กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนา ดังนั้นพุทธศาสนิกชนควรร่วมกันทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟังธรรม ตลอดจนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกันในวันนี้

 

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ส ๑.๒ เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ

ตัวชี้วัด ๒. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. อ่านและเขียนวันอาสาฬหบูชาได้ถูกต้อง

๒. บอกความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาได้

๓. บอกเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาได้ถูกต้อง

๔. บอกข้อควรปฏิบัติในวันอาสาฬหบูชาได้ถูกต้อง

๕. ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมในวันอาสาฬหบูชา

๖. ทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกปี ซึ่งมีเหตุการณ์ที่สำคัญขึ้น ๔ ประการ ดังนี้

. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนา

. พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา คือ แสดงธรรมครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์

. ในวันนี้หลังจากพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาจบ ท่านโกณฑัญญะได้เห็นดวงตาธรรมเป็นคนแรก และได้ 

กราบทูลขอบวช พระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตและทรงทำการอุปสมบทให้ด้วยพระองค์เอง ดังนั้นท่านโกณฑัญญะจึงเป็นพระสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนา

. เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบ ๓ ประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันอาสาฬหบูชา มีดังนี้

- ทำบุญตักบาตร

- ฟังเทศน์ ฟังธรรม

- รักษาศีล ปฏิบัติธรรม

- เวียนเทียน

- บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เช่น พัฒนาวัด บริจาคทาน บริจาคเลือด เป็นต้น

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

. นักเรียนตัวแทนกลุ่มออกมาจับคู่สิ่งของกับวันต่างๆ ให้ถูกต้อง

. ครูให้นักเรียนสังเกตรูปภาพบนกระดานและร่วมกันอภิปรายว่ามีวันใดแตกต่างจากวันอื่น (วันพระ เพราะใน  ปี มีหลายวัน ส่วนวันอื่นใน  ปี จะมีเพียงวันเดียวเท่านั้น) จากนั้นครูถามนักเรียนเพิ่มเติมว่าวันพระใดบ้างที่ถือว่าเป็นวันพิเศษกว่าวันอื่นๆ (วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา)

ขั้นสอน

. ครูให้นักเรียนดูวิดีโอวันอาสาฬหบูชา (http://www.youtube.com/watch?v=T9FjyqW8sZA) ความยาวประมาณ .๕๑ นาที

. ครูนำภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาติดบนกระดาน แล้วสนทนากับนักเรียนถึงเหตุการณ์ในรูป พร้อมอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา วันอาสาฬหบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญ เดือน  หรือ การบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันเพ็ญ เดือน  คือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา, เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนา, เป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรกคือการที่ท่านโกณฑัญญะรู้แจ้งเห็นธรรม เป็นพระโสดาบัน จัดเป็นอริยบุคคลท่านแรกในอริยสงฆ์, เป็นวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือ การที่ท่านโกณฑัญญะขอบรรพชาและ ได้บวชเป็นพระภิกษุ หลังจากฟังปฐมเทศนาและบรรลุธรรมแล้ว, เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวกคือ การที่ท่านโกณฑัญญะนั้น ได้บรรลุธรรม และบวชเป็นพระภิกษุ จึงเป็นสาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้า และเมื่อเปรียบกับวันสำคัญอื่นๆในพระพุทธศาสนา บางทีเรียกวันอาสาฬหบูชานี้ว่า วันพระสงฆ์ คือวันที่เริ่มเกิดมีพระสงฆ์)

. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสิ่งที่ควรปฏิบัติในวันอาสาฬหบูชา พร้อมกับติดภาพบนกระดาน (เข้าวัด ตักบาตร ทำสังฆทาน ปล่อยนกปล่อยปลา เวียนเทียน ฯลฯ) และครูถามนักเรียนว่าเคยทำสิ่งใดบ้าง 

ขั้นสรุป

. นักเรียนทำกิจกรรม โดยออกมาเลือกแถบประโยคที่เป็นเหตุการณ์สำคัญหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวันอาสาฬหบูชา

. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องวันอาสาฬหบูชา (วันอาสาฬหบูชาตรงกับวัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน  , แสดงธรรมครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์, โกณฑัญญะ พระสงฆ์องค์แรก,พระรัตนตรัยครบ  ประการ)

. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องวันอาสาฬหบูชาในหนังสือเรียน ... ชั้นประถมศึกษาปีที่  หน้า ๔๐ - ๔๑

การวัดผลและประเมินผล

- ความสนใจและการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

- ความถูกต้องของการยกตัวอย่างและการตอบคำถาม

- ความถูกต้องของการทำแบบฝึกหัด

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

- วิดีโอ เรื่อง วันอาสาฬหบูชา (http://www.youtube.com/watch?v=T9FjyqW8sZA) ความยาวประมาณ .๕๑ นาที

- บัตรคำ (วันอาสาฬหบูชา)

- รูปภาพ (พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา, พระรัตนตรับครบสามประการ, พระสงฆ์องค์แรกของโลก, สิ่งที่ควรปฏิบัติในวันอาสาฬหบูชา)

- แถบประโยค (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน  , แสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์, โกณฑัญญะ พระสงฆ์องค์แรก,พระรัตนตรัยครบ  ประการ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์, เหตุการณ์วันอาสาฬหบูชา)

- แถบประโยค (ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ รักษาศีล เวียนเทียน)

- หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (...) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เล่มที่ ๒

- ไม้เรียกชื่อ


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก trueplookpanya.com