กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

รังสี คือ ส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีจุดปลายเพียงจุดเดียว

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

ตัวชี้วัดที่ ค3.1 ป 3/3 เขียนชื่อจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเขียนสัญลักษณ์

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้นักเรียนสามารถ

1. อธิบายความหมายของรังสีได้ถูกต้อง

2. วาดและเขียนสัญลักษณ์รังสีได้ถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

รังสี เป็น ส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีจุดปลายเพียงจุดเดียว

การอ่านรังสีต้องอ่านจากด้านที่ไม่มีลูกศรไปหาด้านที่มีลูกศรเสมอ

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

 1. นักเรียนทำกิจกรรม ทบทวนความรู้เรื่องจุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง โดยครูแสดงภาพ แล้วสุ่มนักเรียนบอกชื่อชนิดของรูปเรขาคณิตและอ่านให้ถูกต้อง

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้

 1. นักเรียนสังเกตภาพที่ครูแสดงพร้อมอภิปรายเกี่ยวกับชื่อเรียก และการเขียนและอ่านสัญลักษณ์

ข้อสังเกต

 • รังสีจะมีลูกศรที่ส่วนปลายเพียงด้านเดียว

 • การเขียนสัญลักษณ์แทนรังสีจะเขียนตัวอักษรด้านที่ไม่มีลูกศรขึ้นก่อนเสมอ

 • หัวลูกศรจะอยู่ด้านเดียวกับตัวอักษรตามภาพเสมอ

ขั้นสรุปบทเรียน

 1. นักเรียนทำกิจกรรม จับคู่ให้ถูกต้อง โดยครูมีรังสี คำอ่าน และสัญลักษณ์ ให้นักเรียนนำมาเรียงต่อกันให้ถูกต้อง

ขั้นฝึกปฏิบัติ

 1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องเรขาคณิต

การวัดผลและประเมินผล

 • ความร่วมมือในการทำกิจกรรม

 • ความเหมาะสมของคำตอบ

 • ความถูกต้องในการทำแบบฝึกหัด

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

 • แผนภาพ

 • แถบประโยค

 • บัตรคำ


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก trueplookpanya.com