กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธ ศาสนา เราควรไปทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ เวียนเทียน เพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย

 

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ

ตัวชี้วัด ป.1/3 ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดได้ถูกต้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนสามารถ

1.บอกความสำคัญและอ่านคำอาสาฬหบูชาได้ถูกต้อง

2.บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาได้

3.บอกสิ่งที่ควรปฏิบัติในวันอาสาฬหบูชาได้
4.ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในวันอาสาฬหบูชาได้

5.ทำแบบฝึกได้ถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

วันอาสาฬหบูชา (อ่านว่า อา-สาน-หะ-บูชา) ตรงกับวันเพ็ญ (ขึ้น 15 ค่ำ) เดือน 8 วันนี้เป็นวันที่มีพระสงฆ์ เกิดขึ้นเป็นองค์แรก และเป็นวันที่มีพระรัตนตรัย ครบสามประการ คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ วันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เราควรไปทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ เวียนเทียน เพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

1.ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มฉันอยู่ตรงไหนโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำบัตรตัวอักษรมาเรียงเป็นคำ เมื่อต่อเสร็จแล้วให้วางบัตรคำไว้บนโต๊ะที่ กลุ่มที่เสร็จกลุ่มแรกและถูกต้องจะได้ 50 คะแนน กลุ่มที่เสร็จรองลงมาจะได้ 40 30 20 และ 10 ตามลำดับ จากนั้นครูจะให้ตัวแทนกลุ่มนำมาติดบนกระดานเพื่อตรวจคำตอบ
2. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจคำตอบของแต่ละกลุ่ม จากนั้นร่วมกันอ่านคำดังกล่าว พร้อมติดบัตรคำ อาสาฬหบูชา และแถบประโยคการอ่านบนกระดาน (อา-สาน-หะ-บู-ชา)

ขั้นสอน

3.ครูอธิบายว่าวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ ซึ่งจะมีบุคคลหนึ่งเป็นบุคคลสำคัญทางศาสนาพุทธ คือพระพุทธเจ้าและปัญจวัคคีย์ พร้อมติดรูปภาพประกอบ

4.ครูอธิบายว่าวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ มีเรื่องราวก่อนจะมาเป็นวันซึ่งเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าและปัญจวัคคีย์ ดังนี้
พระพุทธเจ้าซึ่งเดิมเป็นเจ้าชายชื่อว่าเจ้าชายสิทธัตถะตัดสินใจออกบวชเพื่อหาหนทางแห่งการดับทุกข์ จากนั้นพระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ 5 องค์ ที่เคยมาเฝ้ารับใช้พระองค์ 
5.ครูให้นักเรียนดูวิดีโอ เรื่อง วันอาสาฬหบูชา 
6.ครูบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน จากนั้นครูติดบัตรคำ ป่าอิสิปตนมฤคทายวันบนกระดาน ซึ่งในปัจจุบันป่านี้อยู่ในประเทศอินเดีย และเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 จากนั้นครูติดบัตรคำวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ครูบอกว่าวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ในแต่ละปีจะไม่ใช่วันเดียวกัน เช่นในปีนี้วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ตรงกับวันที่ 8 กรกฎาคม แต่ในปีหน้าจะไม่ใช่ วันที่ 8 กรกฎาคม
7.ครูเปิดภาพพระจันทร์เต็มดวงในโปรแกรม PowerPoint จากนั้นครูให้นักเรียนบอกว่าจากวีดิโอที่นักเรียนดูจะเห็นภาพตอนกลางคืนเป็นคืนก่อนที่โกณทัญญะจะตัดสินบวชเป็นพระสงฆ์ ลักษณะของพระจันทร์ดวงนั้นเป็นอย่างไร (พระจันทร์มีลักษณะเต็มดวง)
8.
ครูถามนักเรียนว่า จากคลิปมีใครบอกได้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง (พระพุทธเจ้าแสดงเทศนาครั้งแรกหรือปฐมเทศนา, เกิดพระสงฆ์องค์แรก) พร้อมทั้งอธิบายว่า การเกิดพระสงฆ์องค์แรกทำให้วันนี้เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบสามประการ คือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ จากนั้นครูติดบัตรคำ พระรัตนตรัย พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ บนกระดาน
9. นักเรียนร่วมกันตอบว่าวันอาสาฬหบูชาผู้ที่นับถือศาสนาพุทธควรจะปฏิบัติอย่างไร (ทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ เวียนเทียน เพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย) จากนั้นครูติดบัตรคำ ทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ เวียนเทียนบนกระดานจากนั้นครูแจกบัตรภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา (ทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ เวียนเทียน) แล้วสุ่มนักเรียนออกมาติดภาพบนกระดาน
10.ครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องการเวียนเทียน

-เราเดินเวียนเทียนรอบโบสถ์ทางขวา หรือตามเข็มนาฬิกา ทั้งหมด 3 รอบ โดยในแต่ละรอบเราจะระลึกถึงพระรัตนตรัยดังนี้ รอบแรกระลึกถึงพระพุทธ รอบที่สอง พระธรรม และรอบที่สามพระสงฆ์

-เราไปเวียนเทียนที่วัดในเวลาหัวค่ำ คือประมาณหกโมงเย็นเป็นต้นไป

-การเวียนเทียนเราไม่ได้มีเฉพาะในวันอาสาฬบูชาเท่านั้น เรามีการเวียนเทียนในวันสำคัญทางพุทธศาสนา 3 วัน คือวันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชาและวันมาฆบูชา

ขั้นสรุป

11.ครูถามนักเรียนว่า วันอาสาฬหบูชามีความสำคัญอย่างไรและการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีควรปฏิบัติตนอย่างไร (วันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นองค์แรกและเป็นวันที่มีพระรัตนตรัย ครบสามประการ คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ วันนี้เป็นวันสำคัญทาพระพุทธศาสนา เราควรไปทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ เวียนเทียน เพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย)
12.
ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด หน่วยชีวิตในชาติเรื่อง วันอาสาฬหบูชา

การวัดผลและประเมินผล

1.ความสนใจในการทำกิจกรรม

2.การแสดงความคิดเห็น

3.ความถูกต้องของคำตอบ

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

-บัตรตัวอักษรสำหรับ 5 กลุ่ม
แบบกลุ่มที่มีนักเรียน 6 คน

อา

สา

บู

ชา

แบบกลุ่มที่มีนักเรียน 7 คน

อา

สา

บู

-แผ่นกระดาษรองติด 5 แผ่น ขนาดกระดาษ A4

-บัตรคำ

อาสาฬหบูชา

อา-สาน-หะ-บู-ชา

-วีดิโอ เรื่อง อาสาฬหบูชา

ที่อยู่ link : https://www.youtube.com/watch?v=W729mN97pC8
-บัตรคำ

ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

-ภาพดวงจันทร์เต็มดวง

-บัตรคำ

พระรัตนตรัย

พระพุทธเจ้า

พระธรรม

พระสงฆ์

-บัตรคำ

ทำบุญ

ตักบาตร

ฟังเทศน์

เวียนเทียน

-ภาพ
- สมุดวิชาการ ... หน่วยชีวิตในชาติ

 


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก trueplookpanya.com