กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

พืชมีส่วนประกอบที่สำคัญ ดังนี้ รากลำต้น ,กิ่งก้านใบ,ดอก และผลและเมล็ด โดยส่วนประกอบต่างๆ มีหน้าที่แตกต่างกันเพื่อให้พืชดำรงชีวิตอยู่ได้

 

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ว1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

ตัวชี้วัด ป.1/2 สังเกตและอธิบายลักษณะและหน้าที่ของโครงสร้างภายนอกของพืชและสัตว์

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนสามารถ

1.บอกส่วนประกอบของพืชได้ถูกต้อง
2.บอกตำแหน่งที่อยู่ของส่วนประกอบต่างๆ ของพืชได้ถูกต้อง
3.บอกลักษณะและหน้าที่ของราก ลำต้น กิ่งก้าน ใบ ดอก ผลและเมล็ดได้

สาระการเรียนรู้

พืชมีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้

1.ราก รากของพืชส่วนมาก จะฝังอยู่ในดิน และใต้น้ำ มีหน้าที่ดูดน้ำและอาหาร และช่วยยึดลำต้นไว้ให้เกาะติดดิน

2.ลำต้น ส่วนมากโตขึ้นมาเหนือพื้นดินเพื่อรับแสงแดด มีหน้าที่ลำเลียงน้ำและแร่งธาตุจากรากไปสู่ส่วนต่างๆของพืช และช่วยชูกิ่งก้าน ใบ และดอกให้ได้รับแสงแดดด้วย

3.กิ่งก้าน เป็นส่วนชูใบ ดอกและผล

4.ใบ เป็นส่วนที่งอกออกจากกิ่งก้านของพืช ส่วนมากใบมีสีเขียวและมีรูปร่าง ลักษณะแตกต่างกันไปตามชนิดของพืช ใบมีหน้าที่หายใจ คายน้ำ และสร้างอาหาร

5.ดอก มีขนาด รูปร่าง และสีสันต่างๆ กันไป มีหน้าที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสร

6.ผลและเมล็ด มีหน้าที่แพร่พันธุ์ เรานำเมล็ดไปปลูกเป็นต้นใหม่ได้

    เพลง ส่วนประกอบของพืช

มาเถอะมา มารู้จักพืชกัน

ส่วนประกอบนั้นมีหลายสิ่งสำคัญนี่นา

ราก ลำต้น ดอก ผล

กิ่งก้าน ใบ เมล็ดนานา

มาเถอะหนา มารู้จักพืชกัน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

1.ครูให้นักเรียนดูวีดิโอการเจริญเติบโตของต้นไม้จากนั้นครูถามนักเรียนว่า จากวีดิโอนี้ นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง (ราก ลำต้น กิ่งไม้ ใบ ดอก ผล เมล็ด)
2.
ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม “ฉันอยู่ตรงไหน” โดยครูแจกภาพส่วนประกอบของต้นไม้ให้กับนักเรียนนำไปประกอบบนกระดาน เมื่อติดภาพเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของภาพ
3.ครูชี้ไปที่ส่วนต่างๆ ของต้นไม้แล้วให้นักเรียนบอกว่าเป็นส่วนใด (ราก ลำต้น กิ่งก้าน ใบ ดอก ผล)
4.
ครูให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามว่าราก ลำต้น กิ่งก้าน ใบ ดอก ผล รวมแล้วเรียกว่าอะไร 
(ส่วนประกอบของพืช)

 

ขั้นสอน

5.ครูให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามว่าส่วนใดของต้นไม้ที่อยู่ล่างที่สุด(รากโดยครูติดบัตรคำ ราก บนกระดาน จากนั้นครูนำรากของต้นกระสังและต้นผักชีให้นักเรียนดู

