย เราควรเรียนรู้วีรกรรมและนำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะเรื่องความเสียสละ

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย

ตัวชี้วัด ป.3/3 เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ

จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนสามารถ…

1. บอกชื่อวีรบุรุษและวีรสตรีของไทยได้อย่างถูกต้อง (K)

2. เล่าวีรกรรมสำคัญของพระยาพิชัยดาบหักและท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรได้อย่างถูกต้อง (K)

3. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำวีรกรรม ข้อคิด หรือคุณธรรมของพระยาพิชัยดาบหัก และท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร มาเป็นแบบอย่างในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม (A)

สาระการเรียนรู้

พระยาพิชัยดาบหัก

พระยาพิชัยมีชื่อเดิมว่า ทองดี เกิดเมื่อประมาณ พ.ศ.2284 ที่เมืองพิชัย พระยาพิชัยมีนิสัยรักการต่อสู้ ได้เข้ารับราชการในสมัยสมเด็จสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยาพิชัย เจ้าเมืองตาก

พระยาพิชัยร่วมกอบกู้เอกราชคืนจากพม่า และปราบชุมชุนต่างๆ ท่านเป็นนักสู้ที่กล้าหาญมาก ครั้งหนึ่งพม่ายกทัพมาตีเมืองพิชัย ท่านได้สู้กับพม่าจนดาบหักในที่รบ แต่ท่านยังสู้ต่อไปจนพม่าพ่ายแพ้ ท่านจึงได้สมญาว่า พระยาพิชัยดาบหัก

ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร

ท้าวเทพกระษัตรีมีชื่อเดิมว่า จัน ท้าวศรีสุนทร มีชื่อเดิมว่า มุก

คุณหญิงจันได้แต่งงานกับเจ้าเมืองถลางต่อมาเมื่อ พ.ศ.2328 พม่าได้ยกทัพเข้ามาตีไทย ได้ล้อมเมืองถลางไว้ ขณะนั้นเจ้าเมืองถลางเพิ่มถึงแก่กรรม คุณหญิงจันและคุณมุกขึ้นเป็นผู้นำในการรบกับพม่า คุณหญิงจันให้ตั้งค่ายต้านทานพม่าและทำลายอุบายลวงพม่าให้เห็นว่าฝ่ายไทยมีกำลังเสริมเข้ามาเรื่อย ๆ จนทัพพม่าขาดแคลนอาหารจึงถอยทัพกลับ รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้า ให้ตั้งคุณหญิงจันเป็นท้าวเทพกระษัตรีและคุณมุกเป็นท้าวศรีสุนทร

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำกิจกรรมการเรียนรู้

1. ครูให้นักเรียนชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง ทองดี ฟันขาว (Official Teaser)

2. ครูถามนักเรียนว่าคลิปวีดีโอดังกล่าวเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใคร (แนวคำตอบ : นายทองดี หรือพระยาพิชัยดาบหัก) จากนั้นติดบัตรคำและรูปภาพบนกระดาน

ขั้นดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้

3. นักเรียนชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับพระยาพิชัยดาบหัก

4. ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร โดยติดบัตรคำและรูปภาพบนกระดานประกอบ

5. ให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทำของพระยาพิชัยดาบหัก ท้าวเทพกระษัตรี และท้าวศรีสุนทร ว่าส่งผลถึงประเทศไทยในปัจจุบันอย่างไรบ้าง

6. ให้นักเรียนทำกิจกรรม “ถ้าคุณแน่คุณจะตอบได้” โดยให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับพระยาพิชัยดาบหัก จำนวน 6 ข้อ ดังนี้

1) วีรบุรุษในวีดีทัศน์ข้างต้นคือใคร (พระยาพิชัยดาบหัก)

2) วีรกรรมที่สำคัญของพระยาพิชัยดาบหักคืออะไร (กอบกู้เอกราช, สู้รบจนชนะ)

3) เหตุใดจึงได้สมญาว่า พระยาพิชัยดาบหัก (ต่อสู้จนดาบหักในที่รบ)

4) วีรสตรีที่ครูกล่าวถึงคือใคร (ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร)

5) เหตุใดคุณหญิงจันและคุณมุกจึงเป็นผู้นำในการรบ (เนื่องจากเจ้าเมืองถลางถึงแก่กรรม)

6) ท้าวเทพกระษัตรีใช้อุบายใดในการลวงพม่า (ให้พม่าเห็นว่าไทยมีกำลังเสริมเข้ามาเรื่อยๆ)

ขั้นสรุปกิจกรรมการเรียนรู้

7. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำ Mind Mapping แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำวีรกรรม ข้อคิด หรือคุณธรรมของพระยาพิชัยดาบหัก และท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร มาเป็นแบบอย่างในชีวิตประจำวัน

8. ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ Mind Mapping ของกลุ่มตนเอง โดยครูช่วยสรุปประเด็นที่แต่ละกลุ่มนำเสนอ

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ความตั้งใจในการเรียน

2. การมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม

3. การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

4. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

5. ความถูกต้องของคำตอบ

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. วีดิทัศน์ภาพยนตร์เรื่อง ทองดี ฟันขาว (ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=​PUKIoodSZA0)

2. วีดิทัศน์ พระยาพิชัยดาบหัก (ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=0KAFxkPChkU&t=158s)

3.บัตรภาพ

4. แถบประโยค

- พระยาพิชัยดาบหัก

- ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

5. โปรแกรมนำเสนอ PowerPoint

6. กระดาษ Mind Mapping


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก trueplookpanya.com