กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

คนไทยทุกคนควรตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นเอกราชของชาติไทยและมีความภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย และภูมิใจที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนสามารถ

1. บอกสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยได้ถูกต้อง

2. บอกหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นคนไทยได้ถูกต้อง

3. บอกวิธีปฏิบัติตนต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

4. ระลึกถึงความสำคัญของความเป็นเอกราชของชาติไทยและมีความภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย และภูมิใจที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อยู่ตลอดเวลา

สาระการเรียนรู้

ชาติไทยเป็นชาติเอกราชมี ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี เป็นของตนเอง มีธงชาติ และเพลงชาติ เป็นสัญลักษณ์แสดงความเป็นเอกราชของชาติไทย ชาติไทยของเรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ ทั้งสองสิ่งนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย คนไทยรักความสงบ เอื้อเฟื้อมีน้ำใจต่อกัน สุภาพอ่อนโยน เราควรภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย ชาติไทยอยู่ได้ ถ้าคนในชาติมีความสามัคคี

 

 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

1. นักเรียนทำกิจกรรม “เปิดป้ายทายภาพ” โดยครูให้นักเรียนเลือกป้ายปริศนาที่มีทั้งหมด 12 หมายเลขจากนั้นให้นักเรียนเปิดป้ายทีละหมายเลข ซึ่งนักเรียนนจะเห็นภาพเพียงบางส่วน จากนั้นให้ช่วยกันทายภาพว่าคือภาพอะไร (ชาวบ้านบางระจัน) และให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพ (บางระจัน เป็นค่ายป้องกันตัวเองของชาวบ้านเมืองสิงห์บุรีและเมืองต่าง ๆ ที่พากันมาหลบภัยกองทัพพม่าที่บางระจัน  ก่อนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง  สามารถต้านทานการเข้าตีของกองทัพพม่าได้หลายครั้ง และมีกิตติศัพท์เลื่องลือในด้านวีรกรรมความกล้าหาญในประวัติศาสตร์ไทย  โดยมีอนุสาวรีย์สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมในครั้งนี้ในอำเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี)

2. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน โดยบอกว่าจากชาวบ้านบางระจันเป็นตัวอย่างของสมาชิกที่ดีของชาติไทยที่ทำหน้าที่ปกป้องบ้านเมืองจากการรุกรานของศัตรู จากนั้นครูติดบัตรคำชื่อเรื่อง “ชาติไทย”

 

ขั้นสอน

1. นักเรียนช่วยกันบอกสิ่งที่แสดงถึงความเป็นชาติไทย (ธงชาติไทย, เพลงชาติไทย, ภาษา, วัฒนธรรม, ประเพณี)

2. ครูติดรูปภาพตัวอย่างธงชาติไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน จากนั้นร่วมกันสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของธงชาติไทย

3. นักเรียนร่วมกันสนทนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับธงชาติไทยในปัจจุบัน (ธงชาติไทย เรียกอีกอย่างว่า “ธงไตรรงค์” แปลว่า ธงสามสี สีแดง หมายถึง ชาติ สีขาว หมายถึง ศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์, เราเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาตอนเช้าเวลา 8.00 น. และเชิญธงชาติลงจากยอดเสาตอนเย็นเวลา 18.00 น.)

4. นักเรียนร่วมกันร้องเพลงชาติไทยพร้อมกัน จากนั้นร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของการออกเสียง
เนื้อร้อง โดยครูติดเนื้อร้องเพลงชาติไทยบนกระดานและเว้นช่องว่างไว้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเติมเนื้อเพลงที่หายไปให้ถูกต้อง ดังนี้

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย

เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน

อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล

ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี

ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด

เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่

สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี

เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย

 

 

ขั้นสรุป

1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนเรื่องชาติไทย (ชาติไทยเป็นประเทศที่มีเอกราช มีประวัติความเป็นที่ยาวนาน ดังนั้นเราในฐานะคนไทยจึงควรจะต้องช่วยกันดูแลรักษาให้คงอยู่ตลอดไป)

2. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง ชาติไทย ในหนังสือสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน้า 22

 

การวัดผลและประเมินผล

  • ความสนใจและตั้งใจเรียน

  • การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในห้องเรียน

  • ความถูกต้องของการตอบคำถาม

  • ความถูกต้องของแบบฝึกหัด

  • ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทำงาน

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

  • แผ่นป้ายปริศนาชาวบ้านบางระจัน

  • เนื้อเพลงชาติไทย

  • รูปภาพธงชาติ

  • แถบประโยค ได้แก่ ชาติไทย สัญลักษณ์ความเป็นชาติไทย ธงชาติไทย ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ธงชาติไทยมี 3 สี สีแดง หมายถึง ชาติ สีขาว หมายถึง ศาสนา สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์

  • หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก trueplookpanya.com