6. ครูให้นักเรียนร่วมกันบอกลักษณะของรากต้นไม้(เป็นฝอย เป็นเส้นตรงยาว มีสีขาว สีเขียว สีน้ำตาล)
7. 
ครูนำหญ้าติดดินใส่กระบะจากนั้นสุ่มนักเรียนออกมา คน ทำการทดลองดึงต้นหญ้าออกจากดิน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า การที่นักเรียนดึงออกยากเพราะลักษณะขอรากงเป็นเส้นตรงยาว มีรากฝอยคอยยึดเกาะตามลักษณะที่นักเรียนเห็น ดังนั้นรากจึงมีหน้าที่ยึดลำต้นไว้กับดิน จากนั้นครูติดแถบประโยค รากช่วยยึดลำต้นให้เกาะติดดิน
8. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า หน้าที่ของรากอีกอย่างคือ ดูดน้ำและอาหาร โดยครูนำต้นกระสังมา แช่ลงไปในน้ำ จากนั้นครูผสมสีผสมอาหารสีแดงไป จากนั้นอธิบายว่า น้ำสีแดงเปรียบเสมือนสารอาหารและน้ำที่รากดูดขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืช จากนั้นครูนำต้นกระสังที่ทำการทดลองแช่น้ำผสมสีผสมอาหารสีแดงแล้วมาให้นักเรียนสังเกต โดยอธิบายต่อว่าอีกหนึ่งหน้าที่ของราก คือดูดน้ำและอาหาร จากนั้นครูติดแถบประโยค ดูดน้ำและอาหารบนกระดาน
9.ครูถามนักเรียนว่า ส่วนประกอบที่เหนือขึ้นมาจากพื้นดินคืออะไร(ลำต้นครูติดบัตรคำ ลำต้นบนกระดาน
10.ครูให้นักเรียนสังเกต ลำต้นของต้นกระสัง ผักชี ผักบุ้งและต้นชมพูพันธุ์ทิพย์บริเวณหน้าห้องเรียน แล้วบอกครูว่าลำต้นมีลักษณะอย่างไร (มีสีน้ำตาล เขียว ตั้งตรง ใหญ่ เล็ก)
11.
ครูให้นักเรียนดูวีดิโอการลำเลียงอาหารของต้นไม้ เมื่อดูจบครูถามนักเรียนว่าคิดว่าลำต้นมีหน้าที่อะไร (มีหน้าที่ เป็นทางลำเลียงน้ำและแร่ธาตุไปยังส่วนต่างๆของพืช และ ชูกิ่งก้านและใบจากนั้นครูให้นักเรียนสังเกตบริเวณลำต้นของต้นกระสังอีกครั้งว่าเป็นอย่างไร (มีสีแดงจากน้ำผสมสีผสมอาหารเมื่อนักเรียนตอบคำถามแล้วครูติดแถบประโยค ลำต้นเป็นทางลำเลียงน้ำและแร่ธาตุไปยังส่วนต่างๆ ของพืช

12.ครูให้นักเรียนสังเกตต้นกระสัง ผักชี ผักบุ้งแล้วถามว่าส่วนที่ยื่นออกมาจากลำต้นคืออะไร
(กิ่งก้านจากนั้นครูติดบัตรคำ กิ่งก้าน บนกระดาน

13.ครูให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามว่า หากส่วนที่นักเรียนตอบคือกิ่งก้านแล้วดังนั้น หน้าที่อีกอย่างของต้นไม้คืออะไร (ชูกิ่งก้านจากนั้นครูติดบัตรคำ ชูกิ่งก้าน

