กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

สิ่งมีชีวิต ได้แก่ คน สัตว์ และ พืช สิ่งไม่มีชีวิต ได้แก่ หิน ดิน ไม้ ยางลบ ฯลฯ

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ว1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

ตัวชี้วัด ป.1/1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนสามารถ

1.จัดกลุ่มสิ่งต่างๆ ได้เป็นสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตได้อย่างถูกต้อง
2.บอกได้ว่าเราสามารถแบ่งสิ่งที่อยู่รอบตัวเราได้เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

3.บอกได้ว่าสิ่งมีชีวิตสามารถกินอาหารได้
4. บอกได้ว่าสิ่งมีชีวิตสามารถขับถ่ายได้
5.บอกได้ว่าสิ่งมีชีวิตสามารถหายใจได้
6.บอกได้ว่าสิ่งมีชีวิตสามารถเคลื่อนไหวได้
7.บอกได้ว่าสิ่งมีชีวิตสามารถเจริญเติบโตได้
8.บอกได้ว่าสิ่งมีชีวิตสามารถมีลูกหลานได้
9.บอกได้ว่าสิ่งมี ชีวิต ได้แก่ คน สัตว์ พืช

สาระการเรียนรู้

สิ่งมีอยู่รอบตัวเรา มีทั้งสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิต มี ลักษณะ ดังนี้

1.กินอาหารได้

2.ขับถ่ายได้

3.หายใจได้

4.เคลื่อนไหวได้

5.เจริญเติบโตได้

6.มีลูกหลานได้

   เพลงสิ่งมีชีวิต
คน พืช และ สัตว์(ซ้ำ)
ต้องหายใจ
กินอาหาร
เคลื่อนไหวและมีลูกหลานได้เจริญเติบโต (ซ้ำ)

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

1. ครูติดภาพต้นทานตะวัน คนแก่ แมว ต้นกระบองเพชร ปลาทอง ตัวต่อ ลูกฟุตบอล โทรทัศน์ พัดลม หนังสือบนกระดาน

2. ครูให้นักเรียนแบ่งสิ่งที่ครูติดบนกระดานออกเป็น 2 กลุ่มโดยมีเกณฑ์ในการจำแนกอะไรก็ได้ โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมแบ่งกลุ่มจนได้เกณฑ์สิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิต

3.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมว่าภาพบนกระดานแบ่งได้เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต จากนั้นครูติดบัตรคำสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตบนกระดาน

 

ขั้นสอน

4. ครูบอกนักเรียนว่าวันนี้เราจะมาเริ่มรู้จักกับสิ่งมีชีวิตก่อน จากนั้นครูให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามว่า นักเรียนคิดว่านักเรียนเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่ (เป็นสิ่งมีชีวิต)
5. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าทราบได้อย่างไรว่านักเรียนเป็นสิ่งมีชีวิต มีเกณฑ์อะไรบอกว่าเราคือสิ่งมีชีวิต (กินอาหารได้ ขับถ่ายได้ หายใจได้ เคลื่อนไหวได้ เจริญเติบโตได้ มีลูกหลานได้) เมื่อตอบตรงตามเกณฑ์ใด ครูติดแถบประโยคนั้นบนกระดาน

6. ครูให้นักเรียนอ่านลักษณะของสิ่งมีชีวิต 6 ข้ออีกครั้ง จากนั้นครูถามว่านอกจากคนแล้ว นักเรียนคิดว่ามีสิ่งใดบนโลกนี้ที่เป็นสิ่งมีชีวิต (สัตว์ พืช)
7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายร่วมกันทีละลักษณะว่า คน สัตว์ และพืช กินอาหารได้หรือไม่ (ได้) อาหารของคน สัตว์ พืช คืออะไร(คน : ข้าว สัตว์ เช่น ช้าง : กล้วย อ้อย, หมู : รำ, ไก่ : ข้าวเปลือก, พืช : พืชกินอาหารผ่านทางราก (น้ำและแร่ธาตุ) จากนั้นครูติดภาพคน สัตว์ พืชกินอาหารบนกระดาน
8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายร่วมกันว่าคน สัตว์ และพืช ขับถ่ายได้หรือไม่ (คน สัตว์ และพืชสามารถขับถ่ายได้ คน และ สัตว์จะมีอวัยวะที่ใช้ในการขับถ่าย ส่วนพืช มีใบเป็นอวัยวะที่ใช้ขับถ่าย จากนั้นครูติดภาพคน สัตว์ พืชขับถ่ายบนกระดาน

9. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายร่วมกันว่าคน สัตว์ และพืชหายใจได้หรือไม่ (ได้) โดยทดสอบให้นักเรียนยกนิ้วชี้ขึ้นมาวางจ่อจมูกตนเองและหายใจ จากนั้นให้ทดสอบของเพื่อน โดยเอานิ้วชี้เราไปจ่อที่จมูกเพื่อนและให้เพื่อนหายใจ สัตว์ก็สามารถหายใจได้เช่นเดียวกัน ส่วนพืชหายใจได้ทางใบแต่เราอาจสังเกตได้ยาก โดยพืชจะหายใจเอาก๊าซออกซิเจนเข้าไป และหายใจออกมาเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนคนและสัตว์) จากนั้นครูติดภาพคน สัตว์ พืช หายใจได้บนกระดาน
10. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายร่วมกันว่าคน สัตว์ และพืช สามารถเคลื่อนไหวได้หรือไม่ (ได้ แต่พืชอาจมองเห็นยาก ครูจึงนำคลิปวีดิโอการเคลื่อนไหวของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง และไมยราพ มาให้นักเรียนดู) จากนั้นครูติดภาพคน สัตว์ พืชเคลื่อนไหวบนกระดาน

11. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายร่วมกันว่าคน สัตว์ และพืชเจริญเติบโตได้หรือไม่(ได้) โดยครูให้นักเรียนดูภาพการเจริญเติบโตของครูโดยใช้โปรแกรม PowerPoint การเจริญเติบโตของช้างและการเจริญเติบโตของพืช ครูติดภาพคน สัตว์ พืช เจริญเติบโตบนกระดาน

12. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายร่วมกันว่าคน สัตว์ และพืช มีลูกหลานได้หรือไม่(ได้) จากนั้นครูติดภาพคน สัตว์ พืช มีลูกหลาน บนกระดาน

 

ขั้นสรุป

13.ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง สิ่งมีชีวิต
14.นักเรียนทำแบบฝึกหัด ในหนังสือ ส.ว.ส. เรื่องสิ่งมีชีวิต

15. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนว่า สิ่งมีชีวิต ได้แก่ คน สัตว์ พืช

การวัดผลและประเมินผล

1.การมีส่วนร่วมในกิจกรรม

2.ความถูกต้องของคำตอบ

3.การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น

4.ทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง

 

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

-ภาพต้นทานตะวัน คนแก่ แมว ต้นกระบองเพชร ปลาทอง ตัวต่อ ลูกฟุตบอล โทรทัศน์ พัดลม หนังสือ

-บัตรคำ

สิ่งมีชีวิต

สิ่งไม่มีชีวิต

-แถบประโยค

กินอาหารได้

ขับถ่ายได้

หายใจได้

เคลื่อนไหวได้

เจริญเติบโตได้

มีลูกหลานได้

-ภาพ

-ปลากัด
-ภาพ

-วีดิโอต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง https://www.youtube.com/watch?v=zw7a0kdPCQE
-วีดิโอต้นไมยราพ https://www.youtube.com/watch?v=8MQ960tsdjA

-โปรแกรม Power Point การเจริญเติบโต

-วีดิโอการเจริญเติบโตของพืช https://www.youtube.com/watch?v=1-Z1etoGp0Q
https://www.youtube.com/watch?v=oFOpDT3hXv4
-วีดิโอการเจริญเติบโตของช้าง https://www.youtube.com/watch?v=6ofaqvVPo9Q

-เพลง สิ่งมีชีวิต

-หนังสือเรียนวิชา ส.ว.ส. หน่วยชีวิตกับธรรมชาติ


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก trueplookpanya.com