กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การรู้จักมีมารยาทที่ดีจะทำให้มีคนรัก

 

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

ตัวชี้วัด ป.1/1 บอกประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนสามารถ

1.บอกวิธีการไหว้ที่ถูกต้องได้

2.ไหว้ได้ถูกต้อง

3.บอกวิธีการพูดที่ไพเราะได้

4.บอกประโยชน์ของการพูดไพเราะได้

สาระการเรียนรู้

    คนไทยมีมารยาทดี เวลาเราพบกัน เราทักทายกันด้วยการไหว้และกล่าวคำสวัสดี เวลาใครให้อะไรเราหรือทำอะไรให้เรา เราก็ไหว้และกล่าวคำขอบคุณหรือขอบใจ ถ้าเราทำอะไรผิดเรากล่าวคำขอโทษ เราพูดจาไพเราะ ผู้ชายพูดแทนตัวเองว่าผมหรือฉันลงท้ายคำพูดว่าครับ ผู้หญิงพูดแทนตัวเองว่าดิฉัน ลงท้ายคำพูดว่า คะ ขา ค่ะ คนไหว้สวย พูดจาไพเราะ มีแต่คนรัก

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

1.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนทำกิจกรรมภาพปริศนา (รูปภาพการไหว้) โดยนักเรียนผลัดกันเลือกเปิดชิ้นส่วนที่ปิดรูปภาพแล้วตอบว่ารูปภาพเป็นรูปอะไร (สื่อการเรียนรู้ข้อที่ 1.1)

2.นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงลักษณะการไหว้ของบุคคลในภาพ

3.ครูถามนักเรียนว่าคนไทยใช้การไหว้ในโอกาสใดบ้าง (ใช้ในการทักทายเมื่อพบกัน การแสดงความขอบคุณหรือขอโทษและการลา)

ขั้นสอน

4.นักเรียนดูวีดิโอสอนการไหว้ (สื่อการเรียนรู้ข้อที่ 2) จากนั้นร่วมกันอภิปรายวิธีการไหว้ที่ถูกต้อง (แนวทางการอภิปราย วิธีการพนมมือ ก้มหน้าลงไปพบมือ นิ้วโป้งอยู่ที่ปลายจมูก นิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้ว ผู้ชายยืนตรงค้อมหลังลงพอสมควร ผู้หญิงย่อตัวระหว่างก้มศีรษะ)

5.นักเรียนดูภาพขั้นตอนการไหว้ที่ถูกต้อง (สื่อการเรียนรู้ข้อที่ 1.1-1.4) จากนั้นนักเรียนร่วมฝึกการไหว้ที่ถูกต้องที่ละขั้นตอน

6.นักเรียนร่วมกิจกรรมประกวดการไหว้ ตัวแทนนักเรียนหญิง 3 คนและนักเรียนชาย 3 คนออกมาเป็นตัวแทนประกวดการไหว้ นักเรียนร่วมกันสังเกตบุคคลที่ไหว้ได้ถูกต้อง

7.ครูให้รางวัลนักเรียนที่ออกมาเป็นตัวแทนประกวดการไหว้และชื่นชมนักเรียนที่รู้จักกล่าวขอบคุณเมื่อรับรางวัล จากนั้นนักเรียนดูวีดิโอสอนการขอบคุณ (สื่อการเรียนรู้ข้อที่ 3) นักเรียนร่วมกันอภิปรายวิธีการไหว้และโอกาสในการไหว้เพื่อแสดงการขอบคุณ

8.ครูเลือกตัวแทนนักเรียน 2 คนแสดงบทบาสมมุติเมื่อเดินชนกันโดยไม่ได้ตั้งใจ ครูถามนักเรียนว่าหากเป็นนักเรียนจะทำอย่างไร(กล่าวขอโทษ)

9.นักเรียนร่วมกันติดบัตรคำ (สื่อการเรียนรู้ข้อที่ 4) สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ ขอโทษค่ะ ขอโทษครับ แยกตามรูปภาพของผู้หญิงและผู้ชาย จากนั้นร่วมกันสรุปการพูดไพเราะโดยผู้ชายพูดแทนตัวเองว่าผมหรือฉันลงท้ายคำพูดว่าครับ ผู้หญิงพูดแทนตัวเองว่าดิฉัน ลงท้ายคำพูดว่า คะ ขา ค่ะ

ขั้นสรุป

10.นักเรียนร่วมกันอภิปรายประโยชน์ของการไหว้สวยและการพูดไพเราะ (การรู้จักมีมารยาทที่ดีจะทำให้มีคนรัก) ครูติดแถบประโยคประกอบ (สื่อการเรียนรู้ข้อที่ 5)

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม

3. การปฏิบัติได้ถูกต้อง

4. การแสดงความคิดเห็น

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. สื่อคอมพิวเตอร์ : รูปภาพการไหว้

   1.1 ภาพการพนมมือของเด็กชายและเด็กหญิง

   1.2 ภาพก้มศีรษะนิ้วโป้งอยู่ปลายจมูก

   1.3 ภาพการไหว้ของเด็กชายที่มีการก้มหลัง

   1.4 ภาพการไหว้ของเด็กหญิงที่มีการย่อตัว

2. สื่อคอมพิวเตอร์ : วีดิโอสอนการไหว้ http://www.youtube.com/watch?v=2NsqbIZW9Eo

3. สื่อคอมพิวเตอร์ : วีดิโอสอนการขอบคุณและขอบใจ http://www.youtube.com/watch?v=_E_EpEyc9Lo

4. บัตรคำ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณครับ

ขอโทษค่ะ

ขอโทษครับ

5. แถบประโยค

การรู้จักมีมารยาทที่ดีจะทำให้มีคนรัก

 


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก trueplookpanya.com