กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

จุด คือ สัญลักษณ์แทนการบอกตำแหน่ง

เส้นตรง คือ จุดหลายจุดที่อยู่ติดต่อกันไปอย่างไม่รู้จบ

ส่วนของเส้นตรง คือ ส่วนหนึ่งของเส้นตรง

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

ตัวชี้วัดที่ ค3.1 ป 3/3 เขียนชื่อจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเขียนสัญลักษณ์

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้นักเรียนสามารถ

1. อธิบายความหมายของจุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรงได้ถูกต้อง

2. วาดและเขียนสัญลักษณ์ของจุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรงได้ถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

จุด ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนการบอกตำแหน่ง ทศนิยม หรือการเขียนแสดงเวลา

เส้นตรง คือ จุดหลายจุดที่อยู่ติดต่อกันไปอย่างไม่รู้จบ

ส่วนของเส้นตรง คือ ส่วนหนึ่งของเส้นตรง

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

 1. นักเรียนทำกิจกรรม ฉันอยู่ตรงไหน โดยครูเตรียมแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดรูปวงกลมขนาดที่นักเรียนสามารถยืนทับได้ประมาณ 4 – 5 แผ่น แล้วสุ่มไม้เรียกชื่อหั้วแทนออกมารับแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด จากนั้นนำไปวางยังตำแหน่งต่างๆ ภายในห้องตามที่นักเรียนต้องการ

 2. ครูสุ่มนักเรียน 5 คนเพื่อเล่นเกม โดยให้แข่งกันวิ่งไปยังแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดตามชื่อเพื่อนคนที่นำไปวาง ใครไปถึงก่อนจะได้รับคะแนน

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้

 1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการไปยังตำแหน่งต่างๆ มีสิ่งใดเป็นตัวกำหนด จากนั้นนักเรียนสังเกตแผนภาพบนกระดาน แล้วให้นักเรียนเลือกบัตรคำมาติดบนกระดานให้ถูกต้อง

 2. นักเรียนสังเกตวิธีการอ่านสัญลักษณ์จุด เช่น .A อ่านว่า จุดเอ .ง อ่านว่า จุดงอ เป็นต้น จากนั้นครูแสดงภาพจุดที่มีต่อกันไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจะเขียนแทนด้วยภาพ

ข้อสังเกต

 • เส้นตรงจะมีลูกศรที่ส่วนปลายทั้งสองด้าน

 • ส่วนของเส้นตรงจะไม่มีลูกศรที่ส่วนปลายทั้งสองด้าน

ขั้นสรุปบทเรียน

 1. นักเรียนทำกิจกรรม จับคู่ให้ถูกต้อง โดยครูมีภาพ จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง คำอ่าน และสัญลักษณ์ ให้นักเรียนนำมาเรียงต่อกันให้ถูกต้อง

ขั้นฝึกปฏิบัติ

 1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องเรขาคณิต

 

การวัดผลและประเมินผล

 • ความร่วมมือในการทำกิจกรรม

 • ความเหมาะสมของคำตอบ

 • ความถูกต้องในการทำแบบฝึกหัด

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

 • แผนภาพ

 • แถบประโยค

 • บัตรคำ


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก trueplookpanya.com