กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ชุมชนที่มีสมาชิกปฏิบัติตนเป็นคนดี ชุมชนนั้นก็จะเจริญรุ่งเรืองและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตัวชี้วัด 1. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

         2. อธิบายความสัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนสามารถ

1. บอกความแตกต่างระหว่างชุมชนที่ดีและชุมชนที่ไม่ดีได้

2. บอกสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนได้

3. ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนได้

 

 

สาระการเรียนรู้

ชุมชน หมายถึง หมู่ชน กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน

การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน

ชุมชนใดๆเมื่อมีชื่อเสียง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด น่าอยู่ ก็ทำให้คนในชุมชนมีความสุข มีความรัก และความภาคภูมิใจในชุมชนของตน คนในชุมชนรวมทั้งนักเรียนเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยทำให้ชุมชนของเรามีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

ถ้าทุกๆคนรู้จักการปฏิบัติตนที่ดีและรู้จักสิทธิและหน้าที่ของคนในชุมชน จะทำให้มีความสุขดังนี้

1. ตั้งใจเล่าเรียนหนังสือ เพื่อนำความรู้ ความสามารถพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า

2. เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของชุมชนอย่างเคร่งครัด และสม่ำเสมอ

3. ดูแลรักษาสาธารณสมบัติที่เป็นของส่วนรวม เช่น สนามเด็กเล่น โรงเรียน ที่ทำการไปรษณีย์ ฯลฯ

4. ดูแลรักษาความสะอาดภายในบ้าน หน้าบ้าน รอบๆบริเวณบ้าน สิ่งแวดล้อมชุมชน ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำลำคลอง หรือสนามเด็กเล่น

5. ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี เช่น มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ เป็นต้น

6. การอยู่ร่วมกันและพึ่งพาอาศัยกันและกัน

ชุมชนใดมีสมาชิกขยันขันแข็ง ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความตั้งใจจริง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน ซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ชุมชนนั้นก็จะเจริญรุ่งเรือง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

1. นักเรียนดูวีดิทัศน์ เรื่อง “โครงการ เด็กไทยดูดี - เพลงเด็กดีมีวินัย” (https://www.youtube.com/watch ?v=jwZird2I_1k) ความยาว 5.51 นาที

2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง (นักเรียนยังเป็นเด็กสามารถปฏิบัติตนให้เป็นคนดีและช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของครอบครัวได้โดยการเป็นคนที่รู้จักหน้าที่ของตนเองและมีวินัยในการทำสิ่งต่างๆ ฯลฯ) จากนั้นครูถามนักเรียนว่าสิ่งที่นักเรียนได้ปฏิบัตินั้นเรียกได้ว่าเป็นอะไร (การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน ) และครูติดแถบประโยคหัวเรื่องบนกระดาน

 

ขั้นสอน

1. นักเรียนร่วมกันอภิปรายความหมายของคำว่า “ชุมชน” จากนั้นครูติดแถบประโยคความหมายของชุมชนและให้นักเรียนช่วยกันอ่านพร้อมกัน (ชุมชน หมายถึง หมู่ชน กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน)

2. ครูแบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม จากนั้นให้นักเรียนทำใบงานเรื่อง “โรงเรียนที่มีความสุข” โดยให้นักเรียนวาดภาพและเขียนวิธีปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน (โรงเรียน) จากนั้นเลือกตัวแทยออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

3. ครูติดแถบประโยคและรูปภาพ เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน จากนั้นนักเรียนช่วยกันอภิปราย ดังนี้

ดูรักษาความสะอาดบ้าน

ตั้งใจเรียนหนังสือ

ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี

เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของชุมชน

มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น

 

ขั้นสรุป

1. นักเรียนชมวีดิทัศน์โฆษณาเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (https://www.youtube.com/watch?v=W_ suOnq0V0M) ความยาว 1.08 นาที

2. นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน (ชุมชนใดมีสมาชิกขยันขันแข็ง ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความตั้งใจจริง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน ซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ชุมชนนั้นก็จะเจริญรุ่งเรือง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข)

3. นักเรียนทำแบบฝึกหัด เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน ในหนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน้า 24-26

 

การวัดผลและประเมินผล

 • ความสนใจและตั้งใจเรียน

 • การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในห้องเรียน

 • ความถูกต้องของการตอบคำถาม

 • ความถูกต้องของแบบฝึกหัด

 • ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทำงาน

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

 • วิดิทัศน์

 • แถบประโยคหัวข้อเรื่อง “การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน”

 • แถบประโยค ชุมชน หมายถึง หมู่ชน กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก และมีผลประโยชน์ร่วมกัน

 • ใบงาน

 • แถบประโยคมีดังนี้ ตั้งใจเรียนหนังสือ เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของชุมชน ดูแลรักษาของส่วนรวม ดูรักษาความสะอาดบ้าน ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี การอยู่ร่วมกันและพึ่งพาอาศัยกัน

 • หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก trueplookpanya.com