14.ครูให้นักเรียนตอบคำถามว่ากิ่งก้านมีลักษณะอย่างไร (มีสีน้ำตาล เขียวแล้วเห็นอะไรออกมาจากกิ่งก้าน (ใบ ดอก ผลเพราะฉะนั้นหน้าที่ของกิ่งก้านคืออะไร (ชูใบ ดอก ผล)
15.
ครูให้นักเรียนบอกส่วนที่งอกออกมาจากกิ่งก้าน (ใบ ดอก ผลจากนั้นครูให้นักเรียนดูทีละส่วน โดยครูติดบัตรคำ ใบ บนกระดาน จากนั้นครูแจกใบไม้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม 1 : ใบบัว
กลุ่ม2 : ใบพลูด่าง
กลุ่ม 3 : ใบเฟิร์น
กลุ่ม 4 : ใบเตย
กลุ่ม 5 : ใบมะกรูด 
ครูให้นักเรียนบอกลักษณะของใบไม้ที่เห็น (มีหลากหลายสี หลายรูปร่าง ทั้งสั้น ยาว รี มีลาย หรือใบเรียบ มีกลิ่น และไม่มีกลิ่น)
16.
ครูให้นักเรียนดูภาพ การสร้างอาหารของพืช จากนั้นครูถามนักเรียนว่าพืชกำลังทำอะไร (ปรุงอาหารครูถามต่อว่าพืชต้องใช้อะไรปรุงอาหาร (แสงอาทิตย์ น้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ และคลอโรฟิลล์จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมว่าคลอโรฟิลล์คือสารสีเขียวจากใบของพืช เป็นตัวช่วยพืชปรุงอาหาร เมื่อปรุงเสร็จจะได้ก๊าซออกซิเจนออกมา จากนั้นครูติดแถบประโยค ปรุงอาหารบนกระดาน ครูถามนักเรียนต่อว่าดังนั้นหากพืชจะปรุงอาหารต้องปรุงในเวลาใด (กลางวัน)
17.
ครูให้นักเรียนบอกว่าเมื่อพืชกินอาหารแล้ว พืชจะต้องทำอะไรต่อ (ขับถ่ายจากนั้นครูบอกว่าวันนี้จะพานักเรียนไปดูพืชขับถ่าย โดยครูจะเอาถุงพลาสติกครอบใบไม้และผูกปากถุงใบ จำนวน ใบของต้นเล็บครุฑหน้าห้องเรียน โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสังเกตกลุ่มละถุง จากนั้นตอบคำถาม ดังนี้
-สังเกตเห็นอะไรในถุง (หยดน้ำเกาะที่ถุง)
-
ปริมาณเยอะหรือน้อย (ขึ้นอยู่กับวันที่ทดลอง)
-
หยดน้ำมีกลิ่นหรือไม่ (ไม่)
18.
ครูให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามว่า การขับถ่ายของพืชเรียกว่าอะไร (การคายน้ำครูติดบัตรคำ คายน้ำ บนกระดาน จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมว่า สิ่งที่นักเรียนเห็นคือต้นไม้คายน้ำ แต่นักเรียนจะไม่เห็นเพราะน้ำมีคุณสมบัติเมื่อได้รับความร้อนจะระเหยกลายเป็นไอลอยไปในอากาศ นักเรียนจึงมองไม่เห็น แต่เมื่อครูเอาถุงพลาสติกไปครอบ ก็เหมือนครูกั้นไม่ให้น้ำที่จะออกมาจากไปใบพบกับอากาศ จึงทำให้เห็นหยดน้ำเกาะอยู่ที่ถุง จากนั้นครูติดภาพการคายน้ำ
19.ครูให้นักเรียนตอบคำถามว่าใบสามารถทำอะไรได้อีกนอกจากปรุงอาหาร ขับถ่าย (หายใจ)จากนั้นครูติดแถบประโยค หายใจ บนกระดาน 
20.ครูติดภาพการหายใจของพืชบนกระดานจากนั้นครูบอกว่าพืชเหมือนคนและสัตว์ ใช้ก๊าซออกซิเจนในการหายใจ และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ดังนั้นเราไม่ควรปลูกต้นไม้ในห้องนอน หรือไปนอนใต้ต้นไม้ใหญ่เวลากลางคืน เพราะจะทำให้เรามีก๊าซออกซิเจนหายใจน้อย 
21.ครูให้นักเรียนสังเกตดอกไม้ และอธิบายต่อว่าส่วนประกอบต่อไป คือ ดอกไม้” ครูติดบัตรคำ ดอกไม้ บนกระดาน
22. ครูให้นักเรียนสังเกตดอกบัว ดอกดาวเรือง และดอกกุหลาบ ว่ามีลักษณะอย่างไร (มีสีสันสวยงาม หอม ซ้อนกันหลายชั้นจากนั้นครูบอกนักเรียนว่าวันนี้ห้องเรียนของเราจะมีนางสาวดอกไม้และชายหนุ่มดอกไม้ จากนั้นครูสุ่มเลือกนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมาสวมสายคาดศีรษะรูปดอกไม้ และสุ่มนักเรียนออกมาสวมสายคาดศีรษะรูปผึ้ง ครูเล่าเรื่อง ”ผึ้งน้อยกับน้ำหวานสุดที่รัก” ผึ้งตัวหนึ่งชอบกินน้ำหวานจากดอกไม้ เจ้าผึ้งชอบดอกไม้สีสวยๆ กลิ่นหอมๆ ทุกครั้งที่เห็นก็อดใจไม่ได้ จึงไปดื่มน้ำหวานจากเจ้าชายหนุ่มดอกไม้พอไปกินก็มีเกสรดอกไม้ติดขาเจ้าผึ้งมาด้วย เจ้าผึ้งยังไม่อิ่มมันบินไปดื่มน้ำหวานจากเจ้านางสาวดอกไม้ต่ออีกจนพุงกาง เมื่อเกสรจากดอกไม้หนุ่มหล่อมาติดที่เกสรดอกไม้สาวสวย ก็ทำให้เกิดเป็นผล นั่นก็คือผลไม้นั่นเอง
23.ครูให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามว่า

