กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การอยู่ร่วมกันในครอบครัว ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของตน จึงจะทำให้ครอบครัวมีความสุข

 

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษา ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

ตัวชี้วัด ๑. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. บอกสิทธิและหน้าที่ของคนในครอบครัวได้

๒. บอกผลดีของการปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ในครอบครัวได้

๓. ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ในครอบครัวได้

๔. ฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของการทำกิจกรรมได้

๕. ทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

ในบ้านของฉันมีบุคคลต่างๆ หลายคน ทุกคนที่อยู่ในบ้านจะปฏิบัติตามหน้าที่และสิทธิของตนอย่างเหมาะสม คือ พ่อ แม่ มีสิทธิและหน้าที่ในการดูแลเลี้ยงดูลูกและคนในครอบครัว โดยการอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดี รักใคร่ปรองดองกัน มีน้ำใจต่อกัน

ลูกมีสิทธิและหน้าที่ในการช่วยเหลือคนในครอบครัวตามความสามารถของตน เช่น ช่วยทำงานบ้าน ตั้งใจเรียน ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ และเป็นคนดี

ทุกคนในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพราะทุกคนได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีความรักสามัคคี และมีน้ำใจต่อกัน

 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

ครูให้นักเรียนดูการ์ตูน เรื่อง หน้าที่ของหนู (http://www.youtube.com/watch?v=UG-qss4R4Wcความยาวประมาณ .๓๓ นาที จากนั้นสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง

ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง (ทุกคนที่อยู่ในบ้านต่างมีสิทธิและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามความเหมาะสม) ครูติดแถบประโยค “สิทธิและหน้าที่ของบุคคลในครอบครัว

 

ขั้นสอน

ครูให้นักเรียนบอกความหมายของสิทธิและหน้าที่ (สิทธิ หมายถึง อำนาจอันชอบธรรมที่จะทำหรือไม่ทำบางอย่างตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ส่วนหน้าที่ หมายถึง ภาระที่ต้องกระทำ)

ครูติดภาพบ้านที่มีสมาชิกในครอบครัว (พ่อ แม่ ลูกครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับหน้าที่ของบุคคลต่างๆ ในครอบครัว

ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น  กลุ่ม ครูให้นักเรียนเล่นเกม “ตกหลุมพราง” โดยมีการ์ตูนประจำกลุ่ม ครูสุ่มให้นักเรียนตอบคำถามกลุ่มใดตอบคำถามได้ถูกต้องก็ข้ามไปได้ แต่หากกลุ่มใดตอบไม่ได้จะตกหลุมพรางต้องให้กลุ่มอื่นเล่นต่อ คำถามมีดังนี้

เมื่ออยู่ที่บ้านนักเรียนมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง (ทำความสะอาดบ้านทำการบ้าน ฯลฯ )

บุคคลใดในครอบครัวที่คอยอมรมสั่งสอนนักเรียน (คุณพ่อ คุณแม่ พี่)

ถ้าหากนักเรียนมีปัญหานักเรียนจะปรึกษาใคร (คุณพ่อ คุณแม่ พี่)

หากสมาชิกทุกคนในครอบครัวปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองจะเกิดอะไรขึ้น (ทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุข)

สิ่งใดทำให้ทุกคนในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (ทุกคนทำหน้าที่ของตนเอง)

ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพิ่มเติมจากการทำกิจกรรม (ทุกคนควรปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสมจากนั้นให้นักเรียนยกตัวอย่างสิทธิและหน้าที่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูก (พ่อแม่มีสิทธิอบรมสั่งสอน ให้รางวัลและลงโทษลูก และมีหน้าที่ในการเลี้ยงดูคนในครอบครัว)

 

ขั้นสรุป

นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าผลของปฏิบัติตนตามหน้าที่ของตนเองจะเป็นอย่างไร (หากสมาชิกทุกคนในครอบครัวปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง ครอบครัวจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข)

นักเรียนทำแบบฝึกหัด เรื่อง สิทธิและหน้าที่ของบุคคลในครอบครัว ในหนังสือเรียน ..ชั้นประถมศึกษาปีที่  หน้า ๑๑ ๑๓

การวัดผลและประเมินผล

- ความสนใจและการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

- ความถูกต้องของการยกตัวอย่างและการตอบคำถาม

- การทำงานกลุ่ม

- ความถูกต้องของการทำแบบฝึกหัด

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

- การ์ตูน เรื่อง หน้าที่ของหนู (http://www.youtube.com/watch?v=UG-qss4R4Wc) ความยาวประมาณ .๓๓ นาที 

- แถบประโยคสิทธิและหน้าที่ของบุคคลในครอบครัว

- รูปภาพบ้านที่มีสมาชิกในครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก)

- หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (...) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เล่มที่ ๒

- ไม้เรียกชื่อ


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก trueplookpanya.com