กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนาที่พุทธศาสนิกชนทุกคน ควรไปทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม เวียนเทียน เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้

 

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ

ตัวชี้วัด 1. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถเรียงลำดับภาพพุทธประวัติจากประสบการณ์เดิมได้ถูกต้อง

2. นักเรียนบอกความหมายของวันมาฆบูชาได้

3. นักเรียนบอกความสำคัญของวันมาฆบูชาได้ถูกต้อง

4. นักเรียนบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวันมาฆบูชาได้อย่างถูกต้อง

5. นักเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันมาฆบูชาได้

6. นักเรียนบอกสิ่งที่ควรปฏิบัติในวันมาฆบูชาได้ถูกต้อง

7. นักเรียนสามารถฟังและปฏิบัติตามคำสั่งในการทำกิจกรรมได้ถูกต้อง

8. นักเรียนทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มาฆบูชา หมายถึง การทำบุญในพระพุทธศาสนาในวันเพ็ญ เดือน 3 เราทำบุญในวันนี้ เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 3

เหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในวันนั้น คือ

1. พระสงฆ์ 1,250 รูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมาย

2. พระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระ อรหันต์ทั้งสิ้น

3. พระสงฆ์เหล่านั้นเป็นเอหิภิกขุทั้งสิ้น

4. พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนา โอวาทปาติโมกข์

หัวใจของศาสนา คือ การทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

กิจกรรมต่างๆที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ มีดังนี้

1. การตักบาตรในตอนเช้า ควรไปทำบุญตักบาตร

2. ฟังพระธรรม เทศนาในช่วงกลางวัน ควรข้าวัดฟังเทศน์ ฟังธรรม

3. เวียนเทียน ในช่วงเย็นหรือค่ำ ควรไปเวียนเทียน โดยการเวียนเทียนจะเป็นการเดินวนทางขวาของอุโบสถ 3 รอบ พร้อมดอกไม้ ธูปเทียน และช่วงที่เดินอยู่นั้นควรระลึกถึงพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์

นอกจากนี้ พุทธศาสนิกชนก็ควรบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆ และร่วมกันรักษาศีล

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

1. ครูเลือกนักเรียนออกมาเรียงลำดับภาพพุทธประวัติบนกระดาน จากนั้นครูเฉลยพร้อมติดบัตรคำเหตุการณ์ตามภาพบนกระดาน (ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน) และครูถามว่าภาพทั้ง 3 นี้ เป็นเหตุการณ์ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด (วันวิสาขบูชา) 

2. ครูถามนักเรียนว่าเหตุการณ์ตอนพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นั้น นักเรียนนึกถึงวันอะไรอีกบ้าง โดยครูติดภาพ พระสงฆ์ 1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า จากนั้นให้นักเรียนทายว่าเป็นภาพอะไร และเกี่ยวข้องกับวันอะไร เมื่อนักเรียนตอบถูก ครูติดบัตรคำเฉลย “วันมาฆบูชา”

 

ขั้นสอน

1. นักเรียนชมวิดีโอเรื่อง วันมาฆบูชา ความยาว 4.31 นาที (ที่มา:http://www.youtube.com/ watch?v=gzGKoMmPamk)

2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า วันมาฆบูชาตรงกับวันใดและมีความหมายว่าอย่างไร (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 และมีความหมาย คือ การทำบุญในพระพุทธศาสนาในวันเพ็ญ เดือน 3 )

3. ครูถามนักเรียนหลังจากชมวิดีโอว่าวัน มาฆบูชาตรงกับวันใด (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น และมีความสำคัญอย่างไร (พระสงฆ์ 1,250 รูป ได้พากันมาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมาย, พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น, พระสงฆ์เหล่านั้นเป็น เอหิภิกขุ ทั้งสิ้น, พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนา โอวาทปาติโมกข์”) 

4. ครูติดแถบประโยคบนกระดาน และร่วมอภิปรายเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวันมาฆบูชาพร้อมกับนักเรียนเพิ่มเติม

5. ครูถามนักเรียนว่า หัวใจของศาสนา คืออะไร จากนั้นครูเฉลยและอธิบายให้นักเรียนฟัง พร้อมยกตัวอย่างประกอบ (หัวใจของศาสนา คือ ทำแต่ความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส บริสุทธิ์) โดยครูติดแถบประโยครูปหัวใจบนกระดาน

6. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อทำกิจกรรม “ทายคำศัพท์” โดยครูติดแถบประโยคความหมายของคำศัพท์บนกระดาน แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกคำตอบโดยเขียนลงในกระดานคำตอบที่ครูแจกให้ ภายในเวลา 1 นาที จากนั้นชูคำตอบขึ้นพร้อมกัน กลุ่มใดตอบถูกต้องจะได้คะแนนข้อละ 2 คะแนน ซึ่งมีคำศัพท์ดังนี้

 

คำศัพท์

ความหมาย

มาฆ

ชื่อเดือน 3

พระอรหันต์

ผู้สำเร็จธรรมพิเศษสูงสุดในพระพุทธศาสนา

เอหิภิกขุ

พระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าบวชให้ด้วยพระองค์เอง

โอวาท

คำกล่าวสอน

ปาติโมกข์

คัมภีร์ที่รวมวินัยสงฆ์ 227 ข้อ

 

7. ครูถามนักเรียนถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติในวันมาฆบูชาพร้อมกับติดภาพบนกระดาน (เข้าวัด ตักบาตร ทำสังฆทาน ปล่อยนกปล่อยปลา เวียนเทียน ฯลฯ) และครูถามนักเรียนว่าเคยทำสิ่งใดบ้าง

             ฟังเทศน์

             ทำบุญ ตักบาตร

             เวียนเทียน

             ปล่อยนก ปล่อยปลา

             ช่วยกันทำความสะอาด

             นั่งสมาธิ

 

ขั้นสรุป

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความสำคัญและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันมาฆบูชา (มาฆบูชาตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีความสำคัญตอพระพุทธศาสนาคือ พระสงฆ์ 1,250 รูป ได้พากันมาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมาย, พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น, พระสงฆ์เหล่านั้นเป็น เอหิภิกขุ ทั้งสิ้น, พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนา โอวาทปาติโมกข์”) 

2. ครูถามนักเรียนว่าในวันมาฆบูชา ชาวพุทธควรปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง (ตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม เวียนเทียน) จากนั้นครูติดภาพ พระอาทิตย์ แสงแดด และพระจันทร์ เพื่อให้นักเรียนนำรูปภาพและบัตรคำของกิจกรรมที่ชาวพุทธควรปฏิบัติไปติดให้ถูกต้องกับช่วงเวลา และครูเฉลย พร้อมกับร่วมกันอภิปรายถึงกิจกรรมต่างๆที่ควรปฏิบัติ และเชิญชวนให้นักเรียนและผู้ปกครองไปตักบาตร ฟังเทศน์ และเวียนเทียนในวันมาฆบูชา

3. นักเรียนทำแบบฝึกหัด เรื่อง วันมาฆบูชา ในหนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หน้า 59-60

การวัดผลและประเมินผล

1. ความตั้งใจและสนใจในการทำกิจกรรม

2. การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและตอบคำถามระหว่างการทำกิจกรรม

3. ความถูกต้องของการตอบคำถามและการทำแบบฝึกหัด

 

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. รูปภาพ (พุทธประวัติ, เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันมาฆบูชา, พระอาทิตย์, แสงแดด, พระจันทร์, หัวใจ,
สิ่งที่ควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา)

2. บัตรคำและแถบประโยค (วันมาฆบูชา, พระสงฆ์ 1,250 รูป ได้พากันมาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมาย, พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น, พระสงฆ์เหล่านั้นเป็น เอหิภิกขุ ทั้งสิ้น, พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนา “โอวาทปาติโมกข์”, ชื่อเดือน 3, ผู้สำเร็จธรรมพิเศษสูงสุดในพระพุทธศาสนา, พระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าบวชให้ด้วยพระองค์เอง, คำกล่าวสอน, คัมภีร์ที่รวมวินัยสงฆ์ 227 ข้อ)

3. วิดีโอ เรื่อง วันมาฆบูชา (ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=gzGKoMmPamk) ความยาว 4.31 นาที

4. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก trueplookpanya.com