กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

สมบัติผู้ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงกระทำ และปฏิบัติจนเป็นนิสัย คนที่เป็นผู้ดีย่อมเป็นที่รักของบุคคลอื่น

 

 

 

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตัวชี้วัด 1. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

2. อธิบายความสัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนสามารถ

1. บอกความหมายของผู้ดีได้

2. บอกความสำคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้ดีได้

3. บอกวิธีการปฏิบัติตนเป็นผู้ดีได้

4. บอกอากับกริยาของการเป็นผู้ดีได้

5. ปฏิบัติตนเป็นผู้ดีได้ในชีวิตประจำวัน

 

 

สาระการเรียนรู้

ผู้ดี หมายถึง ผู้ที่ทำดี พูดดีและคิดดี สมบัติผู้ดีมีทั้งหมด 10 ข้อ แต่นักเรียนควรปฏิบัติให้ได้อย่างน้อย 2 ข้อ คือ สมบัติผู้ดีข้อที่ 1 ผู้ดีย่อมรักษาความเรียบร้อยและสมบัติผู้ดี และ ข้อที่ 4 ผู้ดีย่อมมีกริยาเป็นที่รัก

ข้อที่ 1 ผู้ดีย่อมรักษาความเรียบร้อย

ทำดี

1. ไม่ชี้มือหรือเท้าไปใกล้ผู้อื่น

2. ไม่ยืนค้ำศีรษะผู้ใหญ่

3. ไม่ถูกเนื้อต้องตัวผู้อื่น

4. ไม่เสียดสีกระทบตัวผู้อื่น

5. ไม่ลุกนั่งอย่างประมาท

6. ไม่โยนของให้ผู้อื่น

7. ไม่ผ่านหน้าหรือบังตาของผู้อื่น

8. ไม่พูดเสียงดังขณะผู้อื่นทำงาน

9. ไม่เสียงดังเวลาประชุม

10. ไม่ทำเสียงดังเวลาไปบ้านผู้อื่น

พูดดี

1. ไม่พูดสอดแทรก

2. ไม่พูดเสียงดังเกินไป

3. ไม่ตวาดหรือกระโชกกระชาก

4. ไม่พูดทำร้ายจิตใจ

5. ไม่พูดหยาบคาย

คิดดี

1. ไม่ฟุ้งซ่าน

2. ไม่แสดงอารมณ์ฉุนเฉียว

 

ข้อ 2 ผู้ดีย่อมมีกริยาเป็นที่รัก

ทำดี

1. ไม่ควรทำตัวโดดเด่นต่างจากผู้อื่น

2. ไม่อยู่บ้านผู้อื่นนานเกินควร

3. ไม่รื่นเริงเมื่อเขามีทุกข์

4. ไม่โศกเศร้าเมื่อเขารื่นเริง

5. สนุกสนานตามสมควร

6. มีความรักใคร่กลมเกลียวกัน

7. รู้จักต้อนรับแขก

8. ไม่ทำเพิกเฉยต่อแขก

9. ไม่ให้แขกคอยนาน

10. ไม่จ้องนาฬิกาเมื่อแขกนั่งอยู่

11. ไม่กระซิบกับคนใกล้ตัวเมื่อผู้อื่นนั่งอยู่

12. ไม่ดุดันผู้อื่นต่อหน้าแขก

13. ไม่จ้องผู้อื่นเกินงาม

14. ต้อนรับส่งแขกที่มาเยือน

พูดดี

1. ไม่ติเตียนของในบ้านของผู้อื่น

2. ไม่กล่าวชมรูปกายต่อหน้าบุคคลนั้น

3. ไม่พูดให้คนอื่นอาย

4. ไม่พูดล่วงเกินสตรีต่อหน้าที่ประชุม

5. ไม่กล่าวติเตียนต่อหน้าบุคคลนั้น

6. ไม่ควรทักในทางร้ายต่อบุคคลอื่น

7. ไม่ทักสิ่งน่าอายของบุคคลนั้น

8. ไม่เล่าเรื่องน่าอายให้คนอื่นฟัง

9. ไม่เล่าความลับของผู้อื่น

10. ไม่พูดเรื่องไม่เป็นมงคล

คิดดี

1. รู้จักเกรงใจผู้อื่น

 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

1. นักเรียนดูวีดิทัศน์ เรื่อง สมบัติผู้ดี ตอน ผู้ดีย่อมไม่แสดงกิริยาตึงตังหรือพูดจาอึกทึกในบ้านผู้อื่น (https://www.youtube.com/watch?v=ExSb2x0nM-I&index=2&list=PLE603567E1C896415) ความยาว 2.21 นาที จากนั้นอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน

 

ขั้นสอน

1. นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความหมายของ ผู้ดี (ผู้ดีมิใช่เกิดจากบุคคลที่มีชาติตระกูลสูง หรือร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง แต่ผู้ดีเกิดจากการฝึกฝนอบรมมาดีทางด้านการกระทำ การพูด การคิด รวมทั้งมีศีลธรรมและจริยธรรม)

2. ครูแนะนำนักเรียนว่าสมบัติผู้ดีมีทั้งหมด 10 ข้อ แต่ข้อที่นักเรียนควรทำให้ได้คือ ข้อที่ 1 ผู้ดีย่อมรักษาความเรียบร้อย ต้องทำดี พูดดี คิดดี

3. ครูให้นักเรียนดูภาพและร่วมกันอภิปรายถึงการกระทำในภาพพร้อมบอกวิธีแก้ไขให้เป็นการกระทำที่เหมาะสม

4. ครูให้ตัวแทนกลุ่มออกมาจับฉลากสถานการณ์ และให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรจึงจะเป็นการทำดี พูดดี คิดดี จากนั้นให้นักเรียนออกมาแสดงบทบาทสมมติและอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับบทบาทที่แต่ละกลุ่มได้รับ

- นักเรียนจะเข้าไปหาอาจารย์

- นักเรียนไปบ้านผู้อื่น

- เมื่อเพื่อนทำให้เราโกรธ

- นักเรียนต้องการส่งสิ่งของให้เพื่อน

- นักเรียนต้องการแสดงความคิดเห็น

 

ขั้นสรุป

1. ครูแลนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่องสมบัติผู้ดี (สมบัติผู้ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงกระทำ และปฏิบัติจนเป็นนิสัย คนที่เป็นผู้ดีย่อมเป็นที่รักของบุคคลอื่น)

2. นักเรียนทำแบบฝึกหัด เรื่อง สมบัติผู้ดี ในหนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน้า 70

 

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ความตั้งใจและสนใจในการทำกิจกรรม

2. การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและตอบคำถามระหว่างการทำกิจกรรม

3. ความถูกต้องของการตอบคำถามและการทำแบบฝึกหัด

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

 

  • บัตรคำและแถบประโยค

  • รูปภาพ

  • วีดิทัศน์ เรื่อง สมบัติผู้ดี ตอน ผู้ดีย่อมไม่แสดงกิริยาตึงตังหรือพูดจาอึกทึกในบ้านผู้อื่น (https://www.youtube.com/watch?v=ExSb2x0nM-I&index=2&list=PLE603567E1C896415)

  • ไม้เรียกชื่อ

  • หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก trueplookpanya.com