กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

วัฒนธรรมแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เราต้องรักษาและคงความเป็นชาติไทยไว้

 

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

ตัวชี้วัด 2. ปฏิบัติตนตนตามมารยาทไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนสามารถ

1. บอกความเจริญงอกงามของวัฒนธรรมของชาติต่างๆ ได้จากประสบการณ์เดิม

2. บอกความหมายของคำว่าวัฒนธรรมได้

3. ยกตัวอย่างวัฒนธรรมต่างๆได้

4. นำความรู้เรื่องการแต่งกายไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

สาระการเรียนรู้

วัฒนธรรม คือ แบบแผนการดำเนินชีวิต ประเพณี และสิ่งที่ดีงาม หรือความเจริญของชุมชน ประเทศไทยมีวัฒนธรรมเฉพาะ ซึ่งเป็นลักษณะของชาติไทย ท้องถิ่นแต่ละแห่งจะมีวัฒนธรรมของตนเองโดยเฉพาะวัฒนธรรม ทำให้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ได้แก่

1. ภาษา คนมีวัฒนธรรมจะพูดจาสุภาพ อ่อนโยน รู้จักกาลเทศะ ไม่พูดจาหยาบคาย ชาติไทยมีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของเราเอง

2. การแต่งกาย คนไทยมีเครื่องแต่งกายประจำชาติไว้แต่งในโอกาสสำคัญ แต่ในเวลาปกติ เราจะแต่งกายอย่างสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับโอกาส แต่ในเวลาปกติเราจะแต่งกายอย่างสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับโอกาส

3. ศิลปะ ชาวไทยมีศิลปะ อันเป็นมรดกล้ำค่า ที่คนรุ่นก่อนได้สร้างขึ้น เราควรมีความภาคภูมิใจในศิลปะของเรา เพราะเป็นแบบอย่างเฉพาะตัว ไม่เหมือนของชนชาติอื่น เช่น ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย วัดไทย ฯลฯ

4. ศาสนา เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม คนไทยส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ทำให้สังคมสงบสุข

5. ประเพณี เป็นแบบแผนประพฤติที่สืบต่อกันมา เช่น ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง และประเพณีที่เกี่ยวกับชีวิต เช่น ประเพณีแต่งงาน บวชนาค ประเพณีของไทยมีแตกต่างกันไปในแต่ละภาค เช่น ภาคอีสานมีประเพณีแห่บั้งไฟ ภาคเหนือมีประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นต้น

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

1. ครูนำภาพสัญลักษณ์แทนจำนวนของชาวอียิปต์โบราณ, กรีก , บาบิโลน, โรมัน , มายัน , จีน มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนทายว่า เป็นสัญลักษณ์ของชาติใด จากนั้นครูถามนักเรียนว่า “การที่เราสร้างสัญลักษณ์ขึ้นมาใช้ในการสื่อสาร แสดงว่ามนุษย์มี ความแตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆ อย่างไร” (ฉลาด, มีไหวพริบ, มีวัฒนธรรม) และครูติดบัตรคำ“วัฒนธรรมในชุมชน”

ขั้นสอน

1. ครูให้นักเรียนบอกความหมายคำว่า “วัฒนธรรม” ตามความคิดของนักเรียน จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมโดยติดแถบประโยคความหมาย แล้วให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน (วัฒนธรรม คือ แบบแผนการดำเนินชีวิต ประเพณี และสิ่งที่ดีงาม หรือความเจริญของชุมชน)

2. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันต่อภาพชิ้นส่วนปริศนาให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ จากนั้นนำมาติดบนกระดานและให้นักเรียนอภิปรายร่วมกัน (ภาพทั้งหมดเป็นวัฒนธรรมทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ภาษา, การแต่งกาย, ศิลปะ, ศาสนา, ประเพณี, มารยาท)

3. นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างวัฒนธรรมต่างๆ ที่นักเรียนรู้จัก จากนั้นอภิปรายร่วมกันว่าจัดอยู่ในประเภทใด

4. นักเรียนเล่นเกม “ คนไทย” โดยครูแบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดว่าภาพที่เห็นจัดเป็นวัฒนธรรมประเภทใด โดยกลุ่มที่สามารถตอบได้ถูกต้องจะได้รับคะแนนสะสมภาพละ 10 คะแนน มีรูปภาพดังนี้

 

ขั้นสรุป

1. นักเรียนชมวีดิทัศน์ เรื่อง “WTD 2016 Welcome to Thailand” (https://www.youtube.com/ watch?v=gpX16cU2G0o) ความยาว 2.21 นาที จากนั้นอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่สังเกตได้

2. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง วัฒนธรรมไทย ในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  หน้า 35-40

 

การวัดผลและประเมินผล

  • ความสนใจและตั้งใจเรียน

  • การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในห้องเรียน

  • ความถูกต้องของการตอบคำถาม

  • ความถูกต้องของแบบฝึกหัด

  • ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทำงาน

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

  • ภาพสัญลักษณ์แทนจำนวน

  • บัตรคำ ได้แก่ วัฒนธรรมในชุมชน ภาษา การแต่งกาย ศิลปะ ศาสนา ประเพณี อาหาร การละเล่น ศิลปะการป้องกันตัว

  • แถบประโยคความหมาย “วัฒนธรรม”

  • หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก trueplookpanya.com