-อะไรทำให้ผึ้งมาตอมดอกไม้ (ดอกที่มีสีสันสวยงาม กลิ่นหอมหวานของดอกไม้

-เกสรชายหนุ่มดอกไม้ มาติดที่เกสรนางสาวดอกไม้ได้อย่างได้ (ติดมาจากเท้าเจ้าผึ้ง)

-เมื่อมาติดกันแล้วเกิดเป็นอะไร (ผล)

-หน้าที่ของดอกไม้คืออะไร (ล่อแมลงให้มาผสมเกสรครูติดแถบประโยค ล่อแมลงให้มาผสมเกสร
24.ครูให้นักเรียนร่วมกันตอบว่าสิ่งที่ได้หลังจากที่เกสรของชายหนุ่มดอกไม้ และหญิงสาวดอกไม้ผสมกันแล้วคืออะไร (ผลครูติดบัตรคำ ผล ไม้ บนกระดาน
25.ครูให้นักเรียนดูผลมะม่วงผ่าครึ่ง เงาะผ่าครึ่ง แล้วให้นักเรียนร่วมกันตอบว่าเห็นอะไร (เมล็ดจากนั้นครูติดบัตรคำ เมล็ด บนกระดาน ครูถามนักเรียนว่า ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิต สามารถมีลูกหลานได้ ดังนั้นหากต้องการต้นใหม่จะต้องใช้ส่วนใดของพืชในการให้เกิดลูกหลานใหม่(เมล็ดทำอย่างไร (นำเมล็ดไปปลูก)เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเมล็ดคืออะไร(แพร่พันธุ์)

 

ขั้นสรุป

26.ครูและนักเรียนอ่านบัตรคำส่วนประกอบต่างๆของพืช และหน้าที่ ไปพร้อมๆ กัน
27.ครูนำบัตรคำส่วนประกอบต่างๆของพืชและหน้าที่ออก จากนั้นสุ่มแจกให้นักเรียนนำไปติดให้ตรงกับรูปภาพส่วนประกอบต่างๆของพืชให้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

 

1.ความสนใจในกิจกรรม

2.การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

3.ความถูกต้องของคำตอบ

4.การแสดงความคิดเห็น

 

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

-วีดิโอการเจริญเติบโตของต้นไม้

-ภาพส่วนประกอบของต้นไม้

-บัตรคำ

ส่วนประกอบของพืช

-บัตรคำ

ราก

-ต้นไม้ : กระสัง ผักชี ผักบุ้ง
-กระบะทราย
-ต้นหญ้าที่ติดดิน
-แถบประโยค

รากช่วยยึดลำต้นให้เกาะติดดิน

-น้ำ
-สีผสมอาหารสีแดง
-แถบประโยค

ดูดน้ำและอาหาร

-บัตรคำ

ลำต้น

-วีดิโอการลำเลียงอาหาร
ที่อยู่ link :https://www.youtube.com/watch?v=qe807FFUKtw&spfreload=10
-
แถบประโยค

ลำต้นเป็นทางลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ ไปยังส่วนต่างๆ ของพืช

-บัตรคำ

กิ่งก้าน

-แถบประโยค

ชูกิ่งก้าน

-แถบประโยค

ชูใบ ดอก ผล

-บัตรคำ

ใบ

-ใบไม้ ได้แก่ ใบบัว ใบพลูด่าง ใบเฟิร์น ใบเตย ใบมะกรูด

-ภาพการสร้างอาหารของพืช

-แถบประโยค

ปรุงอาหาร

-ถุงพลาสติกผูกครอบใบของต้นเล็บครุฑหน้าห้อง .1/3จำนวน 5 ใบ

-แถบประโยค

คายน้ำ

-แถบประโยค

หายใจ

-ภาพการหายใจของพืช

-บัตรคำ

ดอกไม้

-ที่คาดศีรษะรูปดอกไม้ 2 อัน
-ที่คาดศีรษะรูปผึ้ง

-แถบประโยค

ล่อแมลงให้มาผสมเกสร

-บัตรคำ

ผล

-บัตรคำ

เมล็ด

-มะม่วงครึ่ง
-เงาะผ่าครึ่ง


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก trueplookpanya.com