กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การสำรวจสิ่งรอบตัว ทำให้เราจำแนกสิ่งต่างๆออกได้โดยใช้เกณฑ์เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

 

 

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ว1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

ตัวชี้วัด ป.1/1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนสามารถ

1.บอกได้ว่าสิ่งที่เห็นในภาพคือสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตได้อย่างถูกต้อง
2.บอกลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้อย่างถูกต้อง
3.สำรวจสิ่งรอบตัวและจำแนกสิ่งที่พบว่าเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้ถูกต้อง
4.ทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง
5.ประเมินตนเองได้อย่างถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

สิ่งมีอยู่รอบตัวเรา มีทั้งสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิต มี ลักษณะ ดังนี้

1.กินอาหารได้

2.ขับถ่ายได้

3.หายใจได้

4.เคลื่อนไหวได้

5.เจริญเติบโตได้

6.มีลูกหลานได้

สิ่งไม่มีชีวิต มีลักษณะตรงข้ามกับสิ่งมีชีวิต ดังนี้

1.กินอาหารมาได้

2.ขับถ่ายไม่ได้

3.หายใจไม่ได้

4.เคลื่อนไหวไม่ได้

5.เจริญเติบโตไม่ได้

6.มีลูกหลานไม่ได้

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

1.ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม “สนุกคิด สนุกจำ” โดยครูเปิดภาพ และให้นักเรียนจำรายละเอียดภาพภายในเวลา 1 นาที จากนั้นครูถามนักเรียนว่าในภาพมีอะไรที่เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตบ้าง
2.ครูให้นักเรียนบอกลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

 

ขั้นสอน

3.ครูบอกนักเรียนว่าวันนี้เราจะเป็นนักสำรวจน้อยกัน โดยเราจะไปเดินสำรวจรอบโรงเรียน 3 สถานที่ ดังนี้
-สวนพรรณไม้ทนแล้ง
-สนามหญ้า ป.1-2
-สวนสาธิต
จากนั้นครูมีภารกิจให้คือ เลือกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต อย่างละ 2 ชนิด แล้ววาดภาพลงในแบบฝึกหัดเรื่องที่ 3 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในโรงเรียน หน้า12-13 จากนั้นทำเครื่องหมายถูกในวงกลมที่ตรงกับสิ่งที่วาดโดยบอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบจัดอยู่ในประเภทใด (คน สัตว์ พืช) สิ่งนั้นพบได้ที่ใด (อากาศ พื้นดิน ในน้ำ ต้นไม้ ที่อื่นๆ) โดยครูจะอธิบายขั้นตอนและรายละเอียดก่อนออกไปสำรวจโดย ครูติดภาพขยายแบบฝึกหัดจากหนังสือ “ชีวิตกับธรรมชาติหน้า 12-13” บนกระดานแล้วอธิบายวิธีการบันทึก
4. ครูให้นักเรียนออกมาเข้าแถวและเดินแถวไปยังสถานที่ที่จะสำรวจโดยนักเรียนจะต้องนำสมุดวิชาการ ส.ว.ส. ดินสอ และยางลบติดตัวไปด้วย

5.ครูให้เวลานักเรียน สถานที่ละ 5 นาทีในการสำรวจและทำแบบฝึกหัด

 

ขั้นสรุป

6.ครูพานักเรียนกลับมาที่ห้องจากนั้นให้นักเรียนระบายสีและทำแบบฝึกหัดให้เสร็จสมบูรณ์
7.ครูให้นักเรียนประเมินตนเองหน้า 14 ใน หนังสือเรียนวิชา ส.ว.ส. หน่วยชีวิตกับธรรมชาติ

การวัดผลและประเมินผล

1.ความสนใจในกิจกรรม

2.ความตรงต่อเวลา

3.ความถูกต้องของคำตอบ

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

-ภาพ

-ภาพขยายแบบฝึกหัดจากหนังสือ “ชีวิตกับธรรมชาติหน้า 12-13-แบบฝึกหัด


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก trueplookpanya.com