กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ดวงอาทิตย์ให้พลังงานแสงและพลังงานความร้อน ซึ่งทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถเจริญเติบโตและมีพลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆ

 

 

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ว 7.1 เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะและกาแล็กซี ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบ ที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือ ที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสังคม และ สิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

ตัวชี้วัด 1. สืบค้นและอภิปรายความสำคัญของดวงอาทิตย์

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

1. แบ่งประเภทของอาหารได้

2. บอกประโยชน์ที่สิ่งมีชีวิตได้รับจากพลังงานของดวงอาทิตย์ได้

3. บอกผลการทดลองจากการทำกิจกรรมได้

4. อภิปรายวิธีการทำนาเกลือได้

5. เห็นความสำคัญและบอกคุณค่าของเรื่องที่เรียนได้

สาระการเรียนรู้

คน สัตว์ และพืช สามารถเติบโตเคลื่อนไหวได้ เพราะมีแรงชนิดหนึ่งที่แฝงอยู่ในตัวเรา ทำให้เราสามารถทำงานได้ เดินได้ วิ่งได้ แรงนี้เราเรียกว่า พลังงาน พลังงานมีหลายรูปแบบ เช่น พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานความร้อน เป็นต้น ดวงอาทิตย์เป็นแห่ลงพลังงานที่ให้แสงสว่างและความร้อนที่สำคัญแก่โลกเรา สิ่งมีชีวิตได้รับประโยชน์จากดวงอาทิตย์มากมาย เช่น แสงอาทิตย์ช่วยให้คน สัตว์มองเห็นสิ่งต่างๆ ในเวลากลางวัน แสงอาทิตย์ช่วยให้พืชสร้างอาหารเองได้ แสงอาทิตย์ช่วยให้โลกอบอุ่น

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

1. นักเรียนดูอาหารต่างๆ ดังนี้ กุ้งสด กุ้งแห้ง มะม่วงสด มะม่วงแผ่น กล้วยสด กล้วยตาก หมึกสด หมึกตากแห้ง พริกสด พริกแห้ง จากนั้นให้นักเรียนจัดแบ่งรูปภาพเป็น 2 กลุ่มและให้บอกเกณฑ์ที่นักเรียนใช้ในการจัดกลุ่ม จากนั้นครูเฉลยพร้อมบอกเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม คือ อาหารสดและอาหารแห้ง

2. ครูให้นักเรียนดูกล้วยสดและกล้วยตาก จากนั้นถามนักเรียนว่าจากกล้วยสดเปลี่ยนเป็นกล้วยตากได้อย่างไร (นำกล้วยมาตากแห้ง โดยใช้แสงอาทิตย์) จากนั้นครูติดแถบประโยคชื่อเรื่อง “ประโยชน์ที่ได้รับจากพลังงานของดวงอาทิตย์ต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต”

 

ขั้นสอน

1. ครูและนักเรียนร่วมกันทำการทดลอง ดังนี้

การทดลองที่ 1 นำกระถางครอบต้นหญ้ากลางสนามเพื่อไม่ให้ถูกแดด ทิ้งไว้ประมาณ 1-2 วัน จากนั้นเปิดกระถางที่ครอบค้นหญ้าออก และสังเกตผลการทดลองที่เกิดขึ้น (ต้นหญ้าที่ครอบไว้จะเหี่ยว) ซึ่งการทดลองนี้เพื่อสะดวกต่อการเรียน ครูอาจอธิบายการทดลองคร่าวๆ ให้นักเรียนฟังล่วงหน้าก่อนเรียนประมาณ 2 วัน โดยครอบต้นหญ้าทิ้งไว้แล้วมาสังเกตผลในคาบเรียน

การทดลองที่ 2 นำผ้าจำนวน 2 ผืนไปชุบน้ำให้เปียก ผืนแรกให้นำไปตากไว้กลางแดด ส่วนอีกหนึ่งผืนนำไปตากไว้ในที่ร่ม ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที (ตากทิ้งไว้ตั้งแต่เริ่มชั่วโมงเรียน) แล้วนำกลับมาให้นักเรียนเปรียบเทียบ (ผ้าที่ตากแดดจะแห้งเร็วกว่าผ้าที่ตากไว้ในที่ร่ม)

2. นักเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับประโยชน์ของดวงอาทิตย์เรื่อง “ขั้นตอนการทำเกลือสมุทร How to make sea salt” (https://www.youtube.com/watch?v=tLodv-vWPqc) ความยาวประมาณ 1.18 นาที จากนั้นอภิปรายวิธีการทำนาเกลือร่วมกัน

3. ครูแบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดและเขียนประโยชน์ที่ได้รับจากพลังงานของดวงอาทิตย์ลงในกระดาษ ภายในระยะเวลา 10 นาที (ดวงอาทิตย์ให้ความร้อนและแสงสว่าง, ทำให้เกิดฤดูต่างๆ, ช่วยให้พืชเจริญงอกงาม, แสงแดดทำให้ร่างกายแข็งแรง. ช่วยฆ่าเชื้อโรค, ทำให้ผ้าแห้ง, ช่วยรักษาอาหารให้อยู่ได้นาน ฯลฯ) หลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน

 

ขั้นสรุป

1. นักเรียนสรุปบทเรียนโดยการบอกประโยชน์ที่สิ่งมีชีวิตได้รับจากพลังงานของดวงอาทิตย์ (ดวงอาทิตย์ให้ความร้อนและแสงสว่าง, ทำให้เกิดฤดูต่างๆ, ช่วยให้พืชเจริญงอกงาม, แสงแดดทำให้ร่างกายแข็งแรง. ช่วยฆ่าเชื้อโรค, ทำให้ผ้าแห้ง, ช่วยรักษาอาหารให้อยู่ได้นาน ฯลฯ)

2. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง ประโยชน์ของดวงอาทิตย์ ในหนังสือวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และครูติดสติกเกอร์ให้กับนักเรียนที่ทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย

การวัดผลและประเมินผล

- การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในห้องเรียน

- ความตั้งใจในการทำกิจกรรม

- ความตั้งใจเรียน

- ความถูกต้องในการตอบคำถาม

- ความถูกต้องในการทำแบบฝึกหัด

 

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

- รูปภาพ (กุ้งสด, กุ้งแห้ง, มะม่วงสด, มะม่วงแผ่น, กล้วยสด, กล้วยตาก, ปลาหมึกสด, ปลาหมึกตากแห้ง, พริกสด, พริกแห้ง)

- อาหาร (กล้วยสด, กล้วยตาก)

- แถบประโยค (ประโยชน์ที่ได้รับจากพลังงานของดวงอาทิตย์ต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ช่วยให้คน สัตว์มองเห็นสิ่งต่างๆ ในเวลากลางวัน ช่วยให้พืชสร้างอาหารเองได้ ช่วยให้โลกอบอุ่น ช่วยในการถนอมอาหาร ใช้ความร้อนในการทำนาเกลือ ช่วยฆ่าเชื้อโรค)

- อุปกรณ์การทดลอง (กระถางต้นไม้, ผ้าขนหนูผืนเล็ก 2 ผืน)

- กระดาษ

- วีดิทัศน์ ขั้นตอนการทำเกลือสมุทร How to make sea salt

- หนังสือวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก trueplookpanya.com